temel-header
Mevsimsel Değişimlerin ve Habitat Yapısının Sığacık Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Sığ Sularındaki Balık Çeşitliliğine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Arş.Gör.Dr. Salim Can Akçınar

Araştırmacılar: Toğulga, M., Kaya, M., Hoşsucu, B., Taşkavak, E., Özaydın, O., Salman, M.A., Bayhan, B., İlhan, D., Sever, T.M., Gürkan, Ş., Irmak, E., Akalın, S., Akçınar, S.C., Taylan, B., Kurtul, I., Ulutürk, E.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:12SÜF005

Başl.-Bitiş T.:01/05/2012 - 01/09/2016

tr ÖZET

Bu çalışma, Sığacık Körfezi’nin (Ege Denizi) kuzey kıyılarında bulunan balık topluluklarını, bunların lokal biyoçeşitliliğini ve mevsimsel değişimlerini belirlemek amacıyla 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Küçük ve büyük balık bireylerini örneklemek amacıyla ığrıp ve sualtı görsel sayımı (SGS) yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bölgede her iki örnekleme yöntemiyle toplam 75 kemikli balık türü (n=27.919) tespit edilmiştir. Bu türlerden 35’i sadece SGS’de, 21’i ise sadece ığrıp örneklemelerinde bulunmuştur. Her iki yöntemde de görülen 19 tür bulunmaktadır. Iğrıp örneklemelerinde 15 familyadan 40 kemikli balık türü (n=5.415) elde edilmiş ve en fazla bireyle temsil edilen türler; Pagellus acarne (%32), Atherina spp. (%12), Oedalechilus labeo (%12), Lithognathus mormyrus (%8), Sarpa salpa (%5), Liza ramada (%4), Chelon labrosus (%4) olmuştur. Sualtı görsel sayımlarında, 24 familyadan 54 kemikli balık türü (n=22.504) gözlemlenmiştir. SGS örneklemelerinde en sık rastlanan türler; Coris julis (%22), Chromis chromis (%16), Oblada melanura (%11), Mugilidae spp. (%8), Diplodus vulgaris (%7), Diplodus annularis (%6), Symphodus tinca (%5), Sarpa salpa (%4)’dır. Iğrıp örneklemelerinde bahar aylarında biyoçeşitliliğin (Shannon-Wiener, H’) en fazla olduğu, bunun sonbahar ve kış aylarında en düşük seviyelere ulaştığı tespit edilmiştir. Görsel sayım yapılan istasyonlarında ise biyoçeşitliliğin yıl boyunca yaklaşık aynı seviyelerde (H'ort=2,1; H'min=1,7; H'maks =2,5) olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Iğrıp, Sualtı görsel sayım (SGS), Balık komüniteleri, Biyoçeşitlilik, Akdeniz

en ABSTRACT

Effects of Seasonal Changes and Habitat Structure on Nearshore Fish Diversity of the Northern Coasts of the Sığacık Bay, the Aegean Sea

Biodiversity and seasonal changes of fish communities on the nearshore habitats were studied on the northern coasts of the Sığacık Bay, the Aegean Sea. Beach seine and underwater visual census (UVC) techniques were combined to sample small and larger species on 6 and 8 stations, respectively. Seventy-five bony fish species (n=27,919 individuals) have been found when both samplings were pooled. Thirty-five of these species were solely observed in UVC while 21 species were solely observed in beach-seine technique. Nineteen species were observed from both sampling types. Forty species of bony fishes from 15 families (n=5,415) were obtained from beach seine operations and most frequent species were: Pagellus acarne (32%), Atherina spp. (12%), Oedalechilus labeo (12%), Lithognathus mormyrus (8%), Sarpa salpa (5%), Liza ramada (4%), Chelon labrosus (4%). From UVC samplings, 54 species of bony fishes from 24 families were observed and the most encountered species from the UVC were: Coris julis (%22), Chromis chromis (%16), Oblada melanura (%11), Mugilidae spp. (8%), Diplodus vulgaris (7%), Diplodus annularis (6%), Symphodus tinca (5%) and Sarpa salpa (4%). The highest diversity (H’) was found in spring and the lowest diversity (H’) was found in autumn and winter months (2013-2014) from the beach-seine samplings. Similar biodiversity parameters (H'ort=2,1; H'min=1,7; H'maks =2,5) were observed for each season on UVC samplings.

Keywords:beach-seine, underwater visual census (UVC), fish communities, biodiversity, Mediterranean Sea

Marmaris İlçesi (Muğla) Adaköy Mahallesi Keçiadası Mevkiinde Yer Alan "Nivara" Turizm Tesisinin Önünde Yapılması Planlanan "Yat Yanaşma Yeri" İle İlgili Ekolojik Değerlendirme Raporu

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Bilal Öztürk

Araştırmacılar: Öztürk, B., Katağan, T., Çınar, M. E., Kaya, M., Doğan, A., Bakır, K., Kırkım, F., Şişman, G., Dağlı, E.,

Destekleyen: Özel Sektör

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:10/1/2015 - 11/30/2015

tr ÖZET

Bu çalışma, “Yat Yanaşma Yeri” inşaa edilmesi planlanan Marmaris ilçesine bağlı Adaköyü Keçiadası Mevkii’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, tesisin kurulmasının hedeflendiği denizel ortamın yanı sıra, tesisin inşaat faaliyetleri veya işletmeciliği sırasında etkilenebilecek, karasal kıyı ve civarı ekosistemi de incelenmiştir. Denizel ekosistem ile karasal kıyı ve civarı ekosisteminde yapılan araştırmalarda, toplam 424 tür tespit edilmiş olup, bunlardan 184’ü karasal bitki türleridir. Denizel canlılardan, deniz bitkilerinden 22 tür, zoobentik canlılardan 182 tür ve balıklardan 36 tür kaydedilmiştir. Karasal kıyı ve çevresinde yapılan araştırmada, vejetasyon tipi olarak, 1 orman ve 2 çalı vejetasyon tipi saptanmıştır. Denizel ortamın sığ derinliklerinde taşlık ve kayalık habitatların dominant olduğu tespit edilmiş olup, 2-3 m derinliklerden sonra ise, zeminin genellikle ince kumlu çamur niteliğinde substratum ile kaplı olduğu gözlenmiştir. 1-2 m derinlikler arasında Cymodocea nodosa çayırlarının yaygın olduğu saptanmıştır. Denizel ekosistemde yapılan araştırma ve gözlemlerde, uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında olan Posidonia oceanica ve Pinna nobilis’in iki bireyine rastlanmıştır. Ancak bölgede P. oceanica popülasyonun yok denecek kadar zayıf olduğu, belli yerlerde öbekler halinde bulunduğu ve bunlarında çoğunlukla çürümekte olan rizomlarından oluştuğu gözlenmiştir. Bitkiler üzerinde sedimentin birkmiş olması, ayrıca su kolonundaki askı yükünün fazla olması, bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini ve bölgede yok olmasına neden olduğunu düşündürmektedir. Aynı nedenlerden dolayı, bölgenin P. nobilis’in gelişimi için de uygun olmadığı anlaşılmaktadır ve incelenen alanda sadece iki bireyi bulunabilmiştir. Büyük bir olasılıkla terijenik kökenli olan ve cok ince yapıdaki zemin sedimenti, denizin hareketli olduğu zamanlarda su kolonuna karışarak ve daha sonraki süreçte, canlıların üzerinde birikmek suretiyle, sadece bitkisel kökenli canlıları değil, süngerler veya süzerek beslenen bazı Bivalvia türlerini de olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Bu proje çalışması kapsamında, denizel ve karasal kıyı ekosisteminin biyoçeşitliğinin yanısıra, tesisin faaliyete geçmesi durumunda, bölge canlılarının korunması için alınacak önlemler üzerinde de durulmuştur. Bunun yanında, tesisin faaliyete geçmesi durumunda çevresel etkilerinin analizi ve deniz ortamında meydana getirebileceği değişiklikler ve alınacak önlemlere de yer verilmiştir. Ayrıca tesisin sosyal ve ekonomik etkilerinin ayrıntılı analizi yapılmış, orta ve uzun vadede sağlayacağı katkılar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Rapor, Yat Yanaşma Yeri, Marmaris, Turkiye

en ABSTRACT

Ecological Evaluation Report On The Locality In Front Of The Tourizm Facilities "Nivara" (Adaköy, Marmaris) Where Was Planned To Be Built Yacht Berthing Port

 

Keywords:Ecology, Repport, Yacht Berthing Port, Marmaris, Turkey

 

Gediz Deltası Sulak Alanında (Ege Denizi) Yılan Balığının (Anguilla anguilla) Biyolojisi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mehmet Alp Salman

Araştırmacılar: Salman, A., Özaydın, O., Yokeş, B., Akalın, S. Akalın, M.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:115Y399

Başl.-Bitiş T.:8/15/2015 - 8/15/2017

tr ÖZET

Yılan balıkları üremek için tatlı sulardan denizlere göç eden katadrom balıklar olup yaşamları boyunca sadece bir kez üreme şansına sahip olan semelpar (hayatları boyunca sadece bir kez üreyip üredikten sonra ölen canlılar) hayvanlardır. Akdeniz ve Atlantik yılan balıklarının yaklaşık 7-8 yaşına kadar tatlı sularda bekleyip büyüdükten sonra üremek için denizlere geçerek daha sonra Meksika Körfezi’nde yumurtladıkları ve ardından da öldükleri rapor edilmiştir. Bunun yanında ebeveynlerinin yaşadığı ortamlara geri dönmeleri durumunda akarsu ve nehirlerin gün geçtikçe kirlendiklerini de düşünürsek yılan balıklarının yaşam mücadelesinin ne denli zor olduğu göz önündedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayımlamış olduğu “3/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğinde (tebliğ NO: 2012/65)” yılan balığı avcılığını sadece bakanlığın belirlediği bir kota dahilinde yapılması rapor edilmektedir. Bu kotaların ve avlanma zamanlarının belirsiz oluşu türün sürdürülebilir avcılığını etkileyebilir. Ticari önemi yüksek olan bu türün sürdürülebilir avcılığının devam ettirilebilmesi için yılan balığının nehir ağızlarındaki davranışını, fizyolojik değişimleri, olgunluk safhaları ve bolluklarının zamana bağlı olarak değişimini belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Ege Denizi Gediz nehir ağzı bölgesinde aylık olarak bir yıllık dönem içerisinde yılan balıkları örneklenecektir. Elde edilen örneklerden boy ağırlık gonad yapıları ve histolojileri, otolitlerinden yaşları ve DNA analizleri yapılarak bölgede yaşayan yılan balıkları stok yapılarının benzer ve/veya farklılıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Buna paralel olarak örneklemenin yapıldığı yerlerden deniz suyunun bazı fiziko-kimyasal (tuzluluk, sıcaklık ve çözünmüş O2) özellikleri portatif el cihazları ile ölçülerek yılan balıklarının gereksinimleri ve değişen parametreler karşısındaki davranışları belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca yılan balığı genç bireyleri olan elver lerin gözlendiği nisan ve mayıs aylarında tül ığrıp kullanılarak gece karanlığında ışık kullanmak sureti ile yavru örneklemesi yapılacaktır. Ülkemizdeki nehirlerde (İkiz vd., 1998, Şahan vd, 2007), delta (Rad, 2013), lagün (Güven vd, 2002) ve Doğu Akdeniz’in iç suları ve baraj gölerinde (Oray, 1983;) olmak üzere yılan balığı hakkında günümüze kadar çok az çalışmaya rastlanmıştır. Bunun yanında Orta Ege Denizi’ne açılan Gediz nehrinin yılan balığı popülasyonu üzerine bu güne kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. Sonuç olarak bu bölgede elde edilecek her türlü veri Gediz Havzası’nın ve Ege Denizi’nin Türkiye kıyıları için yılanbalığı popülasyonu hakkında ilk kez yeni bilgiler sağlayacaktır. Bu durum çalışmaya bilimsel yönden yeni ve yayınlanabilir bir özellik kazandıracaktır. Elde edilen sonuçlar doğal kaynaklardan biri olan yılan balığının korunması doğrultusunda bölgede ticari önemi yüksek olan yılan balığı avcılığının zamanları ve bakanlık kotasının belirlenmesine de katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anguilla anguilla, Ege Denizi, Gediz Deltası

en ABSTRACT

European Eel (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) Biology From Gediz Delta Wetland (Aegean Sea)

Eels are catadromous animals that migrate from freshwaters to marine and semelparous (reproduce once and die after), which reproduce only one in their life span. It is reported that European and Atlantic eels wait and mature in freshwater till 7-8 years of age, than migrate to sea for spawning in Mexico Bay. Nevertheless, considering the off-spirits return to their originated freshwater sources and the pollution in freshwaters, it is obvious that the struggle for survival is challenging for eels. According to notification by Ministry of Food, Agriculture and Livestock "no 3/1 commercial fisheries organizer notification (notification NO: 2012/65)” it is reported that European eel fisheries only can be fished according to the quota determined by the ministry. Uncertainties in quota and fishing period may impact sustainable fisheries applications for the species. The aim is, for a sustainable fishing, to determine the commercially high valued eels behavior, physiological changes, maturation stages and abundance change periods at the estuaries of. In this scope, in the area of Aegean Sea Gediz Delta estuary European eels are going to be sampled monthly for a year. From these samples by conducting length-weight measurements, gonad features and histology, ageing from otoliths and DNA analysis stock the similarities and/or differences are going to be identified for the eel of the area. Parallel to this from the sampling area physicochemical features (salinity, temperature, and dissolved oxygen) of sea water are going to be measured to determine eel' needed and behavior against changing parameters. Also during April and May when eels young individuals elver' are seen they are going to caught by using seine net and light during night time. In this scope, European eels are going to be sampled monthly for a year at estuary of Gediz Delta, in the Aegean Sea. The similarities and/or differences of stock structure are going to be identified from these samples by conducting length-weight measurements, gonad features and histology, ageing from otoliths and DNA analysis for the eel of the area. Parallel to this, physico-chemical features (salinity, temperature, and dissolved oxygen) of sea water are going to be measured in the sampling area to determine optimum needs and behaviors of eels against changing parameters. The eels young individuals elvers are also going to be caught by using seine net and light during nighttime when they are present, in April and May. There are few studies conducted on European eels in the rivers (İkiz vd., 1998, Şahan vd, 2007), lagoons (Güven vd, 2002), and inland and dam waters in the East Anatolia (Oray, 1983) of our country. Besides these studies, there is no previous study conducted in River Gediz that opens to the central Aegean Sea. In conclusion, the data that will obtain from this proposed study will be the first for Gediz Basin as well as provide new information for eel population in Turkish coasts of the Aegean Sea. This facts will give the study new and publishable attribution in a scientific sense. The results will contribute to determine fishing periods and ministry quotas for natural source the European eel towards conservation

Keywords:Anguilla anguilla, Aegean Sea, Gediz Delta

 

Türkiye ve Karadağ Denizel Ekosistemlerinde Çevresel Biyo-İndikatör Olarak Meiofaunal Organizmalar

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Murat Sezgin

Araştırmacılar: Sezgin, M., Katağan, T., Bat, L., Dağlı, E., Ürkmez, D., Karaçuha, M. E., Öztutan, Z., Öksüz, İ.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)Montenegro Ministry of Science (Karadağ Bilim Bakanlığı)

Proje No:114Y376

Başl.-Bitiş T.:7/1/2015 - 7/1/2017

tr ÖZET

Araştırmamızın genel amacı, Akdeniz’in diğer bölgelerine model oluşturacak şekilde Karadağ ve Türkiye’nin denizel ekosistemlerinde bulunan bazı meiofaunal organizma gruplarının biyodiversitesi hakkındaki bilgilerimizi genişletmektir. Bu çalışma kapsamında söz konusu bölgelerde şimdiye kadar tespit edilmemiş olan meiofaunal organizma türlerinin bulunması olasıdır. Proje önerimiz iki ana bölümden oluşmaktadır: i) Birinci bölüm deniz akarları, nematodlar, harpaktikoid kopepodlar ve sert kabuklu foraminiferler gibi bazı meiofaunal grupların Karadağ ve Türkiye’deki seçilmiş bazı bölgelerde örneklenmesi üzerine odaklanmaktadır. Bölgedeki diversite nasıldır? Korunması gereken endemik türler var mıdır? Projenin temel çıktısı Karadağ ve Türkiye’nin (Sinop Körfezi) seçilmiş bölgelerinde denizel meiofaunanın dokümantasyonu ve kommunite yapıları olacaktır. Bu faunanın bilinmeyen öğeleri tanımlanacak ve indikatör organizma olarak önemleri değerlendirilerek söz konusu habitatlar irdelenecektir. Bulgular, hem insan etkisi hem de değişen iklim koşulları nedeniyle büyük tehlike altında olan bu habitatlarda koruma çalışmalarının yapılması gerekliliğini ortaya koyabilir. ii) İkinci bölümde elde ettiğimiz bulguları, biyoindikatör olma potansiyeli yüksek olan türleri belirlemek için kullanacağız. Bu türler, Karadağ ve Türkiye’de denizel ekosistemlerin değerlendirilmesine yönelik bir metodun geliştirilmesinde kullanılabilir. Sonuç olarak, bu iki metodolojik yaklaşımın birleşimi halen birçok değerli ve özgün ekosistemlerin varlığını sürdürdüğü iki ülkede denizel meiofauna üzerindeki antropojenik etkilerin riskleri ile ilgili değerlendirme yapılmasına olanak sağlayabilir. Denizel meiofauna dahilindeki birçok organizma antropojenik etkilere karşı hassastır. Meiofaunal komuniteler insan etkisi ile tehdit altındadır veya turistik yapılar nedeniyle zarar görmektedir. Akdeniz’de bu tür komuniteler hakkındaki bilgiler halen yetersizdir. Bu durum Karadağ ve Türkiye için de söz konusudur. Avrupa Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (2008/56/EC) ne göre deniz tabanının bütünlüğü, ekosistem yapısı ve fonksiyonunun korunmasını sağlayacak düzeyde olmalıdır. Buna göre, ortam kalitesinin izlenmesi, etkin koruma stratejilerinin planlanması ve denizel ekosistemlerin uygun şekilde yönetimi için çok gereklidir. Özellikle, çevresel koşulların değerlendirilmesi ve izlenmesi konularında Su Çerçeve Direktifi (WFD, Direktif 2000/60/EC) biyolojik tanımlayıcıların önemini vurgulamaktadır. Deniz akarları ve nematodlar çok uygun ve hassas biyolojik organizmalar olup denizel ekosistemin ve geçiş sularının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Meiofaunal organizmalar arasından serbest yaşayan denizel nematodlar, denizel ekosistemlerde antropojenik bozulmanın biyo-indikatörleri olarak verimli bir biçimde kullanılmaktadır. Nematodların ekolojik değeri sadece yüksek abundansa sahip olmalarıyla değil aynı zamanda trofik zincirlerdeki rolleriyle de ilgilidir (Platt & Warwicki 1980). Bu özellikleri ile birlikte, ekstrem koşullarda hayatta kalma becerileri, meiobentos içerisinde kalıcı olmaları ve kısa yaşam süreleri çevresel değişimlere hızlı cevap vermelerini sağlamaktadır (Heip ve diğ., 1985; Semprucci & Balsamo, 2012). Bu nedenlerle, nematodların Su Çerçeve Direktifi (Moreno ve diğ., 2011) kapsamında, denizel ekosistemlerin ekolojik kalitesinin değerlendirilmesinde indikatör organizmalar olarak kullanımı önerilmiştir. Bu bağlamda, nematod topluluklarının mekânsal dağılımı araştırılacak ve nematodlar için özel olarak geliştirilmiş c-p skalası ve Maturity İndeksi gibi bazı indeksler verilere uygulanarak ekolojik durum hakkında değerlendirme yapılacaktır. Bu çalışma, Sinop ve Podgorica arasında işbirliği yapan genel bir uluslararası grup oluşturacak ve Karadağ’da denizel çeşitlilikle ilgili ileride yapılacak olan sistematik araştırmalara katkıda bulunacaktır. Meiofaunal organizmaların yüksek düzeyde endemizminin olması ve Karadağ ile Türkiye kıyılarında tehdit altında olan denizel habitatların korunması için çalışmalara gereksinim olması nedeniyle, bu proje ilgi görecek yayınların ortaya çıkmasını sağlayabilir ve böylece gelecekte ortak araştırma programları için yapılacak başvurulara da kolaylıkla destek sağlayabilir. Bu proje ayrıca Sinop Üniversitesi ve Montenegro Üniversitesi arasında ilk kez işbirliği sağlamış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meiofauna, komunite yapısı, biyo-indikatör, Türkiye, Karadağ, taksonomi, ekoloji, biyotik indeks.

en ABSTRACT

Meiofauna As An Environmental Bio-Indicator In Marine Ecosystems Of Turkish And Montenegro

The general goal of our research is to broaden the knowledge of the current status of the biodiversity of some selected group of marine meiofauna of Montenegro and Turkey as model regions for the other regions of Mediterranean. The existence of still undetected species of marine meiofauna in the selected areas is probable. Our proposal is composed of two parts: i) First part focuses on mapping and sampling of some selected representative group of marine meiofauna such as marine mites, nematodes, harpacticoid copepods and hard shelled foraminiferans in the selected areas of Montenegro and Turkey. How is the diversity in a region? Do we find endemic species protection should have a special focus on? The main output of the Project will be a representative documentation of marine meiofauna in Montenegro ans selected part of Turkish coast (Sinop Bay). Unknown elements of this fauna will be described and evaluated in their significance as indicators for the evaluation of endangering of these habitats. ii) In the second part the gained results will be used to identify species which have a high bioindicator potential which can be used for development of an assessment method for marine ecosystems in Montenegro and Turkey. The combination of these two methodological approaches will therefore allow an assessment of the risk of anthropogenic influences on marine meiofauna in the region of Montenegro and Turkey, where still many valuable and unique ecosystems exist. Most of marine meiofauna are very sensitive to anthropogenic impacts. Meiofaunal communities are often threatened by human impacts or even destroyed by developing touristic infrastructure. In the region of Mediterranean the knowledge on these kinds of communities is still poor. This is generally true for Montenegro and Turkey. According to the European Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC), seafloor integrity should be at a level ensuring the safeguarding of the structure and function of ecosystems. Consequently, monitoring the quality of the environment appears to be essential for devising effective protection strategies and appropriate forms of management of marine systems. In particular, the Water Framework Directive (WFD, Directive 2000/60/EC) highlights the importance of biological descriptors when it comes to evaluating and monitoring environmental conditions. Among these, marine mites and nematodes are highly suitable and sensitive biological organisms through which our comprehension of marine and transitional marine environments can be further explored. Among meiofaunal taxa free-living marine nematodes are efficiently used as bio-indicators of anthropogenic disturbance in marine ecosystems. The ecological value of nematodes is related not only to their high abundances but also to their role within trophic chains (Platt & Warwick, 1980). These features, also with their ability to survive under extreme conditions, their short life cycles permanent in meiobenthos provide fast reactions to environmental changes (Heip et al., 1985; Semprucci & Balsamo, 2012). For these reasons, nematodes has recently been proposed within the Water Framework Directive (Moreno et al., 2011) as an indicator for assessing the ecological quality of marine ecosystems. In this context, spatial distribution pattern of nematode assemblages will be investigated and indices particularly developed for nematodes (c-p scale and Maturity Index) will be applied for the evaluation of the marine ecological statuses. This study will establish a general cooperative international group between Sinop and Podgorica, aiming at future systematic investigations of marine diversity in Montenegro. Due to the high level of endemism of meiofauna, but also a need for further conservation work of the threatened marine habitats in Montenegro and Black Sea Coast of Turkey (Sinop Bay), this small project nonetheless has the potential to result in several publications of high international interest, and therefore could easily support future applications for a joint research program. The project also establishes for the first time, cooperation between the Sinop University and the University of Montenegro.

Keywords:Meiofauna, community structure, bioindicator, Turkey, Montenegro, taxonomy, ecology, biotic index

Organize Sanayi Bölgesinde Arıtılan Atık Suların Yeniden Kullanımı İçin Ters Osmoz Yönteminin Uygulanması ve Ürün Su Kalitesinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen,Ö., Sert,G., Kabay,N., Yüksel,M.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:13-SÜF-04

Başl.-Bitiş T.:5/1/2015 - 5/30/2015

tr ÖZET

Çalışmada, Membran biyoreaktör (MBR) prosesiyle arıtılan atıksuların yeniden kullanımı için ters osmoz membran arıtma yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Elde edilen ürün suyunun kalitesi farklı analitik yöntemler kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık su, Atık suyun yeniden kullanımı, Membran biyoreaktör, Nanofiltrasyon, Ters osmoz

en ABSTRACT

Membrane Technology Application For Reuse Industrial Wastewater Treatment With Membrane Bioreactor (Mbr) Process

For this purpose, it was studied with different membranes types and operating conditions both lan and field studies. The water quality and obtained product were analysed using various analytical methods.

Keywords:Waste water, Reuse of waste water, Membrane bioreactor, Nanofiltration, Reverse osmosiz

 

Orta Ege Denizi’nde Dağılım Gösteren Mıgri Balığı Conger conger (Linnaeus, 1758)’nın Biyolojik Özellikleri

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Bahar Bayhan

Araştırmacılar: Kaya, M., Hoşsucu, B., Sever, T.M., Topkara, E.T., Sayğı, H., Akalın, S., Taylan, B., Heral, O.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:15-SÜF-002

Başl.-Bitiş T.:4/30/2015 -

tr ÖZET

Araştırma Nisan 2015 – Nisan 2018 periyodunda orta Ege Denizi’nde gerçekleştirilecektir. Araştırma bölgesinde avlanan balıkçılardan ve proje ekibinde yer alan araştırıcılar tarafından olta ile elde edilecek materyal, taze olarak ya da % 4’lük formaldehit solüsyonunda tespit edilip, laboratuarda incelenecektir. Türlerin total boy ve standart boy ölçümleri mm aralıklı ölçüm tahtası ile ağırlık ölçümleri ise 0.01 g hassasiyetli terazi ile gerçekleştirilecektir. Türlerin beslenme özelliklerinin belirlenmesi için mideleri diseksiyon ile çıkartılarak %4’lük formaldehitle muhafaza edilecektir. Ayrıca türlerin gonadları incelenerek eşeyleri tayin edilecek, üreme mevsiminin saptanması için gonadosomatik indeks değerleri hesaplanacaktır. Ayrıca yaş tayinleri için otolitler alınarak muhafaza edilecek okunan yaş değerlerine göre de türün büyüme parametreleri hesaplanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mıgri, Conger conger, Ege Denizi

en ABSTRACT

Biological Properties Of European Conger Conger Conger (Linnaeus, 1758) Distrubuting In The Central Aegean Sea

 

Keywords:European conger, Conger conger, Aegean Sea

 

Fitoplankton Yağ İçeriğinde Evsel Atıksu Beslemesinin Etkilerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Dr. Göknur Şişman Aydın

Araştırmacılar: Şişman Aydın G., Gam B.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:14-SÜF-030

Başl.-Bitiş T.:2/15/2015 - 2/15/2017

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Investigation Of The Effects Of Feeding Domestic Wastewater On The Phytoplankton Lipid Content

 

Keywords:

 

İzmir İç Körfez Sularının Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesinde Su Kalitesinin Rehabilitasyonu İçin Uygulanabilecek Biyojeokimyasal Stratejilerin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. E. Yeşim Özkan

Araştırmacılar: Büyükışık, H.B. Özel, E. Kontaş A.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:114Y419

Başl.-Bitiş T.:1/1/2015 - 1/1/2017

tr ÖZET

Denizlerde toksin üreten fitoplanktonun büyük çoğunluğunu dinoflagellatlar olusturmaktadır. Midyeler bünyelerinde toksini biriktirebilmekte ve bunun sonucunda balık ölümlerinin yanı sıra insan üzerinde de toksik etkiler gözlenebilmektedir. Bu nedenle silikat iskelete sahip diatomların ve silikoflagellatların deniz suyunda baskınlığı, suyun insan sağlığı açısından önemini ortaya koymaktadır. Öte yandan Đzmir Đç Körfezi’nde silikatın uzun süre kalması önem tasımaktadır. Yaz aylarında tatlısu girisinin azalması nedeniyle dip çamuru su kolonuna reaktif silikat (RSi) temininde önem kazanmaktadır. Bu arastırma, hem reaktif silis kaynağı olan biyojenik silisin dağılımını biyojeokimyasal parametrelerle ortaya koymak hem de sedimentten su kolonuna reaktif silis akıslarını belirlemektir. Bunun yanı sıra çalısmada, arıtma suyu çıkısının olduğu yerde (yerinde yani insitu olarak) FeCl3 kullanarak fosfat giderimi ile reaktif silis kaynağı olarak değerlendirilmesi hedeflenmistir. Aynı zamanda dipte daha önce varlığına iliskin deliller elde edilen tatlısu kaynağının incelenmesi, tarihi açıdan da Đzmir için önem arz etmektedir (Hisar kalesi su kuyusu). Projeden elde edilen bulguların bir web sitesi ile dünyaya duyurulması, yabancı dergilerde yayınlayarak yayımcılık aktivitesinin sağlanması ve paydaslarla toplantı düzenlenmesi düsünülmektedir. Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler: biyojenik silis, sediment, ağır metal, mangan, İzmir Kötrfezi

en ABSTRACT

The Determination Of The Biogeochemical Strategies That Can Be Applied For Rehabilitation Of Water Quality Considering The Assessment Of Izmir Inner Bay Waters In Terms Of Public Health.

 

Keywords:biogenic silica, sediment, heavy metal, manganese, İzmir Bay

 

Perflorooktansülfonat (PFOS)’ın Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Genotoksik ve Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Özlem Çakal Arslan

Araştırmacılar: Çakal Arslan Ö., Boyacıoğlu M., Parlak H., Karaaslan Ma.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:114Y386

Başl.-Bitiş T.:9/1/2014 - 3/1/2016

tr ÖZET

Tüm ekosistemler, antropojenik etkiler nedeniyle büyük baskı altında olup sucul ekosistemler diğer ekosistemlere göre daha büyük bir risk altındadır. Sucul ekosistemler açısından, kalıcı organik kirleticiler büyük risk oluşturan gruplardır. Bu gruptan, Perflorooktan’ lı bileşikler sanayide çok geniş kullanım alanına sahiptir ve parçalanmaya karşı da son derece dirençli maddelerdir. Biyodenemeler sonucunda bu bileşiklerin karasal ve sucul çeşitli canlılar için toksik olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, sucul ekosistemlerdeki ekotoksikolojik çalışmalarında yaygın olarak kullanılan midyeler (Mytilus galloprovincialis) 21 gün boyunca Perflorooktansülfonat’ ın artan konsantrasyonlarına maruz bırakılarak, hemolenf ve/veya solungaç dokularında meydana gelen genotoksik etkiler mikronukleus oluşumu, oksidatif stres etkisi ise enzim aktivitelerinden GST’ deki değişimler incelenerek belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Perflorooktan sülfonat, Gulutatyon s-transferaz, Mikronukleus, Midye

en ABSTRACT

Investigation Of The Biochemical And Genotoxic Effects Of Perflourooctane Sulfonate On Mussels (Mytilus galloprovincialis)

All ecosystems are under great pressure because of anthropological activities and besides others, aquatic ecosystems are in big danger. Persistent organic pollutants (POPs) are one of the hazardous compounds for the aquatic ecosystems. Perflourooctane sulfonate is one of the POP that widely used in industry and has high resistance against degradation in the environment. According to results of bioassays this compound has toxic effects on terrestrial and aquatic organisms. Mussels (Mytilus galloprovincialis) which are used widely in ecotoxicological studies will be exposed to increasing concentrations of perflourooctane sulfonate. At the end of experiment the genotoxic effects will be determined by changes in MN frequency test and Oxidative stress condition will be determined by Glutathion s-transferase (GST) enzyme activity.

Keywords:Perflourooctane sulfonate (PFOS), Glutathion s-transferase, Micronukleus, Mussel

 

Homa Dalyanı (İzmir) Mevcut Durumunun Bazı Su Kalitesi Parametreleri Kullanılarak İzlenmesi

Proje Yöneticisi: Burçin Alp

Araştırmacılar: Şişman Aydın, G., Alp, B, Şimşek, K.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:2209A

Başl.-Bitiş T.:8/20/2014 - 9/20/2015

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Monitoring Using Some Water Quality Parameters Of The Current Situation Of Homa Lagoon (Izmir)

 

Keywords:

 

İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Açılacak Sirkülasyon ve Navigasyon Kanallarının İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Projesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Alper Doğan

Araştırmacılar: Doğan, A., Katağan, T. Çınar, M.E., Önen, M., Öztürk, B., Egemen, Ö., Koray, T., Parlak, H., Kaya, M,. Hoşsucu, B., Özaydın, O., Aksu, M., Başaran, A., İlkyaz, A.T., Bakır, K., Kırkım, F., Yurga, L., Aker, V., Dağlı, E., Şahiner, A., Taylan, B., Karaaslan, M., Başdemir, D.

Destekleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:6/24/2014 - 6/24/2016

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Assessment Of The Physical, Chemical And The Biological Effects And Results Of The Circulation And The Navigation Canals On The Marine Ecosystem Of Izmir Bay Which Will Be Constructed Within The Frame Of The Rehabilitation Projects Of Izmir Bay And The Port Of Izmir

 

Keywords:

 

Ege Denizi'nde Korallijenli Kommunitelerde Dağılm Gösteren Sünger Türleri

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Melih Ertan Çınar

Araştırmacılar: Doğan, A., Dağlı, E., Evcen, A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje No:2014/BİL/024

Başl.-Bitiş T.:5/1/2014 - 5/1/2016

tr ÖZET

Ülkemizin Akdeniz kıyılarında korallijenli komünitelerde dağılım gösteren sünger türlerini tespit etmek amacıyla littoral bölgeden saptanan belirli istasyonların muhtelif derinliklerinden tüplü ve serbest dalış ile çok sayıda bentik örnek toplanacaktır. Tür tayin işlemlerinde stereomikroskop ve ışık mikroskobu kullanılacak ve bireyler %70’lik alkol içinde saklanacaktır. Laboratuvara getirilen süngerlerin spongin ve spikül iskeletleri Rützler (1978)’in standart metodu ile çıkartılarak tür seviyesinde tayin edilecektir. Ayrıca, elde edilecek veriler çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir. Türkiye’de bugüne kadar sünger faunası üzerine yapılan araştırmaların sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla bu proje ile elde edilecek sonuçlar büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile araştırma bölgesindeki korallijenli komünitelerde yaşayan sünger faunası, faunistik ve ekolojik açıdan araştırılarak, ülkemizin biyoçeşitliliğinin daha iyi anlaşılmasına katkılar sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sünger, Ege Denizi, Korallijen, habitat

en ABSTRACT

Distrubition Of The Sponge Species In The Coralligenous Communities ın The Aegean Sea

In order to determine distrubition of the types of sponges coralligenous in Turkey's mediterranean coasts a great number of benthic samples from specific depths will be collected with scuba and free diving. Stereomicroscope and light microscope will be used in the determination of species and individuals will be fixed in 70% alcohol. The sponge spicules of sponges and skeleton will be determined by the Rutz (1978)'s standard method and all individuals will be determined to the species level.In addition, datas will be evaluated by using several statistical methods. The number of research on the fauna of sponge in Turkey are very few. Therefore, the results that will be obtained in this project are great importance. With this study, the sponge fauna will be investigated from the point of faunistic and ecological and will provide contributions to a better understanding of the biodiversity of our country.

Keywords:Sponge, Aegean Sea, Coralligeneus, habitat

 

Kesikli Sistemde Fitoplanktonik Organizma Kullanılarak Atıksu Arıtımının Araştırılması

Proje Yöneticisi: Dr. Göknur Şişman Aydın

Araştırmacılar: Şişman Aydın, G., Şimşek, K

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:14-SÜF-010

Başl.-Bitiş T.:4/15/2014 - 4/15/2017

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Investigation Of Wastewater Treatment In Batch System Using The Phytoplankton Organisms

 

Keywords:

 

Karadeniz Sedimentlerinde Biogenik Silis Dağılımı

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. E. Yeşim Özkan

Araştırmacılar: Büyükışık, H.B.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:14-SÜF005

Başl.-Bitiş T.:4/15/2014 - 4/15/2017

tr ÖZET

Bu çalışmada Karadeniz sedimentlerinde biyojenik silis dağılımlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. 2007-2008 yıllarında 107Y182 nolu Tübitak projesi çalışması sırasında alınan sediment örnekleri biogenic silis dağılımlarına bakılmak üzere deep freze de bekletilmektedir. Core örnekleyici ile alınan sediment örneklerinde biogenic silis ölçümlerine bakılması planlanmıştır. Biyojenik silis ölçümleri sonucu, bu ölçümlerin o bölgedeki ağır metal ve birtakın biyojeokimyasal parametreler arasındaki ilişkilerine bakılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: biyojenik silis, sediment, Karadeniz, ağır metal

en ABSTRACT

The Distribution Of Biogenic Silica In Karadeniz Sediments.

 

Keywords:biogenic silica, sediment, Karadeniz, heavy metal

 

Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Ferah Koçak Yılmaz

Araştırmacılar: Yılmaz, F. K., Küçüksezgin, F., Çınar, M.E., Katağan, T., Önen, M., Öztürk, B., Gier, Y.G., Çınar, Ş. A., Bakır, K., Doğan, A., Kırkım, F., Dağlı, E., Bakır, B. B., Evcen, A., Özgen, Ö., Türkçü, N., .....

Destekleyen: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projesi

Proje No:DBTE-216

Başl.-Bitiş T.:10/31/2013 - 6/25/2015

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

 

 

Keywords:

 

Adana İli, Yumurtalık Yöresinde Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş Tarafından Karasal Alanda Planlanan Depolama Tesisi Projesi Kapsamında Denizel Alanın Ekolojik Durumunun Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tuncer Katağan

Araştırmacılar: Çınar, M.E., Kaya, M., Öztürk, B., Egemen, Ö., Parlak, H., Büyükışık, B., Koray, T., Doğan, A., Aksu, M., Bakır, K., Başaran, A., Kırkım, F., Dağlı, E., Çakal, Ö. Aker, V., Yurga, L

Destekleyen: Dokay Mühendislik Ltd.Şti.

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:7/1/2013 - 7/1/2013

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

 

 

Keywords:

 

İzmir Körfezi (Ege Denizi)'nde Dağılım Gösteren Fas Mercanı Dentex maroccanus Valenciennes, 1830'un Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Bahar Bayhan

Araştırmacılar: Özaydın, O., Heral, O.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:13-SÜF-017

Başl.-Bitiş T.:4/30/2013 - 8/30/2015

tr ÖZET

Bu araştırmada İzmir Körfezi’nden Aralık 2012 – Mart 2014 arasında mevsimsel olarak trol ile avlanan balıkçılardan temin edilen 439 adet Fas mercanı Dentex maroccanus bireyinin biyolojik özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Örneklerin büyüme parametrelerinin belirlenmesi için total boy, çatal boy, standart boy, vücut ağırlığı ve bazı morfometrik ölçümleri ve ayrıca yaş tayini için otolitleri, diyet kompozisyonu belirlenmesi için diseksiyon ile mideleri alınmıştır. Üreme periyodunun saptanması için dişi ve erkek bireylerin gonadları tartılarak eşeylere göre gonadosomatik indeks değerleri hesaplanmıştır. Popülasyonda cinsiyetleri tayin edilen 346 bireyin 206’sı dişi, 140’ı erkek olarak belirlenmiştir. Tüm bireylerin total boy (cm) ve ağırlık (g) değerleri sırasıyla 7,0-22,1 cm ve 9,0-160,6 g’dır. Dişi, erkek ve tüm bireyler için boy-ağırlık ilişkisi denklemleri sırasıyla; W=0,0194*L2.924, W=0,0269*L2.789 ve W=0,0228*L2.856 şeklinde verilmiştir. En yüksek kondisyon faktörü 1,59 ile ilkbahar; en yüksek gonadosomatik indeks değeri ise 1,63 ile yaz dönemine aittir. Otolitler kullanılarak yapılan yaş tayinleri sonucunda bireylerin I - V yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Popülasyonda %39 ile II yaş grubu en yüksek oranda saptanmıştır. Tüm bireyler için sonsuz boy L∞=27.43 cm, K=0.21 yaş, to= -0.67 yaş olarak hesaplanmıştır. Diyet kompozisyonuna bakıldığında türün Crustacea, Mollusca ve balık olmak üzere üç esas besin grubunu tükettiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, İzmir Körfezi’nde dağılım gösteren tür ile ilgili olarak ilk defa elde edilen bulguların, gerek dünya gerekse ülkemiz denizlerinde ekonomik öneme sahip olan bu türün yönetim stratejisinin geliştirilmesinde faydalı olacağı umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fas mercanı, Dentex maroccanus, yaş, büyüme, İzmir Körfezi, Ege Denizi

en ABSTRACT

Investigating Of Biological Characteristics Of Morocco Dentex Dentex Maroccanus Valenciennes, 1830 In The Izmir Bay (Aegean Sea)

In this study, biological characteristics of Morocco dentex Dentex maroccanus, were studied in the Izmir Bay, Aegean sea coast of Turkey. A total of 439 specimens were collected during the period December 2012 to March 2014 from trawl net operating in the Izmir Bay. Total length, fork length, standard lenght, body weights, some morphometrical mesaurements for growth parameters, stomach samples for diet composition and also otoliths are taken for age distiribution. Gonad of male and female were weighed for determining the breeding period of species and then calculated gonadosomatic index values based on sex. In this population, sexes are designated for 346 individuals, 206 females and 140 males have been indentified. Total lengths and weight ranged between 7.0-22.13 cm and 9.0-160.61 g respectively. Lenght-weight relationships for females, males and both sexes, W=0,0194*L2.924, W=0,0269*L2.789 and W=0,0228*L2856. have given respectively. Age distribution of the samples ranged from I to V years (otolith readings). The II years group has highest ratio in this population with %39. Growth parameters of the population were L∞=27.43 cm, K=0.21 year, to= -0.67 years for both sexes. Consdering the type of diet composition has been identified as the three main food groups for consumpiton, including crustacean, molluscs and pisces. In conclusion, these novel evidences regarding to this species which has economic value and is spread across the Izmir Bay, would hopefully be useful for developing management strategies for throughout Turkey and the world.

Keywords:Morocco dentex, Dentex maroccanus, age, growth, Izmir Bay, Aegean Sea

 

Akdeniz Kıyısal Sularının “İyi Ekolojik Durumunu” Belirlemeye ve İzlemeye Yönelik Korallijenli Türlere Dayalı İndikatörler (CIGESMED)

Proje Yöneticisi: Jean Pierre-Feral

Araştırmacılar: Çınar, M.E., Katağan, T., Öztürk, B., Doğan, A., Aysel, V., Taşkın, E., Önen, M., Dağlı, E., Koçak, F., Çınar, Ş. A., Bakır, K.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:112Y393

Başl.-Bitiş T.:2/1/2013 - 2/1/2016

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: Korallijen, İndikatör, ekolojik durum, Fethiye, Çeşme

en ABSTRACT

Coralligenous Based Indicators To Evaluate And Monitor The "Good Environmental Status" Of The Mediterranean Coastal Waters (CIGESMED)

 

Keywords:

 

Marmara Denizi ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Kommunite Yapıları

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Melih Ertan Çınar

Araştırmacılar: Katağan, T., Öztürk, B., Koçak, F., Sezgin, M., Doğan, A., Açik Ç. Ş., Bakır, K., Aksu, M.,Topaloğlu, B., Dağlı, E., Egemen, Ö., Önen, M., Öztürk, B., Bilecenoğlu, M., Ateş, S., Başaran, A.,Kurt Ş. G., Kırkım, F., Yokeş, M. B., Evcen, A., Bitlis B: B., Topçu, E. N., Demir, Ö., Çevirgen, F., Öztoprak, B., Türkçü, N., Aydoğan, Ö.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjesiTÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:112Y268

Başl.-Bitiş T.:7/15/2012 - 7/15/2015

tr ÖZET

" Marmara Denizi ve boğazlarda 0-1200 m derinliklerin çeşitli biyotopları [sert substratumda (kaya ve taş üzeri) supra-mediolittoral zonlar, midye, Cystoseira barbata, serpulit resifi, kaya ve taş; yumuşak substratumda ise Zostera marina, Posidonia oceanica ve kumlu çamurlu biyotoplar], kuadrat (20x20 cm2 ebatlarında), kutu kor (0,1 m2’lik bir alanı örnekleyebilen), dip trolü ve bim-trol kullanılarak kalitatif ve kantitatif olarak örneklenmiştir. Toplanan 1004 bentik örneğin faunistik analizi sonucunda, 14 sistematik gruba ait 1448 tür ve bu türlere ait toplam 496.374 birey tespit edilmiştir. Bu türlerden 15’i Akdeniz faunası için, 92’si Türkiye faunası için ve 302’si Marmara Denizi için yeni kayıtlardır. Polychaeta tür sayısı, Arthropoda birey sayısı ve Echinodermata ise biyokütle değerleri bakımından en baskın gruplardır. İncelenen biyotoplar arasında, yumuşak substratum (kum ve çamur) en yüksek tür sayısı (1133 tür) ile temsil edilir. Sert substratum biyotoplarından kaya ve taş üzeri ile serpulit resifler nispeten yüksek tür zenginliğine sahiptirler. İncelenen sert ve yumuşak substrat biyotoplarının zoobentik kommunite yapıları ve bu kommuniteler üzerine etki eden çevresel faktörler belirlenmiştir. Yumuşak substratumunda bentik kommuniteleri etkileyen en önemli çevresel faktörlerin derinlik ve sedimentin tane boyu olduğu anlaşılmıştır. Yumuşak substratum istasyonlarının bentik kalite durumları H', BENTIX, AMBI, M-AMBI, MEDOCC ve TUBI gibi çeşitli biyotik indeksler kullanılarak belirlenmiştir. İndeksler Gemlik Körfezi, İzmit Körfezi ve İstanbul Boğazı’nda yer alan bazı istasyonların bentik kalite durumunu kötü; Çanakkale Boğazı’nda yer alan istasyonların bentik kalite durumlarını ise çok iyi olarak sınıflandırmıştır. Multimetrik indekslerden M-AMBI kıyısal ve derin-su istasyonların çoğunun bentik kalite durumunu orta, TUBI ise iyi olarak belirlemiştir. Araştırma bölgesinde 6 sistematik gruba ait toplam 22 yabancı tür tespit edilmiştir. Bu türlerin %86’sı bölgeye gemilerin balast sularıyla veya karinalarıyla taşınmışlardır. Marmara Denizi’nde koruma altında olan 11 omurgasız tür saptanmış ve bu türlerin istasyonlardaki bollukları veya yoğunlukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zoobentos, kommunite yapıları, bentik kalite durumu, yabancı türler, koruma altındaki türler, Marmara Denizi, Türkiye.

en ABSTRACT

Benthic Invertebrate Biodiversity And Community Structure In The Sea Of Marmara And The Straits

Several hard-bottom (supra-mediolittoral zones, mussels, Cystoseira barbata, serpulid reef, rock and stones) and soft-bottom (Zostera marina, Posidonia oceanica and sand-mud) biotopes from 0 to 1200 m depths in the Sea of Marmara and the straits were qualitatively and quantitatively sampled by using a quadrate (20x20 cm2 in dimension), box core (sampling an area of 0.1 m2), bottom trawl and beam trawls. Faunistic analysis of 1004 benthic samples collected revealed a total of 1448 species and 496,374 specimens belonging to 14 systematic groups. Of the species, 15 are new records for the Mediterranean fauna, 92 species for the marine fauna of Turkey and 302 species for the Sea of Marmara. Polychaeta were represented by the highest number of species, Arthropoda by the highest number of individuals and Echinodermata by the highest biomass value. Among the biotopes examined, soft substratum (mud and sand) was represented by the highest number of species (1133 species). Of the hard-substrat biotopes, the highest species richness were determined on stone-rocks and the serpulid reefs. The zoobenthic community structures of hard-bottom and soft-bottom biotopes and the main environmental factors affecting them were determined. The most important environmental factors influencing the benthic community structures of soft substratum were found to be depth and the grain size of the sediment. The benthic quality status of soft-bottom stations were assessed by using different biotic indices such as H', BENTIX, AMBI, M-AMBI, MEDOCC and TUBI. Biotic indices were classified the benthic quality status of some stations in Gemlik Bay, İzmit Bay and the İstanbul Strait as bad, and the benthic quality status of stations in the Çanakkale Straits as high. Among the multimetric indices, M-AMBI and TUBI assessed the benthic quality status of the majority of shallow and deep-water stations as moderate and good, respectively. In the investigated area, a total of 22 alien species belonging to 6 systematic groups were found. Eighty-six percent of these species were introduced to the area via ballast water of ships or hull fouling. In the Sea of Marmara, a total of 11 invertebrates under protection were determined and their abundance or densities were estimated at stations.

Keywords:Zoobentos, community structures, benthic quality status, alien species, protected species, Sea of Marmara, Turkey.

Adana İli, Ceyhan İlçesi`De Bulunan Haydar Aliev Deniz Terminali (Cmt)’nin Yakın Çevresine Etkilerinin Araştırılması: Deniz Sediment Çalışması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tuncer Katağan

Araştırmacılar: Çınar, M.E., Öztürk, B., Parlak, H., Büyükışık, B., Doğan, A., Bakır, K., Kırkım, F., Dağlı, E., Çakal, Ö.

Destekleyen: Dokay Mühendislik Ltd.Şti.

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:7/1/2012 - 11/1/2012

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring And Consultancy Services For The Operation Phase Of Turkish Section: Marine Sediment Survey

 

Keywords:

 

Arbacia lixula Embriyolojik Gelişimi Üzerine Antifouling Boyaların Karşılaştırılmalı Toksisitesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Rahime Oral

Araştırmacılar: Mert, B.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:12-SÜF-002

Başl.-Bitiş T.:5/1/2012 - 4/15/2014

tr ÖZET

Uzun yıllar antifouling boya olarak kullanılan TBT (tributilkalay)’ nin denizel organizmalar üzerine çok toksik özellik göstermesi nedeniyle yasaklaması sonucunda denizcilik marketlerinde Zineb (çinko etilenbisditiyokarbamat), ZnPT (çinko piritron) gibi çeşitli kimyasallar antifouling boya olarak kullanılmaya başlanmıştır. TBT, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yasaklanmasına rağmen sınırlı da olsa denizel ortamda antifouling boya olarak kullanıldığı birçok araştırmada belirtilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yeni biosidler olan Zineb ve ZnPT ile birlikte TBT’ın hedef olmayan denizel organizmalar üzerine etkileri, Arbacia lixula türünün embriyoları kullanılarak araştırılmıştır. A. lixula embriyonik gelişimi üzerine tüm bu biyositlerin etkileri araştırılmış ve eski antifouling boya olan TBT ile yeni boyalar olan Zineb ve ZnPT’un zararlı etkileri karşılaştırılmıştır. Farklı ZnPT, Zineb ve TBTO derişimlerine maruz bırakılan A. lixula’nın embriyolarında gelişim bozukluğuna sahip bireylerin bulunma oranının derişim arttıkça artış gösterdiği belirlenmiştir. ZnPT, Zineb ve TBTO derişimlerine maruz bırakılan pluteuslarda EC50 değerleri sırasıyla 78.86, 6.81 ve 5.67 µg/L olarak bulunmuştur. A. lixula üzerine antifouling boyaların toksik etkilerinin sırasıyla TBTO > Zineb > ZnPT şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz kestanesi, antifouling, Zineb, ZnPT, TBTO, embriyotoksisite

en ABSTRACT

Comparative Toxicity Of Antifouling Paints On Embryonic Development Of Arbacia lixula

Since usage of TBT (Tributyltin) -an antifouling paint - causes toxicity on the sea products, it had been banned, then other antifouling paints has came out to the market such as Zineb (Zinc ethylenebisdithiocarbamate), ZnPT (zinc pyrithione). Eventhough TBT is banned by International Maritime Organization, using some amount of antifouling paint is determined by many researches. Because of that reason in this study the effects of two new biocides Zineb and ZnPT as well as TBT is determined in the larvae of Arbacia lixula. The effects of biocides are investigated on A. lixula in the stage of embryonic development. This results is found by comparing harmful effects of old paint TBT, and new paints Zineb and ZnPT. A. lixula is exposed in a different dilutions of ZnPT, Zineb ve TBTO, and it is found that there is a significant increase in deterioration of embryos when concentration is increased. When the embryos are exposed by diluted ZnPT, Zineb ve TBTO in pluteus EC50 values are respectively found as 78.86, 6.81 ve 5.67 µg/L. The effects of antifouling paints on A. lixula is respectively determined TBTO > Zineb > ZnPT.

Keywords:sea urchin, antifouling, Zineb, ZnPT, TBTO, embryotoxicity

 

Kapatılmış Kalecik Civa Madeninin Deniz Sedimentleri Üzerindeki Etkileri (Karaburun, İzmir, Türkiye)

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Hasan Baha Büyükışık

Araştırmacılar: Büyükışık, H.B.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje No:2012/BİL/033

Başl.-Bitiş T.:4/26/2012 - 4/26/2013

tr ÖZET

Karaburun yarımadasının 4km güneydoğusunda Kalecik Cıva Madeni bulunmaktadır. Kalecik cıva madeninden ayrı olarak, Karareis ve Küçükbahçe cıva madenleri yarımadanın batı kısmında bulunmaktadır. Cıvanın çevresel zararlarının daha iyi anlaşılması,düşük talep ve üretim maliyetindeki artışlar nedeniyle bu madenler 1990’ların başından itibaren kademeli olarak kapatılmıştır. Bu çalışmanın amacı sedimentlerde Hg akümülasyonunun yol izlerini araştırmak, İlk kontaminasyon tarihini belirlemek ve günümüze kadar olan değişim sürecini saptamaktır. Bölge için belirlenen arkayaka değerlerinden hesaplanan kontaminasyon faktörü Hg için çok yüksek kontaminasyon derecesine karşılık gelmektedir. Cd, Zr önemli ölçüde kontaminasyon derecesine , Cu, Pb, Ni, Co, Mn, Fe, Ca, Mg, Ti,Sn, As, Y orta derece, Sb, Mo, Zn düşük-orta derecede ve Cr düşük derecede kontaminasyona sahiptir. Hg’nın Holocene maximumunda ve Medieval warm periodda artan yağışlarla denize taşındığı, küçük buzul çağlarında ise azalan yağışla beraber azaldığı belirlenmiştir. Metallerle Al ‘un korelasyonları ve linear bağıntıları kil minerallerinin başlıca taşıyıcı fazlardan biri olduğunu göstermektedir. Al normalize elementler üzerine uygulanan faktör analizi ile 6 faktör ayırt edilmiştir. Faktör 5 Detrital maffik kayaç faktörüdür. Ni,Co ve Hg birlikteliğini sergilemektedir. Karaburun’u çevreleyen mafffik kayaçların dalga erozyonu ile ve yağışlarla detrital material olarak denize taşınması söz konusudur. OrgC- normalize elementlerin orgC ile hiperbolik olarak azalması denizel organic karbonla tekrar bir dengenin kurulduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim araştırma sahasında su kolonunda particulate Hg ile dissolved Hg ‘nın plotlanması hiperbolik bir azalmayı göstermektedir. Bu durum yüzeyde colloidal pumping ile dissolved faza katılımla (Wen et al.,2008), dipte ise partiküleyt materyalin çökmesiyle açıklandı. Araştırma sahasında partikül Hg input’unun Civa madeninden gelen nehirden ziyade Karaburun kıyılarını takip ederek İzmir Körfezine giren deniz suları olduğu sonucuna varıldı. CDOM ve POM ve Hg bağıntılarının detaylı araştırılması gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Kalecik Cıva madeni, Sediment, Ağır metal, Kontaminasyon, İzmir Dış Körfezi

en ABSTRACT

The Effects Of Abandoned Kalecik Mercury Mine On The Marine Sediments (Karaburun, Izmir, Turkey)

Kalecik mercury mine exists in 4 km southeast of Karaburun Peninsula. Apart from Kalecik mercury mine, Karareis and Küçükbahçe mercury mines exist in western part of the peninsula. These mines were abandoned gradually since beginning of 1990s. The aim of this study are to investigate the pathways of Hg accumulation in the sediments and to determine the first contamination date and the changes of sediment properties during the historical times. The contamination factor calculated from background values determined for the region corresponds to very high contamination level for Hg. Cd, Zr have serious level of contamination, Cu, Pb, Ni, Co, Mn, Fe, Ca, Mg, Ti,Sn, As, Y have medium level of contamination, Sb, Mo, Zn have low-medium level of contamination and Cr have low level of contamination. It was determined that Hg is carried to the sea by increasing rainfall at Holocene maximum and medieval warm period and that it decreased due to decreasing rainfall in small ice ages. The correlations of metals and Al and their linear relations show that clay minerals are one of the primary carrier phases. 6 factors were distinguished by the factor analysis applied on Al normalized elements. The factor 5 is Detrital mafıc rock factor. It exposes the unity of Ni,Co and Hg. The mafic rocks surrounding Karaburun are carried to the sea as detrital material by wave erosion and rainfall. OrgC- normalized elements decreasing hyperbolically with orgC emphasizes that a balance with marine organic carbon is established. As a matter of fact the plotting of particulate Hg with dissolved Hg in the water column in the research field shows a hyperbolical decrease. This situation was explained by participating to dissolved phase by colloidal pumping on the surface and by the precipitation of the particulate material at the bottom. (Wen et al.,2008) It was understood at the research field that the particulate Hg input source is the sea water entering the Izmir bay after following the Karaburun shore rather than the river coming from mercury mine. It was emphasized that CDOM, POM and Hg relations has to be examined in detail.

Keywords:Kalecik mercury mine , sediment, heavy metal, contamination, Izmir Outer Bay

 

Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (DEKOS)

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Melih Ertan Çınar

Araştırmacılar: Çınar M.E., Bakır, K., Katağan, T., Öztürk, B., Dağlı, E., Sezgin, M., Açık Çınar, Ş., Kurt Şahin, G., Yüksek, A., Kırkım, F., Doğan, A., Albayrak, S., Çağlar, S., Ramey Balcı, P., Önen, M.

Destekleyen: Dokay Mühendislik Ltd.Şti.

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:4/1/2012 - 12/1/2013

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

 

 

Keywords:

 

Ege Üniversitesi Urla Araştırma ve Uygulama Ünitesi Artezyen ve Kuyu Sularından Demir-Mangan Giderimi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen,Ö.,Sert,G.,Kabay,N.,Yüksel,M.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:12-SÜF-03

Başl.-Bitiş T.:4/1/2012 - 4/30/2015

tr ÖZET

Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak yeraltı ve kuyu suyu kaynakları sulama, içme, kullanım ve sanayi suyu rezervi olarak her geçen gün önem kazanmaktadır. Proje çalışmamızda,E.Ü.Urla Araştırma ve Uygulama Ünitesi artezyen ve kuyu suları kalite analizleri çeşitli kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmiş, oksidant olarak kullanılan hipoklorit miktarına bağlı Fe-Mn giderimleri karşılaştırılmış ve elde edilen suyun kalite analizleri yapılmış, Fe-Mn giderimi ile bu tür yeraltı sularının balık yetiştiriciliğinde tesise kazandırılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Artezyen ve Kuyu Suları, Demir-Mangan Giderimi, Oksidant, Hipoklorit Yöntemi

en ABSTRACT

The Remowe Of Iron And Manganase From Artesian Well Waters İn Ege University Urla Research And Application Unit

 

Keywords:Artesian Well, The Remove of Iron-Manganese, Oxydant, Hypokloride Method

 

Ağ Kafeslerde Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus, Linnaeeus, 1758) Besiciliğinin Sedimentte Oluşturduğu Ağır Metal (Kurşun, Bakır, Demir, Çinko) Birikim Düzeylerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen,Ö., Ünsalan,G., Aksu,M., Başaran,A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:12-SÜF-04

Başl.-Bitiş T.:4/1/2012 - 4/30/2015

tr ÖZET

Bu çalışmada Mart 2012 - Kasım 2012 tarihleri arasında Karaburun yarımadasında, Gerence Körfezi'nde mavi yüzgeçli orkinos besiciliği yapan bir işletmede belirlenen istasyonlarda su kolonunda mevsimlik reriyotlarla sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk ile sedimentte ağır metal ve organik karbon analizleri gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Mavi Yüzgeçli Orkinos Besiciliği, Organik Karbon, Sediment, Gerence Körfezi, Ege Denizi

en ABSTRACT

Investigation Of Heavy Metal (Lead, Copper, Iron, Zinc) Accumulation Levels In Sediments Due To Tuna (Thunnus thynnus, Linnaeus, 1758) Fattening At Floating Cages

In this study, temperature, dissolved oxygen, pH, salinity were measured in the water column and organic carbon and heavy metals (Fe, Zn, Pb, Cu) in sediment were analysed seasonally in stations close to Atlantic Bluefin Tuna farm in Gerence Bay, Karaburun Peninsula between march 2012 and November 2012.

Keywords:Heavy Metal, Atlantic Bluefin Tuna Farming, Organic Carbon, Sediment, Gerence Bay, Aegean Sea

 

Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. Ildırı – Çeşme (İzmir) Off-Shore Yetiştiriciliği Tesislerinin Mevsimsel İzleme Projesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mesut Önen

Araştırmacılar: Önen, M., Egemen, Ö., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Çınar, M.E., Öztürk. B., Doğan, A., Kırkım, F., Yurga, L., Aksu, M., Başaran, A., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K.,Tüzen, A., Bakır, B. B.,Koldagüç, S., Evcen, A., Çevirgen, F.

Destekleyen: Çamlı Yem A.Ş.

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:1/1/2012 - 1/1/2013

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

 

 

Keywords:

 

Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması

Proje Yöneticisi: Çolphan Beken

Araştırmacılar: Çınar, M.E., Katağan, T., Öztürk, B., Doğan, A., Önen, M., Dağlı, E., Koçak, F., Açik Ç. Ş., Bakır, K.

Destekleyen: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:1/1/2012 - 1/1/2014

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

 

 

Keywords:

 

Karagöl (Dikili-İzmir)’ün Bentik ve Planktonik Omurgasızlarının Tespiti ve Dağılımlarını Etkileyen Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Esat Tarık Topkara

Araştırmacılar: Topkara, E.T., Ustaoğlu, M.R., Özbek, M., Yıldız, S., Aygen, C., Özdemir, Mis, D., Taşdemir, A., Sömek, H.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:11-SÜF-037

Başl.-Bitiş T.:10/3/2011 - 4/15/2015

tr ÖZET

Bu çalışmada, Karagöl (Denizköy-Dikili-İzmir)’ün fauna, flora ve bazı fiziko-kimyasal karakteristikleri incelenmiştir. Örneklemeler 2012-2013 yıllarında 4 mevsim yapılmıştır. Karagöl’deki araştırma sonuçlarına göre 21 fitoplankton, 27 zooplankton, 4 Oligochaeta ve 13 Insecta taksonu tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm taksonlar Karagöl için ilk kez kaydedilmiştir

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, Flora, Fauna, Karagöl, Dikili

en ABSTRACT

Identification Of Benthic And Planktonic Invertebrates Of Karagöl (Dikili-İzmir) Lake And Determination Of Ecological Factors Effecting Their Distribution

In this study, the fauna, the flora and some of the physicochemical charecteristics of Lake Karagöl (Denizköy-Dikili-İzmir) were investigated. The field studies were conducted between 2012 and 2013 in 4 seasons. As a result of the study; 21 phytoplankton, 27 zooplankton and 13 Insecta taxa were identified and all are the first record for the lake.

Keywords:Biological diversity, Flora, Fauna, Karagöl, Dikili

 

Adana İli, Ceyhan İlçesi`De Bulunan Haydar Aliev Deniz Terminali (Cmt)’Nin Yakın Çevresine Etkilerinin Araştırılması: Deniz Sediment ve Deniz Ekolojisi Çalışması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tuncer Katağan

Araştırmacılar: Çınar, M.E., Kaya, M., Öztürk, B., Egemen, Ö., Parlak, H., Büyükışık, B., Koray, T., Doğan, A., Aksu, M., Bakır, K., Başaran, Kırkım, F., Dağlı, E., Çakal, Ö. Aker, V., Yurga, L.

Destekleyen:  Dokay Mühendislik Ltd.Şti.

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:7/1/2011 - 11/1/2011

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Baku-Tbılısı-Ceyhan Crude Oıl Pıpelıne Project Environmental Monitoring And Consultancy Services For The Operation Phase Of Turkish Section: Marine Sediment And Marine Ecology Survey

 

Keywords:

 

Mersin Körfezi Pycnogonid Faunası

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cengiz Koçak

Araştırmacılar: Alan,N.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:11-SÜF-020

Başl.-Bitiş T.:6/15/2011 - 10/11/2012

tr ÖZET

Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nin üst infralittoral alg fasieslerindeki Pycnogonid (Arthropoda) türleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda körfezin batısında Narlıkuyu’ dan başlayıp, doğusunda Karataş’a kadar uzanan alanda mevsimlik olarak Temmuz 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş örnekleme çalışmasını kapsamakta ve 2 familya ve 5 türe ait toplamda 94 pycnogonid bireyi tespit edilmiştir. Ammothaeidae 4 türle, Phoxichilidiidae 1 türle temsil edilmiştir. Tespit edilen türlerin hepsi Mersin Körfezi için yeni kayıt olup, 4 tür (Ammothella longipes, A. appendiculata, Tanystilum conirostre, Anoplodactylus pygmaeus) Türkiye’nin Akdeniz kıyıları için yeni kayıttır. Ayrıca 2 tür (T. conirostre ve A. appendiculata) Levant Denizi’nden ilk kez rapor edilmektedir. Tespit edilen türlerin fotoğraf, çizim ve denizlerimizdeki dağılımları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pycnogonida, deniz örümcekleri, Mersin Körfezi, Doğu Akdeniz, Türk Akdeniz kıyıları

en ABSTRACT

Pycnogonid Fauna Of The Mersin Bay

This study was carried out to determine the pycnogonid species associated with some algae facies distributed in the upper-infralittoral zone of the Mersin Bay. For this purpose, samplings were made seasonally at 9 stations in the region laying between Narlıkuyu, in west and Karataş, in east. All the samples were carried out from July 2010 to September 2011. As a result of the study, in all, 94 specimens belonging to 2 families and 5 species, which are new records for the region, were identified. The family Ammotheidae was represented by 4 species, and the Phoxichilidiidae by 1 species. Of these, 4 species (Ammothella longipes, A. appendiculata, Tanystilum conirostre, Anoplodactylus pygmaeus) are new records also for the Mediterranean coast of Turkey. In addition, T. conirostre and A. appendiculata are recorded for the first time from the Levant Sea. Distribution of the species in the Turkish waters is provided, together with photographs and line drawings of the species.

Keywords:Pycnogonida, sea spiders, Mersin Bay, eastern Mediterranean, Turkish Mediterranean coast

 

Açık Deniz Ağ Kafeslerde (Gerence, Ege Denizi) Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus, L. 1758) Besiciliğinin Deniz Ortamına Etkilerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Mehmet Aksu

Araştırmacılar: Doç.Dr. Aslı Kaymakçı Başaran Prof.Dr. Özdemir Egemen Teknisyen Ahmet Tüzen

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:11-SÜF-025

Başl.-Bitiş T.:6/1/2011 - 3/1/2014

tr ÖZET

Bu çalışmada Gerence Körfezi’nde orkinos besicilik faaliyeti yapan bir çiftliğin su kolonu ve sediment kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bir yıl boyunca su ve sediment örnekleri mevsimsel olarak alınmış ve alınan örneklerde sıcaklık, tuzluluk, pH, çözünmüş oksijen, berraklık seki diski ile arazide saptanmıştır. Laboratuvara getirilen örneklerde ise nütrientler, klorofil-a ve sedimentte organik karbon tayinleri yapılmıştır. Araştırma sonunda kafes istasyonlarında referans istasyonlarına göre nütrient konsantrasyonlarında belli bir artış gözlense de bu artışların önemli seviyelerde olmadığı saptanmıştır. Bunun nedeni kafeslerin kurulu olduğu alanda derinliklerin yüksek oluşu, çiftlik yönetiminin iyi gerçekleştirilmesi ve semirtme aktivitesinin periyodik olarak gerçekleştirilmesinden dolayıdır

Anahtar Kelimeler: Orkinos, su kalitesi, sediment kalitesi, izleme, Gerence Körfezi

en ABSTRACT

Investigation Of Effects Of Tuna (Thunnus Thynnus, L. 1758) Fattening At Offshore Cages (Gerence, Aegean Sea) On Marine Environment

The aim of the study is identification of the effects of a tuna farm on water and sediment quality in Gerence Bay. With this aim, water and sediment samples were collected seasonally during one year period. Temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, turbidity (Secchi disc) values were measured on site. Nutrients, chlorphyll-a and organic carbon in sediment values were determined at the laboratory. As conclusion, it was determined that although some increases in the nutrient at cages as compared with reference stations, these increases were not found significant. The reason of this case is that cages were located in the high depth area, sound farm management and periodic farming.

Keywords:Tuna, Water quality, sediment quality, monitoring, Gerence Bay

 

İzmir Körfezi’nde Bakalyaro (Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758))’nun Yaş ve Büyüme Özelliklerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Dr. Sencer Akalın

Araştırmacılar: Toğulga, M., Kaya, M., Taşkavak, E., Hoşsucu, B., Özaydın, O., Bayhan, B., İlhan, D., Sever, T. M., Gürkan, Ş., Akçınar, S. C., Taylan, B., Ulutürk, E.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:11-SÜF-026

Başl.-Bitiş T.:6/1/2011 - 3/13/2015

tr ÖZET

Bu çalışma, Ocak 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında İzmir Körfezi’nden yakalanmış olan Bakalyaro (Merluccius merluccius, L., 1758) bireylerinin yaş ve büyüme özelliklerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. 40-70 m derinliklerde yapılmış olan trol çekimlerinden elde edilen toplam 2935 adet bireyin 7.0-48.8 cm total boy ve 2.79-1033.02 g total ağırlıklar arasında oldukları belirlenmiştir. 392 adet bireyin, sert doku mikrotomu ile kesitleri alınan sol sagittal otolitlerinden yapılan yaş tahminleri sonucunda bireylerin I, II ve III yaş gruplarında temsil edildiği saptanmıştır. Yaşlara göre ortalama total boy değerlerinden hesaplanan von Bertalanffy büyüme parametreleri dişi ve erkek bireyler için sırasıyla; L∞ =79.99 ve 57.29 cm; k=0.28 ve 0.40 yıl-1; t0=-0.055 ve -0.049 yıl; gelişim performansı indeksi (Ф) değerleri ise 2.546 ve 2.206 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bakalyaro, Merluccius merluccius, yaş, büyüme, İzmir Körfezi.

en ABSTRACT

Age And Growth Characteristics Of European Hake (Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)) In İzmir Bay

The study was carried out to clarify the age and growth characteristics of European Hake (Merluccius merluccius L., 1758) in İzmir Bay from the catch data of trawl samplings between January and December in 2005. The trawl samlings were performed in 40 to 70 meters and a total of 2935 specimens were caught between 7.0 – 48.8 cm in length and 2.79-1033.02 g in weight intervals. For age determination, totally 392 left sagittal otoliths were cut transversally and it was found that the ages of our samplings presented by I, II and III year classes. von Bertalanffy growth parameters were determined from average lengths of age groups and the parameters are L∞=79.99 and 57.29 cm; k=0.28 and 0.40 year-1; t0=-0.055 and -0.049 years; growth performance index (Ф) values are 2.546 and 2.206 for females and males respectively.

Keywords:European Hake, Merluccius merluccius, age, growth, İzmir Bay.

Homa Lagünü (İzmir Körfezi) Bentik ve Planktonik Dinoflagellat Türleri ve Bunları Etkileyen Ortam Faktörlerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tufan Koray

Araştırmacılar: Koray. T., Başdemir, D.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:11-SÜF-001

Başl.-Bitiş T.:5/5/2011 - 3/10/2015

tr ÖZET

İzmir Körfezi’nde bulunan tek dalyan konumunda olan Homa Dalyanı’nda yapılan çalışma ile planktonik ve bentik dinoflagellat tür çeşitliliği ve fiziko-kimyasal parametrelerle olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 12 aylık yapılan örnekleme çalışması neticesinde nutrient analizleri aylık olarak yapılmış, nutrient ölçümleri sonucunda minimum ve maksimum değerler şu şekilde bulunmuştur: toplam inorganik azot, 1.592-88.43 µg-at l-1; fosfat, 0.01-2.66 µg-at l-1; silikat, 1.35-118.37 µg-at l-1 olarak bulunmuştur. Fitoplankton tür kompozisyonu kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Bulunan 8 cins, 16 tür arasında Protoperidinium ve Prorocentrum cinslerinin baskın olduğu görülmüştür. Bu türlerden 1 tanesinin bentik diğerlerinin ise planktonik formlar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Homa Dalyanı, Bentik dinoflagellatlar, nutrient, Fitoplankton

en ABSTRACT

Researching Of Benthic And Planktonic Dinoflagellate Species In Homa Lagoon (Izmir Bay) And The Environmental Factors Affecting Them

With this study in Homa Lagoon which is the only lagoon in Izmir Bay, it was aimed to research the relationship between the species diversity of planktonic and benthic dinoflagellates and physico-chemical parameters. As a result of a 12 month water sampling, the nutrients analyzed on a monthly basis, Minimum and maximum values of the nutrient analyze results were found to be: total inorganic nitrgoen, 1.592-88.43 µg-at l-1; phosphate, 0.01-2.66 µg-at l-1; silicate, 1.35-118.37 µg-at l-1. Phytoplankton species composition evaluated as qualitative and quantitative. Among the 8 genus and 16 species, Protoperidinium and Prorocentrum genera have seen to be dominant. It was determined that one of these species is benthic and the others are planktonic forms.

Keywords:Homa Lagoon, benthic dinoflagellates, nutrient, phytoplankton

 

İzmir Körfezi Denizel Ortamdaki - Fiziksel , Kimyasal , Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi Projesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mesut Önen

Araştırmacılar: Önen, M., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Hoşsucu, B.,Çınar, M.E., Öztürk. B., Doğan, A., Kırkım, F., Yurga, L., Aker, V., Dağlı, E., Bakır, K., Taylan, B., Bakır, B. B., Evcen, A., Çevirgen, F.

Destekleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:1/1/2011 - 1/1/2012

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

 

 

Keywords:

 

Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi

Proje Yöneticisi: Leyla Tolun

Araştırmacılar: Çınar, M., E., ve Diğer Araştırıcılar

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:11G036

Başl.-Bitiş T.:1/1/2011 - 1/1/2013

tr ÖZET

 

Anahtar Kelimeler: 

en ABSTRACT

Dredging Applications And The Environmental Management Of Dredging Material

 

Keywords:

 

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30