temel-header
Tahtalı Baraj Havzasındaki (Gümüldür-İzmir) Akuatik Faunanın İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu,M.R., Sarı,H.M.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Projesi

Proje No:1992/FEN/035

Başl.-Bitiş T.:

tr ÖZET

Gümüldür Deresi üzerine kurulan Tahtalı Barajının su tutmaya başlamadan önce derenin akuatik faunasını belirlemek amacıyla bir yıl süreyle her ay yapılan örneklemeler sonucunda bu dere sisteminde Monogononta, Turbellaria, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinoidea, Oligochaeta, Arachnida, Crustacea, Insecta, Osteichthyes, Amphibia ve Reptilia sınıflarına ait 78 familya ve 110 tür saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümüldür Deresi, Sucul Fauna, Biyolojik Çeşitlilik

en ABSTRACT

Investigation On Aquatic Fauna Of Tahtalı Dam Basin (Gümüldür-İzmir)

In order to ascertain the aquatic fauna before reservoiring of water in Tahtalı Dam built on Gümüldür stream, 78 families and 110 species belonging to Monogononta, Turbellaria, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinoidea, Oligochaeta, Arachnida, Crustacea, Insecta, Osteichthyes, Amphibia and Reptilia classes were determined by monthly sampling continuing one year in this stream.

Keywords:Gümüldür Stream, Aquatic fauna, Biological Diversity

 

Türkiye Denizel Mollusca Türleri Tayin Atlası (Cephalopoda Hariç)

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Bilal Öztürk

Araştırmacılar: Öztürk, B., M. Önen, A. Doğan

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:TBAG 103 T 154

Başl.-Bitiş T.:4/1/2004 - 6/30/2008

tr ÖZET

Türkiye denizel Mollusca türlerinin tayin atlasını hazırlamak amacıyla yapılan bu çalışma, Türkiye kıyılarını konu alan araştırmaların ve 1995 yılından itibaren, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarımızdan, değişik amaçlarla alınan materyalin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Mollusca filumu içinde yer alan Caudofoveata (2 tür), Solenogastres (1 tür), Polyplacophora (16 tür), Gastropoda (341tür) ve Bivalvia (63 tür) olmak üzere, 5 sınıfa ait toplam 423 tür incelenmiş ve bu türlerin taksonomik, ekolojik ve zoocoğrafik dağılım özelliklerinin yanında, benzer tür veya türlerden ayırt edilmesinde kolaylık sağlayan bilgiler verilmiştir. Ayrıca, incelenen türlere ait bir veya daha fazla bireyin orijinal renkli fotoğrafları hazırlanmıştır. Bazı türlerin, tür tayinlerinde önemli olan kısımlarına da, fotoğraf üzerinde yer verilmiştir. Türkiye kıyılarından bilinmesine karşın, az sayıda türe ait birey bulunamamış veya temin edilememiştir. Bu türlere ait fotoğraflar veya çizimler, değişik kaynaklardan alıntı olarak verilmiştir. Çalışma sırasında, günümüz bilgileri ışığında, türlerin nomenklatür revizyonu da gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen materyal içinde saptanan türlerden, Eleutheromenia carinata Salvini-Plawen & Öztürk, 2006 (Solenogastres) dünya Malakoloji faunası ve Chrysallida micronana Öztürk & van Aartsen (2006) (nom. novum) (Gastropoda) Akdeniz faunası için ilk defa rapor edilmiştir. Bunun yanında, Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 ve Chromodoris quadricolor (Rüppell and Leuckart, 1830) Doğu Akdeniz; Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879), Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879), Finella pupoides Adams, A., 1860, Cerithiopsis greppi Buzzurro & Cecalupo, 2005, Krachia tiara (Monterosato, 1874), Tiberia minuscula (Monterosato, 1880), Turbonilla micans (Monterosato, 1875) ve Syrnola pupoides (Jickeli, 1882) Ege Denizi'nden ilk defa bu çalışma sırasında tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, Akdeniz ( 6 tür) ve Ege Denizi (36 tür) kıyılarımız için de yeni kayit çok sayıda tür saptanmıştır. Araştırma sırasında ortaya çıkan yeni bulgulardan bir kısmı, değişik uluslararası hakemli dergilerde (6 çalışma) yayımlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma kapsamında ortaya konulan sonuçlar, 2 uluslararası ve 1 ulusal sempozyumda sunum konusu oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mollusca, Türkiye, Tayin Atlası

en ABSTRACT

Identification Atlas Of The Marine Mollusc Species Of Turkey (Except Cephalopoda)

This study, which aimed to prepare the identification atlas of the marine mollusc species of Turkey, has been implemented by examining the studies conducted on the Turkish coasts and the material taken from the Mediterranean Sea, Aegean Sea, Sea of Marmara and the Black Sea since 1995 for different purposes. In this content, a total of 423 species belonging to the 5 classis of Mollusca Caudofoveata (2 species), Solenogastres (1 species), Polyplacophora (16 species), Gastropoda (341 species) and Bivalvia (63 species) have been investigated and their taxonomical, ecological and zoogeographical features were given together with information necessary for distinguishing the species from the resembling ones. In addition, original colorful photos of one or more specimens of the investigated species have been prepared. Diagnostic characters of the species, which are of importance for identification, have been indicated on photos. Specimens of a few species previously known from the coasts of Turkey have not been encountered or obtained. The photos or drawings of these species have been given as quotations. Nomenclatural revision of the species has been performed according to the current information. Among the species determined among the material studied within the frame of this research, Eleutheromenia carinata Salvini-Plawen & Öztürk, 2006 (Solenogastres) and Chrysallida micronana Öztürk & van Aartsen (2006) (nom. novum) (Gastropoda) have been reported for the first time for the malacofauna of the world and the fauna of the Mediterranean Sea, respectively. Furthermore, Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 and Chromodoris quadricolor (Rüppell and Leuckart, 1830) have been recorded for the first time from the eastern Mediterranean, while Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879), Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879), Finella pupoides Adams, A., 1860, Cerithiopsis greppi Buzzurro & Cecalupo, 2005, Krachia tiara (Monterosato, 1874), Tiberia minuscula (Monterosato, 1880), Turbonilla micans (Monterosato, 1875) and Syrnola pupoides (Jickeli, 1882) have been firstly reported from the Aegean Sea during this study. In addition, lots of new records for the Mediterranean (6 species) and the Aegean (36 species) coasts of Turkey have been determined. Some parts of findings of the study have been published (6 papers) in different international journals. Moreover, results of the study have been presented in 2 international and 1 national congresses.

Keywords:Mollusca, Turkey, Identification Atlas

 

Türkiye Denizlerinde Dağılım Gösteren Cephalopodların (Kafadanbacaklılar) Larvalarının Gelişim Evrelerinin Tanımlanması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mehmet Alp Salman

Araştırmacılar: Salman A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:04-SÜF-014

Başl.-Bitiş T.:4/1/2004 - 10/1/2005

tr ÖZET

Bu çalışmada Ege Denizi’nde kuzeyde Saros Körfezi ve güneyde Gökova Körfezi’nde R/V K. Piri Reis araştırma gemisi ile toplanan materyaller inelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde deneme amaclı örneklemelerde elde edilen türlerde bu çalışma kapsamında değerlendirilmişlerdir. Örneklemelerin yapıldığı derinlikler her çalışma bölgesinde 0-100 m, 350 m, ve 500-650 m derinlik tabakaları olmak üzere üç farklı vertikal istasyon seçilmiştir. Pelajik örneklerin toplandığı bu çalışmada 0.5 mm göz açıklığına sahip, 3 m2 ağız açıklığı olan HPN (Hamburg Plankton Net) kullanılmıştır. Yapılan örneklemeler sırasında 19 türe ait toplam 213 adet birey örneklenmiştir. Örneklenen bu bireyler içinde en çok rastlanan tür Heteroteuthis dispar olup,. tüm denizlerimizde rastlanmıştır. Bunu ikinci sırada Pyroteuthis margaritifera ve üçüncü sırada ise Octopus vulgaris gelmektedir. Örneklenen bireyler rastlanma sıklıklarına göre hem bölgesel hemde mevsimsel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cephalopod, larva, dağılım, Türkiye denizleri

en ABSTRACT

Description Of The Developmental Stages Of Cephalopod Larvae Occurring At Turkish Seas

In this study, the material obtained from Saros Bay and Gökova Bay (Aegean Sea) on board the R/V K.Piri Reis were examined. Additional species collected during experimental samplings conducted along the Turkish Mediterranean coasts are also considered within the scope of the project. Three different vertical depth strata, i.e. 0-100 m, 350 m and 500-650 m, were used for samplings. Pelagic samplings were carried out with a HPN (Hamburg Plankton Net), which has a 0.5 mm mesh size and 3m2 mouth opening. A total of 213 specimens belonging to 19 species were collected. The most frequently observed species was Heteroteuthis dispar, which was collected from all sampling localities. This species was followed by Pyroteuthis margaritifera and Octopus vulgaris. Frequency of occurrence of obtained specimens were evaluated in relation to locality and seasons.

Keywords:Cephalopoda, larvae, distribution, Turkish seas

 

İzmir Körfezi Kirliliğinin İzlenmesinde Bazı Sucul Organizmalarda Mikronukleus Frekansı’nın Saptanması

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Özlem Çakal Arslan

Araştırmacılar: Arslan Oc., Parlak H., Boyacıoğlu M., Katalay S., Aydın Ş.G.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:06-SÜF-008

Başl.-Bitiş T.:3/1/2004 - 3/1/2006

tr ÖZET

Mikronukleus denemeleri, interfaz hücrelerin sitoplazmasındaki mikronuklei gibi DNA parçacıklarının değişimine neden olan kimyasalların ve kirliliğin belirlenmesinde kullanılan mutajenite test sistemidir. Genotoksik kirleticilerin DNA üzerinde yarattığı hasar sucul organizmalarda meydana gelen ilk etkidir. Bu amaçla İzmir körfezinde bulunan midyelerin (Mytilus galloprovincialis) ve balıkların (Gobius niger) eritrositlerinde ve solungaçlarında, su örneklerine maruz bırakılan deniz kestanesi (Paracentrotus lividus) embriyolarında mikronukleus testi yapılarak DNA seviyesinde kirliliğin var olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. MN testinde kullanılan organizmalar İzmir Körfezi’nden, kirliliğin gözlendiği 4 istasyondan (Alsancak Liman, Alaybey Tersane, Bostanlı İskele, Pasaport İskele) toplanmışlardır. Yaptığımız çalışmanın sonuçlarına göre, MN frekansı, tersane atıklarının bulunduğu ve kirliliğin yoğun olduğu Alaybey tersanede yüksek miktarda tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma; Midyelerde ki ve balıklarda ki, Mikronukleus testinin, kirliliğin ve özellikle liman kirliliğinin izlenmesinde hassas sonuçlar verdiğini ve buna bağlı olarak, kıyısal ekosistem kirliliğinin düzenli olarak izlenmesinde standart metod olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikronukleus testi, Mytilus galloprovincialis, Gobius niger, Paracentrotus lividus, kirlilik, genotoksisite

en ABSTRACT

Monitoring The Pollution Of Izmir Bay By Detecting The Frequency Of Micronucleus Test In Some Aquatic Organisms.

Micronucleus assays are mutagenicity test systems to determine the pollution and the chemicals that cause DNA fragment changes like formation of micronuclei at the stage of interphase in the cell cytoplasm. The early effect of Genotoxic pollutants on the aquatic organisms is DNA damage. From this point for the determination of pollution level in the Izmir bay we made micronucleus assay in the gill and erythrocytes of mussels ((Mytilus galloprovincialis) and fish (Gobius niger) collected from 4 stations in Izmir Bay (Alsancak Liman, Alaybey Tersane, Bostanlı Port, Pasaport Port) and also sea urchin embryos (Paracentrotus lividus) that exposure to the water samples collected from the same stations. According to our results, the MN frequencies are increased at the station of Alaybey where the waste of shipyard exists and pollution level is high. In conclusion by this study micronucleus test gives sensitive results so we can conclude that by using fish and mussels in micronucleus test we can watch the level of pollution especially the pollution of harbour. We can suggest that for the monitoring of pollution in coastal ecosystems micronucleus test can be used as a standard method.

Keywords:Micronucleus Test, Mytilus galloprovincialis, Gobius niger, Paracentrotus lividus, pollution, genotoxicity.

 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ndeki Balık Koleksiyonunun İleriye Dönük Muhafazası İçin Müze Şeklinde Düzenlenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., İlhan, A.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:ÇAYDAG-104Y002

Başl.-Bitiş T.:1/1/2004 - 1/1/2005

tr ÖZET

Bu çalışmada, Su Ürünleri Fakültesi’nde daha önce İçsular Biyolojisi balık koleksiyonu olan içsu balıklarının Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nda İçsu Balıkları Müzesi şeklinde düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1930 yılından beri toplanan 2.378 materyal içindeki 45.498 birey incelenmiştir. Türkiye’nin 26 akarsu drenaj alanı esas alınarak bir veri tabanı düzenlenmiştir. Sonuç olarak, 27 familya ve 67 cinse ait 154 takson belirlenmiştir. Müze şeklinde düzenlenmiş olan bu koleksiyon Türkiye İçsu Balık faunasının %65’ini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Müze (ESFM-PISI), İçsu Balıkları, Ege Üniversitesi

en ABSTRACT

 

In this study, the museum of Inlandwater fish which were initially compiled as a fish collection of Freshwater Biology at Fisheries Faculty is aimed to organize in the Section of Freshwater Biology at Fisheries Faculty in Ege University. In this purpose, 45,498 specimens in 2,378 items collected since 1930 are investigated. Based on the drainages of 26 streams in Turkey, a database was arranged. Consequently 154 taxa in 67 genera and 27 families were recorded. This collection arranged as a museum consists of 65% of Inlandwater fish fauna of Turkey.

Keywords:Museum (ESFM-PISI), Inlandwater fishes, Ege University.

 

Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Balık, S., Egemen, Ö., Sarı, H.M., Turan, D., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T., Sömek, H., Kaymakçı Başaran, A.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:ÇAYDAG-104Y183

Başl.-Bitiş T.:1/1/2004 - 1/1/2009

tr ÖZET

Doğu Karadeniz dağları silsilesindeki yüksek dağ göllerinin morfometrik özellikleri, su kalitesi, flora ve faunasını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma 2005-2007 yıllarında Temmuz ve Ağustos aylarında arasında toplam altı saha çalışması ile 59 gölde gerçekleştirilmiştir. Göllerin fiziko-kimyasal özelliklerinden su sıcaklığı, berraklık, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu ve iletkenlik tayinleri in situ olarak, diğerleri ise laboratuarda analiz edilmiştir. Plankton örneklemeleri horizontal ve vertikal olarak standart plankton kepçesi (55 µm) ile bentik örneklemeler Ekman-Birge grab ile alınan çamur örneklerinin 500 µm göz açıklığına sahip elekten geçirilmesiyle, balık örneklemeleri ise elektroşok aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan biyolojik örnekler %4’lük formolde tespit edilmiştir. Doğu Karadeniz Dağlarında yer alan göllerin bulundukları rakımlar göz önüne alındığında Uzungöl hariç (1100 m) diğer göller 2530-3370 m yükseklikler arasında yer almaktadır. Göllerin yüzey alanları 0,03-8,9 ha arasında, maksimum derinlikleri ise 0,5-49,0 m arasında değişmektedir. Göllerin su kalitesi sınıfları incelendiğinde amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu ve toplam fosfor yönünden göllerin I. sınıfa girdiği, çözünmüş oksijen ve oksijen doygunluğu açısından ise I-III arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Toplam azot (TN) ve toplam fosfor (TP) değerleri dikkate alınarak incelendiğinde göllerin tamamı oligotrof özellik göstermektedir. Göllerde ölçülen klorofil-a değerlerinin de çok düşük düzeylerde olması göllerin oligotrof yapıda olduğunu doğrulamaktadır. Biyolojik analizler sonucunda, çalışma yapılan göllerde fitoplanktondan 134 (64’ü Bacillariophyta, 58’i Chlorophyta, 9’u Cyanophyta, 3’ü Pyrrophyta), zooplanktondan 110 (76’sı Rotifera, 23’ü Cladocera, 10’u Copepoda, 1’i Anostraca), zoobentostan 107 (6’sı Mollusca, 30’u Annelida (Hirudinea 1, Oligochaeta 29), 71’i Arthropoda (Ostracoda 3, Chironomidae 39, Coleoptera 21, Heteroptera 3, Trichoptera 5), omurgalılardan ise 4 olmak üzere toplam 355 takson bulunmuştur. Yeşil alglerden (Chlorophyta) 8’i (Paulschulzia tenera, Cosmarium undulatum, Hyalotheca dissiliens, Micrasterias mahabuleshwarensis, Micrasterias papillifera, Micrasterias truncata, Staurastrum arctiscon, Staurastrum cumbricum), Diyatomelerden (Bacillariophyta) 2’si (Caloneis tenuis, Navicula crucicula) Mavi-yeşil alglerden (Cyanophyta) 1’i (Phormidium kuetzingianum) olmak üzere toplam 11 takson Türkiye içsu alg florası için, Rotiferlerden 11’si (Philodina macrostyla, Euchlanis dilatata lucksiana, E. dilatata unisetata, E. deflexa, Lecane clara, L. latissima. L. kluchor, Trichocerca cylindrica chattoni, T. myersi, Hexarthra bulgarica, H. jenkinae), Oligoketlerden 1’i (Sytlodrilus heringianus), Chironomidlerden 2’si (Paratanytarsus austriacus, Paratanytarsus dissimilis), Heteropterlerden 1’i (Limnoporus rufoscutellatus) olmak üzere 15 takson ise Türkiye içsu faunası için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Dağ gölleri, Limnoloji,Fflora, Fauna, Doğu Karadeniz Dağ Silsilesi, Anadolu.

en ABSTRACT

Limnological Investigations On The Lakes Of Eastern Black Sea Range

This study was carried out between 2005-2007 and totally 6 field works were conducted between July and August months in order to determine flora and fauna composition, water quality and morphometric characters of lakes of Eastern Black Sea Range. Among the physico-chemical features of the lakes, the water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen, oxygen saturation and conductivity analysis were carried out in situ, while the remaining ones with laboratory analyses. Plankton were sampled both with horizontal and vertical hauls by a standard plankton net (55 µm). Benthic samples were taken with an Ekman-Birge grab and the mud material collected was washed through a sieve of 500 µm mesh size. Fish samplings were conducted by using electro shocker. All the collected specimens were fixed in 4% formalin. All of the investigated lakes, except Uzungöl (1100 m) are located between 2530 to 3370 m altitude range. The surface area of the lakes were changed between 0,03 to 8,9 ha where their maximum depths between 0,5 to 49,0 m. and oxygen saturation. When the total nitrogen (TN) and total phosphourus (TP) are taking into consideration, all the lakes show oligotroph character. Chlorophyll-a concentration of the lakes were generally low and this character also support the result is given above. In terms of water quality, all of the lakes can be classified as I’st class because in terms of their ammonium, nitrite, nitrate nitrogen levels and total phosphorus level. Similarly, the quality classes of the lakes were changed between I to III according to levels of dissolved oxygen As a result of the biological analyses, totally 355 taxa were determined from the lakes of Eastern Black Sea Range, including 134 phytoplankton (64 Bacillariophyta, 58 Chlorophyta, 9 Cyanophyta, 3 Pyrrophyta), 110 zooplankton (76 Rotifera, 23 Cladocera, 10 Copepoda, 1 Anostraca), 107 zoobentos [6 Mollusca, 30 Annelida (Hirudinea 1, Oligochaeta 29), 71 Arthropoda (Ostracoda 3, Chironomidae 39, Coleoptera 21, Heteroptera 3, Trichoptera 5)], and 4 vertebrate species. A total of 11 taxa comprising 8 green algae (Chlorophyta) (Paulschulzia tenera, Cosmarium undulatum, Hyalotheca dissiliens, Micrasterias mahabuleshwarensis, Micrasterias papillifera, Micrasterias truncata, Staurastrum arctiscon, Staurastrum cumbricum), 2 diatomes (Bacillariophyta) (Caloneis tenuis, Navicula crucicula) and 1 blue-green algae (Cyanophyta) (Phormidium kuetzingianum) are new records for the Turkish inland water algae, and 15 taxa comprising 11 Rotifera (Philodina macrostyla, Euchlanis dilatata lucksiana, E. dilatata unisetata, E. deflexa, Lecane clara, L. latissima. L. kluchor, Trichocerca cylindrica chattoni, T. myersi, Hexarthra bulgarica, H. jenkinae), 1 Oligochaeta (Sytlodrilus heringianus), 2 Chironomidae (Paratanytarsus austriacus, Paratanytarsus dissimilis) and 1 Heteroptera (Limnoporus rufoscutellatus) are new records for the Turkish inland water fauna.

Keywords:Mountain Lakes, Limnology, Flora, Fauna, Eastern Black Sea Range, Anatolia

 

Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., Özdemir Mis, D., Özbek, M., Aygen, C., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T., Sömek, H.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:04-SÜF-009

Başl.-Bitiş T.:1/1/2004 - 1/1/2008

tr ÖZET

Kemer Baraj Gölü’nde Aralık 2004-Kasım 2005 tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile baraj gölünün limnolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmamız esnasında, baraj gölünün 58 m olarak saptanan maksimum derinliğinin yaz aylarında sulama nedeniyle 14 m’ye kadar düştüğü tespit edilmiştir. Planktonik çalışmalar sonucunda, fitoplanktonda 77, zooplanktonda ise 24 olmak üzere baraj gölünde toplam 101 takson saptanmıştır. Fitoplanktonda Chlorophyta ve Bacillariophyta, zooplanktonda ise Rotifera gruplarının baskın olduğu bulunmuştur. Bentosunda ise 12 tür saptanmış olup, bu türlerin çoğunluğunu Oligochaeta türleri oluşturmaktadır. Balıklardan ise 7 takson tespit edilmiş olup en büyük populasyonu Acanthobrama mirabilis oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fauna, Flora, Biyolojik Çeşitlilik, Kemer Baraj Gölü

en ABSTRACT

Limnological Investigation Of Kemer Dam Lake (Aydın).

The limnological characteristics of Kemer Dam Impoundment were determined by investigations carried out monthly December 2004-October 2005. During the study, it was found that the maximum depth of dam impoundment, 58 m, decreased to 14 m due to the irrigation in summer period. At the end of planktonic research, of 101 taxa described, 77 belong to phytoplankton and 24 to zooplankton. Chlorophyta and Bacillariophyta in phytoplankton, Rotifera in zooplankton were the dominant groups. Of the 12 species described in benthos, most of them were Oligochaeta species. In addition, 7 fish species were describe and the dominant population belonged to Acanthobrama mirabilis.

Keywords:Fauna, Flora, Biological Diversity, Kemer Dam Lake

 

İzmir Homa Lagünü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Popülasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Belgin Hoşsucu

Araştırmacılar: Sezen, Bora

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:03-SÜF-019

Başl.-Bitiş T.:9/15/2003 - 9/15/2004

tr ÖZET

Bu çalışmada İzmir Körfezinin en önemli lagünlerinden biri olan Homa Lagün’ünde Gümüş Balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eylül 2003-Ağustos 2004 tarihleri arasında aylık örneklemeler sonucu 1640 adet birey elde edilmiştir. A. Boyeri’nin boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımları ve oranları, boy-yaş, ağırlık-yaş, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü, mortalite oranı, geri hesaplama değerleri ve gonadosomatik indeks değerleri saptanmıştır. Bireylerin I-III yaş grubu arasında dağılım gösterdiği ve popülasyonun büyük bölümünü dişilerin oluşturduğu gözlenmiştir. Total boy değerleri 2.4-10.3 cm., ağırlıkları ise 0.08-8.11g. arasında dağılım göstermektedir. Boy-ağırlık ilişkisi tüm bireyler için W=0.0052*L 3.0845 r=0.985 (n=1640) olarak hesaplanmıştır. Von Bertalanffy bağıntısına göre, L∞=13.45cm, k=0.428 t0=-1.89 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü değerleri dişi ve erkekler için ayrı ayrı hesaplanmış ve en yüksek ortalama kondisyon faktörü ocak ayında (0.651-0.664) görülmüştür. Gonadosomatik indeks değerlerine göre üreme periyodu Nisan- Temmuz ayları arasındadır. Total mortalite %96.4, doğal mortalite % 2.28 olarak saptanmıştır. Geri hesaplama ortalama total boylar I., II. ve III. Yaş için sırasıyla 48.85mm., 72.16mm., 91.92mm’dir.

Anahtar Kelimeler: Atherina boyeri, Homa Lagünü, İzmir Körfezi, populasyon biyolojisi

en ABSTRACT

Research On Biological Characteristics Of Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) Population In Homa Lagoon (İzmir)

The aim of this study is designating some biological characteristics of sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) in Homa Lagoon, which is one of the most important la goons in İzmir Gulf between September 2003-August 2004, 1640 individuals had been obtained as a result of monthly sampling. The length, weight, age, sex dispersals and rates, relations between length-age, weight-age, length-weight, condition factor, mortality rate, back calculation and gonadosomatic index values of A.boyeri were determined. It was observed that individuals are between the age of I-III and females established the majör part of the population. Total length values are allocated between 2.4-10.3 cm. and weight is allocated between 0.08-8.11g. the relation between length-weight was calculated as W=0.0052*L3.0845 r=0.985 (n=1640) for all individuals.According to von Bertalanffy relation, it was calculated as L∞=13.45cm, k=0.428 t0=-1.89. Condition factor values were calculated separately for males and females. The highest average condidion factor (0.651-0.664) was observed on January. In respect of gonadosomatic index values, reproduction period is between April and July. As the results of calculations, total mortality is 96.4% and natural mortality 2.28%, back calculation average total lengths I., II., III.age are 48.85mm., 72.16mm., 91.92mm.respectively.

Keywords:Atherina boyeri, Homa Lagoon, İzmir Gulf, population biology

 

Küçük Menderes Nehri'nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen, Ö., Balık, S., Hakerlerler, H., Ustaoğlu, M.R., Önen, M., Yağmur, B., Tanrıkul, T., Sarı, H.M., Özbek, M., Başaran, A., İlhan,A.

Destekleyen: Selçuk Belediyesi

Proje No:Selçuk Belediyesi

Başl.-Bitiş T.:5/5/2003 - 10/30/2005

tr ÖZET

K.Menderes nehrinin Selçuk ilçesi sınırları içersinde kalan kısmında, Mayıs 2003- Nisan 2004 tarihleri arasında 6 istasyonda su, sediment ve balık örneklerinde fizikokimyasal ve kirlilik parametreleri, ağır metal kirliliği, limnolojik bulgular, mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiştir. yapılan kimyasal ve biyolojik analizler sonucunda, K.Menderes nehrinin su kalite seviyesinin ''aşırı kirli sular''

Anahtar Kelimeler: Nehir, Delta, Kirlilik, Fauna, Türkiye

en ABSTRACT

 

 

Keywords:River, Delta, Pollution, Fauna, Turkey

 

Alsancak Limanı (İzmir Körfezi) ve Civarında Dağılım Gösteren Zoobentik Canlıların Mevsimsel Dinamikleri ve Gemilerle Taşınan Muhtemel Egzotik Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Melih Ertan Çınar

Araştırmacılar: Ergen, Z., Kocataş, A., Katağan, T., Önen, M., Egemen, Ö., Öztürk, B., Koçak, F., Kırkım, F., Dağlı, E., Doğan, A

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:03-SÜF-005

Başl.-Bitiş T.:4/1/2003 - 10/1/2004

tr ÖZET

Alsancak Liman ve çevresinde 2003-2004 periyodunda 3 mevsimde (Yaz, Kış ve İlkbahar) sert (4 istasyon, 0.2 m) ve yumuşak substratumlarda (7 grap istasyonu, 7-9 m; 3 Bim-Trol istasyonu, 6-9 m) yapılan bentik örneklemeler sonucunda 13 sistematik gruba (Porifera, Cnidaria, Nemertini, Turbellaria, Nematoda, Annelida, Crustacea, Mollusca, Phoronida, Bryozoa, Echinodermata, Tunicata ve Pisces) ait toplam 336 tür tespit edilmiştir. Ayrıca, her mevsimde grap istasyonlarından alınan su ve sediment örneklerinin fiziko-kimyasal analizi yapılmıştır. Tespit edilen gruplar arasında Annelida (Polychaeta ve Oligochaeta) tür sayısı bakımında (126 tür) ilk sırada olup, bu grubu sırasıyla Mollusca ve Arthropoda (Crustacea ve Pantopoda) takip etmektedir. Mevsimsel olarak en fazla tür (219 tür) ilkbahar örneklemelerinde, en az tür (206 tür) ise kış örneklemelerinde saptanmıştır. Bölgedeki yumuşak substratumda toplam 230 tür, sert substratumda ise 147 tür bulunmuştur. Toplanan bentik örneklerin faunistik analizi sonucunda yumuşak substratum üzerindeki en baskın türlerin Streblospio sp., Corbula gibba, Prionospio multibranchiata, Capitella capitata capitata ve Pseudopolydora antennata; sert substratumdaki en baskın türlerin ise Mytilus galloprovincialis, Hydroides elegans, Sphaeroma serratum, H. dianthus, Schistomeringos rudolphii ve Ophiodromus pallidus olduğu tespit edilmiştir. Bölgede toplam 9 muhtemel egzotik türün (Pseudonereis sp., Streblospio sp., Polydora sp. 4, Monticellina dorsobranchialis, Hydroides dianthus, H. elegans, Dynamenopsis sp., Scapharca demiri ve Fulvia sp.) dağılım gösterdiği bulunmuştur. Bu türlerden Streblospio sp., Polydora sp. 4 ve S. demiri yumuşak substratum topluluklarında, H. elegans ve H. dianthus sert substratum topluluklarında en dominant türler arasındadır. Yumuşak substratumda elde edilen toplam birey sayısının %59 (yaz)- %77 (kış)'si, biyokütle değerinin %40 (ilkbahar)- %75 (kış)'i; sert substratumda elde edilen toplam birey sayısının %6 (yaz)- %51 (ilkbahar)'i, biyokütle değerinin %0.1 (yaz ve kış)- %0.3 (ilkbahar)'ı egzotik türlere aittir.

Anahtar Kelimeler: Zoobentos, egzotik türler, Alsancak Limanı, İzmir Körfezi, Türkiye

en ABSTRACT

Seasonal Dynamics Of Zoobentic Organisms Distributed In Alsancak Harbour And Its Vicinity (Izmir Bay), And Effects Of Probable Exotic Species Introduced By Ships On The Ecosystem

As a result of benthic samplings on soft (7 grab stations, 7-9 m; 3 Beam-Trawl stations, 6-9 m) and hard substrate (4 stations, 0.2 m) in 3 seasons (summer, winter and spring) of the period 2003-2004 in Alsancak Harbour and its vicinity, a total of 336 species belonging to 13 systematic groups (Porifera, Cnidaria, Nemertini, Turbellaria, Nematoda, Annelida, Crustacea, Mollusca, Phoronida, Bryozoa, Echinodermata, Tunicata and Pisces) were determined. In addition, physico-chemical analysis of sea water and sediment taken from grab stations in each season were carried out. Among the groups encountered, Annelida (Polychaeta and Oligochaeta) ranked first in terms of number of species (126 species), followed by Mollusca and Arthropoda (Crustacea and Pantopoda). The highest number of species was found in spring sampling and the lowest number of species in winter sampling. A total of 230 species were encountered on soft substrate and 147 species on hard substrate. As a result of faunistic analysis of benthic samples, Streblospio sp., Corbula gibba, Prionospio multibranchiata, Capitella capitata capitata and Pseudopolydora antennata were found to be dominant species of soft substrate; Mytilus galloprovincialis, Hydroides elegans, Sphaeroma serratum, H. dianthus, Schistomeringos rudolphii and Ophiodromus pallidus were found to be dominant species of hard substrate. A total of 9 probable exotic specis (Pseudonereis sp., Streblospio sp., Polydora sp. 4, Monticellina dorsobranchialis, Hydroides dianthus, H. elegans, Dynamenopsis sp., Scapharca demiri and Fulvia sp.) were encountered in the area. Among these species, Streblospio sp., Polydora sp. 4 and S. demiri were dominant on soft subtrate; H. elegans and H. dianthus on hard substrate. Exotic species comprised %59 (summer)- %77 (winter) of total individuals and %40 (spring)- %75 (winter) of total biomass determined on soft subtrate; %6 (summer)- %51 (spring) of total individuals and %0.1 (summer and winter)- %0.3 (spring) of total biomass determined on hard substrate.

Keywords:Zoobenthos, exotic species, Alsancak Harbour, İzmir Bay, Turkey.

 

Nif Çayının Mutajenik Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Araştırmacılar: Parlak H., Oral, R., Boyacıoğlu, M., Çakal, A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:02-SÜF-10

Başl.-Bitiş T.:1/1/2003 - 6/30/2004

tr ÖZET

Bu çalışmada, Nif Çayı’na ait 7 istasyon, Gediz nehri’ ne ait 1 istasyondan toplanan su ve sediment örneklerinde Salmonella typhimurium’un TA98 ve TA 100 suşları kullanılarak mutajenik potansiyelliklerini belirlemek için metabolic aktivasyonsuz olarak, Ames testi uygulanmıştır.Sediemnt örneklerinin ekstraktları 5 farklı konsantrasyonda çalışılmıştır ve farklı örnekleme bölgeleri her iki suş için mutajenik sonuçlar göstermiştir.Metabolik aktivasyonsuz sediment örnekleri non mutajenik olmamakla beraber zayıf ve güçlü mutajenik buılunmuş ve su örnekleri mutajenik bulunmamıştır. Bu çalışmayla, Nif Çayı’na atılan kompleks karışımların sudan çok sedimentte biriktiği sonucunu düşündürmekle beraber bunlar liposoluble kirleticilerle ilişkilidirler. Bu çalışma, Nif Çayı’nda kirliliği göstermek amacıyla ilk defa yapıldığı için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nif Çayı, Mutajenite, Ames testi, Genotoksiste, Kemalpaşa.

en ABSTRACT

Investigating The Mutagenic Effects Of Nif Brook

In water and sediment samples from 7 sites on Nif Brook and 1 site on Gediz River were studied for their mutagenic potential in TA98 and TA100 strains of Salmonella typhimurium using Ames test (without metabolic activation). Extracts of the sediment samples were assayed in five different concentrations, and mutagenicity results were obtained for two strains from different sampling sites. Without metabolic activation, sediment samples were either non-mutagenic, weakly mutagenic or strongly mutagenic; and water samples were found not to be mutagenic. Results of the present study suggest that complex pollutants discharged to Nif Brook are accumulated in the sediment rather than in the water, and regarded to be lipo-soluble pollutants. The present study is of importance in terms of being the first one on pollution in Nif Brook

Keywords:Nif Brook, Mutagenicity, Ames's test, Kemalpasa

 

Türkiye Denizleri Mikroplankton (=Protista) Türlerinin Kontrol Listesi ve Tür Tayin Atlası

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tufan Koray

Araştırmacılar: Koray,T, Yurga, L., Çolak-Sabancı, F.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje No:102T174

Başl.-Bitiş T.:1/1/2003 - 1/31/2007

tr ÖZET

Güney Karadeniz, Marmara Denizi, doğu Ege Denizi ve kuzey doğu Akdeniz'in Türkiye kıyılarında (yaklaşık 36° 00' 00"- 42° 00' 00" enlemler ve 26° 00' 00" - 45° 00 ' 00" boylamlar arası) yapılan lokal fitoplankton araştırmaları bir kontrol listesi hazırlamak için bir araya getirildi. Bölgede yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlayan araştırmalardan Dinophyceae, Noctiluciphyceae, Prymnesiophyceae, Chrysophyceae, Dictyochophyceae ve Xanthophyceae sınıflarından toplam 208 eukaryot taksa listelendi. Bu ilk beş sınıf için şekilli bir atlas hazırlandı.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Marmara denizi, doğu Ege Denizi, kuzey doğu Akdeniz, fıtoplankton, kontrol listesi.

en ABSTRACT

Check-List And Species Identifying Atlas Of Microplankton (Protista) Of Turkish Seas.

The local phytoplankton studies were gathered for preparing a check-list for the Turkish coastline of southern Black Sea and Sea of Marmara, eastern Aegean Sea and northeastern Mediterranean Sea (approx. between lat.: 36° 00' 00"- 42° 00' 00" and lon.: 26° 00' 00" - 45° 00 '00"). A total of 208 eucaryotes taxa belonging to classes Dinophyceae, Noctiluciphyceae, Prymnesiophyceae, Chrysophyceae, Dictyochophyceae and Xanthophyceae were listed from the studies realized in the region beginning from the second half of twentieth century. A figured atlas were prepared for the first fıve classis.

Keywords:Black Sea, Sea of Marmara, eastern Aegean Sea, northeastem Mediterranean Sea, fıtoplankton, check-list.

Büyük Kanal Projesinin Aktif Hale Geçirilmesinin İzmir Körfezi Sularında Alt Besinsel Seviyeler Üzerine Etkileri

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Uğur Sunlu

Araştırmacılar: Sunlu, U., Sunlu, F.S., Büyükışık, H.B., Koray, T., Bröckel, K., Sever, T.M., Gençay, H., Aksu, M., Aydın, A., Orçun, E.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:TÜBİTAK-102Y116

Başl.-Bitiş T.:1/1/2003 - 12/20/2006

tr ÖZET

İzmir Körfezi Türkiye’nin batısında yer alan ve çevresinde yoğun bir nüfusun yaşadığı bir yerleşim bölgesidir. İzmir körfezi’ni topografik ve hidrografik özellikleri açısından İç, Orta ve Dış körfez olmak üzere 3 bölgeye ayırmak mümkündür. İç körfez oldukça küçük (57 km2 ) ve sığdır (maks. 15m.). Körfez’in bu bölgesi, evsel ve endüstriyel atık suların akıtıldığı esas bölgedir. Ayrıca, İç Körfeze endüstriyel atık sularla çok kirli duruma gelmiş pek çok derenin tatlı suları da gelmektedir. İç körfezin Dış körfezle olan su değişimi çok sınırlı olduğundan İç Körfezdeki deniz kirliliği son yıllarda beklenmedik boyutlara ulaşmıştır. İç ve Orta körfezde gözlenen ötrifikasyon olayı körfezin dış bölgelerine doğru da yayılmaya başlamıştır. Körfezdeki red-tide oluşumuyla ilgili raporlarda da son yıllarda büyük artışlar gözlenmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi 1969 yılında İzmir Büyük Kanal Projesini yapmaya karar vermiştir. Şubat-2000’de arıtım tesisinin yarısı hizmete açılmış ve bu tarihten itibaren körfeze ulaşan atık suyun %65’e yakın bir kısmı arıtılmaya başlanmıştır. Projenin ikinci aşaması ise Ekim-2002 tarihinde tamamlanmış ve bu tarihten itibaren, İç körfez’deki kirlilik düzeyleri yavaş yavaş düşmeye başlamıştır. Bu projenin amacı, İzmir Büyük Kanal Su Arıtım Projesinin İzmir Körfezindeki Alt besin Seviyeleri üzerine etkilerini belirlemektir. Ayrıca, fiziko-kimyasal ortam parametrelerinden pH, çözünmüş oksijen (Ç.O.), ışık, su sıcaklığı, tuzluluk, besleyici elementler (Nitrat, nitrit, amonyum, silikat ve fosfat) ve genel biyolojik parametrelerden klorofil a,b,c, feopigment, partikül organik karbon (POC), partikül organik azot (PON), çözünmüş organik madde (DOM) bir yıl boyunca haftalık olarak ölçülmüştür (2003-2004). Fitoplankton bolluğu ve kompozisyonu ile yukarıda belirtilen parametrelerle ilişkileri de haftalık olarak irdelenmiştir. Mikrozooplankton bolluğu ve kompozisyonu ise 15 günde bir incelenmiştir.. Sediment örneklerinde karbon içeriği ve klorofil bozunma ürünleri aylık olarak ölçülmüştür. Ayrıca laboratuvar şartlarında, nutrient zenginleştirme denemeleri, fitoplankton izolasyon çalışmaları ve kinetik çalışmalar yapılmıştır. Bütün bu yukarıda belirtilen parametreler İzmir İç ve Orta Körfezinde yer alan toplam 3 farklı istasyonda ve değişik derinliklerde gerçekleştirilmiştir. Projeden elde edilen sonuçlar, Büyükışık ve diğ. tarafından 1993 yılında yapılan sonuçlarla kıyaslanmış ve mevcut durumun 10 yıllık değişimi saptanarak, İzmir Körfezi’nin Ekolojik Modellemesine de katkılar sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, Büyük kanal Projesi, Fitoplankton, Nütrient Sınırlaması, Zooplankton,Fiziko-kimyasal parametreler

en ABSTRACT

The Effects Of İzmir Big Channel Waste Water Treatment Project To The Lower Trophic Level Of İzmir Bay (Aegean Sea, Turkey)

The Bay of Izmir is located in the Western part of Turkey and surrounded by a densely populated community. The Bay is divided into a Inner, Middle and Outer Bay from the standpoint of topographical and hydrographical characteristics. Inner Bay is small in area (57 km2) and shallow in depth (max. 15m). It receives the majority of domestic and industrial waste waters. This part of the Bay also receives some inflow of fresh waters from several creeks which are mostly polluted by industrial wastes. Because of limited water exchange with the Outher Bay and Aegean Sea pollution of the Inner Bay has reached unacceptable levels. Eutrophication of the Inner and the Middle Bay has already started, spreading progressively to the Outer Part of the Bay. Red-tide occurrences are reported to have increase in frequency in recent years. For this reason Izmir Municipality decided to construct Izmir Big Channel Waste Water Project in 1969. In 2000-January half of the water treatment plant opened and 65% of the sewage water started to treat until January 2000. The second phase of the Project was completed in 2002-October and until 2002 the pollutant levels of the Inner Bay water were decreased slowly. The aim of this project is to determine the effects of Izmir Big Channel Waste Water treatment Project to the Lower Trophic Levels of Izmir Bay. In addition, physico-chemical environmental parameters, (such as pH, dissolved oxygen (DO), light conditions, water temperature, salinity), nutrients (NO3-, NO2-, NH4+, NH3, PO4-3, Si(OH)4) and general biological parameters (such as chlorophyll a, b, c, phaeopigments, particulate organic carbon (POC), particulate organic nitrogen (PON), dissolved organic material (DOM) have been measured weekly during one year period (2003-2004). Phytoplankton abundance and composition and relationships between parameters mentioned above have been done weekly also. Microzooplankton abundance and composition wre examined every fortnight. Chlorophyll degradation products and carbon contents of sediment samples have been measured monthly. Nutrient enrichment experiments and isolation studies and kinetic studies on isolates have been done. All these parameters mentioned above, have been carried on different depths of 3 sampling stations which were located in middle and inner part of Izmir bay. At the end of the project, the results compared with 1993 results which were obtained by Buyukisik et al. and determined the variation of current status in ten yerars period this project is to contribute the Ecological Model of Izmir Bay.

Keywords:Izmir Bay, Big Channel Project, Phytoplankton, Nutrient Limitation, Zooplankton, Physico-chemical parameters

 

Küçük Menderes Nehri’nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Egemen, Ö., Önen, M., Hakerlerler, H., Sarı, H.M., Tanrıkul, T., Özbek, M., İlhan, A., Kaymakçı Başaran, A.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje No:2003/BİL/010

Başl.-Bitiş T.:1/1/2003 - 1/1/2005

tr ÖZET

K.Menderes nehrinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında, Mayıs 2003 ile Nisan 2004 tarihleri arasında aylık olarak 6 istasyondan su ve biyolojik örnekleme yapılmıştır. Alınan su örneklerinin sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, kondüktivite ve ışık geçirgenliği tayinleri yerinde gerçekleştirilmiştir. Ağır metal ve diğer kimyasal madde analizleri ise laboratuar ortamında gerçekleştirilmiştir. Biyolojik örneklemelerde Ekman Grab kullanılmış, alınan çamur örneklerinin bir kısmı ağır metal tayinleri için ayrılmıştır. Bentik örneklemeler için alınan çamur 500 μm göz açıklığındaki elekten geçirilmiş ve %4’lük formolde fikse edilmiştir. Bentoz materyali laboratuarda yıkanıp ayıklanmış ve tespit edilen bentik makro omurgasız örnekleri %70’lik etil alkole konulmuştur. Toplanan bentik materyal kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Kantitatif analizlerde frekans ve baskınlık indeksleri kullanılmıştır. Bentik omurgasızlardan yararlanılarak su kalitesinin belirlenmesi için Belçika Biyotik İndeksi’nden yararlanılmıştır. Yapılan kimyasal ve biyolojik tayinler sonucunda, Küçük Mederes Nehrinin su kalitesi seviyesinin “Aşırı Kirli Sular” grubuna dahil olması gerektiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nehir, delta, kirlilik, fauna, Türkiye.

en ABSTRACT

Investigation On Water Quality Of Küçük Menderes River And Interactions Between The River Ecosystem

At the section, located in Selçuk district, of Küçük Menderes River monthly water and biological samplings were performed at six stations between May 2003 and April 2004. Temperature, dissolved oxygen, pH, salinity, conductivity and transparency values of water samples were measured in field. Heavy metal and other chemical material analysis were made in laboratory. In biological samplings, an Ekman Grab was used, some of mud samples were assigned for heavy metal analysis. Mud samples taken for benthic samplings were sieved with a 500 μm mesh sized sieve and then fixed with 4% formalin solution. Benthos material washed and picked in laboratory and then placed into 70% ethyl alcohol. Collected benthic materials were studied both qualitative and quantitatively. In quantitative analysis, frequency and dominancy indices were used. In order to determine the water quality using with benthic macro-invertebrates, Belgium Biotical Index was used. As a result of chemical and biological indications, it was shown that the quality level of Küçük Menderes River’s water must be added to “Heavily Polluted Waters” group.

Keywords:River, delta, pollution, fauna, Turkey.

 

Deri Endüstrisi Atıksularının Zararlı Etkilerinin Biyotestlerle Değerlendirilmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Rahime Oral

Araştırmacılar: Parlak, H., Boyacıoğlu, M., Çakal Arslan, Ö.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:02-SÜF-08

Başl.-Bitiş T.:1/1/2002 - 12/31/2004

tr ÖZET

Bu çalışma; yarı işlenmiş ve modern (krom bazlı) deri işleyen Menemen deri endüstrisi ham, kimyasal ve biyolojik arıtılmış ve kurutulmuş çamur örneklerinin zehirliliklerini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Numunelerin KOİ gibi klasik parametrelerle birlikte metal içerikleri de analiz edilmiştir. Buna göre Solofra tesisi örneği çamur> koagule edilmiş numune>ham atık su>biyolojik arıtma çıkışı sıralamasında toksisite etkisi göstermiştir. Menemen deri fabrika numunesi de Solofra ile benzer özellik göstermiştir. Marakeş' den alınan bitki kökenli ve krom tabaklama proses atık sularının sonuçlarına göre krom sepileme prosesi atık suları çok daha yüksek oranda toksik etkiye neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deniz kestanesi, deri endüstrisi atık suları, döllenme yüzdesi, embriyotoksisite

en ABSTRACT

Toxicity Investigation In Leather Tanning Industry Wastewater

This study was designed to investigate the composition and the toxicity of wastewater and conditioned sludge collected at the leather tanning wastewater treatment plant Menemen. Samples were analysed for their conventional parameters (COD, TSS, chromium and ammonia) and for metal content. A set of toxicity endpoints were tested by sea urchin (P.lividius and S. granularis) by evaluating acute embryotoxicity, developmental defects, changes in sperm fertilization success and transmissible damage from sperm to the offspring. Dose-related toxicity to sea urchin embryogenesis and sperm fertilization success was exerted by effluent or sludge samples taken form Solofra according to the following rank: conditioned sludge > coagulated effluent > raw influent > effluent from biological treatment. Offspring quality was not affected by sperm exposure to any wastewater or to sludge samples. The same tendency was observed for the samples collected from Menemen plant. The samples taken form Marrakech traditional and modern tannery facilities showed that chromium effluent exerted more severe toxicity with respect to traditional tanning

Keywords:sea urchins, embryotoxicity, fertilization success, leather-tanning wastewater;

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Tatlısuların Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Cirik, S., Egemen, Ö., Sarı, H.M., Özdemir Mis, D., Özbek, M., Aygen, C., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T., Sömek, H.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje No:

Başl.-Bitiş T.:1/1/2002 - 1/1/2003

tr ÖZET

Kuzey Kıbrıs’ta küçük dereler üzerine inşa edilmiş olan 12 göletin limnolojik özelliklerinin belirlenmesi için 16-22 Haziran 2002 tarihinde bir arazi çalışması yapılmıştır. Çalışma yapılan göletlerin bazı fiziko-kimyasal özellikleri (berraklık, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, geçici sertlik, karbonat, bikarbonat, toplam sertlik, kalsiyum, magnezyum, nitrit, nitrat, amonyum, ortofosfat, silis ve organik madde) saptanmıştır. Biyolojik örneklemeler sonucunda, fitoplanktonda 87 takson (15 Cyanophyta, 25 Bacillariophyta, 3 Dinophyta, 9 Euglenophyta, 35 Chlorophyta), zooplanktonda 37 takson (24 Rotifera, 11 Cladocera, 2 Copepoda), zoobentosta 21 takson (3 Ostracoda, 2 Coleoptera, 3 Odonata, 12 Diptera, 1 Ephemeroptera) ve omurgalılardan ise 4 takson (3 Osteichthyes, 1 Amphibia) tespit edilmiştir. Rana ridibunda türü hariç, diğer türler saptandıkları lokaliteler ve Kuzey Kıbrıs için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Limnoloji, Balıkçılık, Fauna, Flora, Biyolojik Çeşitlilik

en ABSTRACT

Investigation Of Freshwaters On Turkish Republic Of Northern Cyprus From The View Point Of Limnology And Fisheries

In order to determine limnological characteristics of 12 lakelets, which was constructed on the brooks in Northern Cyprus, an expedition was performed between 16 and 22 June 2002. Some physico-chemical features of the lakelets (transparency, temperature, pH, dissolved oxygen, conductivity, salinity, temporary hardness, carbonate, bicarbonate, total hardness, calcium, magnesium, nitrite, nitrate, ammonium, ortho-phosphate, silicium and organic matter) were determined. As a result of biological samplings, 87 taxa of phytoplankton (15 Cyanophyta, 25 Bacillariophyta, 3 Dinophyta, 9 Euglenophyta, 35 Chlorophyta), 37 taxa of zooplankton (24 Rotifera, 11 Cladocera, 2 Copepoda), 21 taxa of zoobenthos (3 Ostracoda, 2 Coleoptera, 3 Odonata, 12 Diptera, 1 Ephemeroptera) and 4 taxa of vertebrates (3 Osteichthyes, 1 Amphibia) were found. All taxa determined are new records for the given localities and Northern Cyprus except Rana ridibunda.

Keywords:Limnology, Fisheries, Fauna, Flora, Biological Diversity

 

Uludağ (Bursa)’Daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., İlhan, A., Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E.T., Sömek, H.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:02-SÜF-003

Başl.-Bitiş T.:1/1/2002 - 1/1/2005

tr ÖZET

Bu çalışmada, Uludağ’da bulunan beş buzul gölü (Karagöl, Kilimligöl, Aynalıgöl, Buzlugöl ve Heybeligöl) ve beş akarsunun (Güvercinlik deresi, Deliçay, Nilüfer çayı, Kalburt deresi ve Hamamlı deresi) flora ve fauna karakteristikleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda fitoplanktonda 65, zooplanktonda 36, zoobentosda 38, omurgalılardan ise 7 takson olmak üzere toplam 146 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlar içinde Cyanophyta’dan Gloeothece samoensis, Chlorophyta’dan Geminella interupta, Cosmarium reniforme var. compressum, Gonatozygon pilosum, Pleurotenium minutum var. Latum Türkiye alg florası için, Rotifera’dan Microcodides hertha ise Türkiye omurgasızlar faunası için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, flora, fauna, buzul gölleri, Uludağ.

en ABSTRACT

Investigation On Flora And Fauna Of The Lakes And Rivers On Uludağ (Bursa)

In this study, flora and fauna characteristics of five glacial lakes (Lake Kara, Lake Kilimli, Lake Aynalı, Lake Buzlu and Lake Heybeli) and five rivers (River Güvercinlik, River Deliçay, River Nilüfer, River Kalburt and River Hamamlı) on Uludağ were investigated. At the end of study, a total of 146 taxa, consisting of 65 phytoplanktons, 36 zooplanktons, 38 zoobenthic, 7 vertebrats were determined from the lakes and rivers. Among the determined taxa Gloeothece samoensis in Cyanophyta, Geminella interupta, Cosmarium reniforme var. compressum, Gonatozygon pilosum, Pleurotenium minutum var. latum in Chlorophyta are new records for the Turkish algae flora as well as Microcodides hertha in Rotifera for the Turkish invertebrate fauna.

Keywords:Biological diversity, flora, fauna, glacial lakes, Uludağ.

 

Çandarlı - Çeşme (Orta Ege) Arasında Biyo-Çeşitliliğin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Murat Kaya

Araştırmacılar: Mater, S., Katağan, T., Toğulga, M., Önen, M., Hoşsucu, B., Taşkavak, E., Sunlu, U., Mavili, S., Salman, A., Özaydın, O., Aker, V., Yurga, L., Çınar, M.E., Bilecenoğlu, M., Sever, T.M., Uçkun, D., Akalın, S., Bayhan, B., Çoker, T., Atabey, Ş., Doğan, A., Dağlı, E., Ak, Y., Kırkım, F., Öztürk, B.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:00-SÜF-010

Başl.-Bitiş T.:1/1/2001 - 6/1/2002

tr ÖZET

Bu çalışmada, Çeşme ve Çandarlı Körfezi arasındaki sahil şeridinde günümüzde yaşayan omurgasız canlılar ile balık faunasının tespit edilmesi ve dağılımlarındaki son durumlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Proje Şubat 2001–Aralık 2001 tarihleri arasında yürütülmüş olup, araştırmayı gerçekleştirebilmek amacıyla Çandarlı-Çeşme arasında yer alan kıyı şeridinden seçilen 5 istasyonda, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait “Hippocampus” araştırma teknesi ile belirli mevsim ve tarihlerde seferler düzenlenerek zooplankton, ihtiyoplankton, bentoz, balık ve cephalopoda türlerinin yakalanması amacı ile örneklemeler yapılmıştır Örneklemeler sonucunda, zooplankton çalışmasında toplam 18 grup saptanmış olup, kopepod’ lara ait 50, kladoser grubuna ait 5 tür tespit edilmiştir. Bentoz çalışmalarında bu sayı, 7 taksonomik gruba ait 199 türdür. Balıkçılık çalışmasında ise adı geçen sahadan 83 balık türü saptanmış olup, bu türlerden sadece bir adeti lessepsiyandır. Cephalopoda çalışmalarından toplam 7 tür, ihtiyoplankton çalışmalarından ise 15 familyaya ait toplam 31 türün yumurta ve larvası tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çandarlı-Çeşme, Biyo-çeşitlilik.

en ABSTRACT

The Investigation Of Bio-Diversity Between Çandarlı And Çeşme (Middle Aegean Sea)

This study aims to present the inventory of invertebrates and fishes encountered along the shoreline from Çeşme to Çandarlı Bay, with an emphasize on their recent status and distribution. In this context, a project was carried out during February and December 2001, at a total of 5 sampling stations randomly selected from the study area. All samplings were conducted on board the R/V. Hippocampus in seasonal surveys, and zooplankton, ichthyoplankton, benthos, fish and cephalopoda samples were collected. As a result of samplings, a total of 18 zooplankton groups were determined, including 50 copepod species and 5 cladoceran species. An examination of the benthos samples revealed the presence of 199 species in 7 taxonomical groups. The fish samples included a total of 83 species, one of which is a Lessepsian (Red Sea) immigrant. The number of species determined among cephalopods was 7. Ichthyoplankton samplings included eggs and larvae of 31 fish species belonging to 15 families.

Keywords:Çandarlı-Çeşme, Bio-diversity.

 

Göller Bölgesi İçsularının Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönlerden İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Balık, S., Yıldız, S.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:YDABÇAĞ – 199Y071

Başl.-Bitiş T.:1/1/2001 - 1/1/2015

tr ÖZET

Göller Bölgesi Oligoket faunasının belirlenebilmesi için Haziran 1999-Kasım 2000 tarihleri arasında toplam 44 istasyondan 198 adet bentik örnek alınmış ve toplanan materyaller değerlendirilmiştir. Örneklerin toplandığı istasyonlar 17 göl, 12 baraj, 8 kaynak, 2 dere, 2 kanal, 1 gölet, 1 mağara ve 1 bataklıktan oluşmaktadır. Oligoket örnekleri, Ekman Grab ile (15´15cm) ile her istasyondan alınan çamur örneklerinin 0.5 mm göz açıklığındaki elekten elenmesiyle toplanmış ve % 4’lük formaldehit ile ilk tespitleri yapılmıştır. Ayrıca istasyonların derinlikleri, su sıcaklıkları, çözünmüş oksijen değerleri, oksijen saturasyonları, pH’ları, tuzlulukları, elektriki iletkenlikleri ve alkaliniteleri ölçülmüş olup, rakım ve koordinatları da saptanmıştır. Araştırma sonucunda oligoketlerden 28 takson saptanmıştır. Bu türlerden; Haplotaxis gordioides, Limnodrilus hoffmeisteri f. parvus, Ilyodrilus frantzi, Spirosperma nikolskyi, Tubifex tubifex f. bergi, Tubifex nerthus ve Clitellio arenicolus, Türkiye İç su oligoket faunası için ilk kayıt niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Oligochaeta, Fauna, Göller Bölgesi, Türkiye.

en ABSTRACT

Taxonomical And Ecological Investigation Of Oligochaeta (Annelida) Fauna Of Inland Waters In The Lake District (Turkey)

198 bentic samples from a total of 44 stations collected between June 1999-November 2000 to determine the benthic fauna of Lakes Region and the material collected were examined. Stations where the samples were collected include 17 lake, 12 dam, 8 spring, 2 stream, 2 canal, 1 pond, 1 cave and 1 bog. Oligochaeta specimens collected from each station by taking mud samples with ekman grab (15´15cm) were eliminated with fine sieve of 0.5mm mesh size and fixed in 4 % formaldehyde solution. Besides depths, heats, dissolved oxygen values, oxygen saturations, pH’s, salinities, conductivities and alkalinity of stations were considered. Altitude and coordinates were determined as well. It is concluded that 28 Oligochaeta species are present. Of these species Haplotaxis gordioides, Limnodrilus hoffmeisteri f. parvus, Ilyodrilus frantzi, Spirosperma nikolskyi, Tubifex tubifex f. bergi, Tubifex nerthus and Clitellio arenicolus are the new records for the inland oligoket fauna of Turkey.

Keywords:Oligochaeta, Fauna, Regions of Lakes, Turkey.

 

İzmir İç Körfezi’ne Dökülen Derelerin Embriyotoksik Karakterlerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Rahime Oral

Araştırmacılar: Prof. Dr. Hatice Parlak, H., Boyacıoğlu, M

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:00-SÜF-001

Başl.-Bitiş T.:1/1/2000 - 12/31/2003

tr ÖZET

İzmir İç Körfez’e dökülen derelerin su ve sedimetlerinin toksik potansiyeli tüm Akdeniz’de yaygın olarak bulunan deniz kestanesi Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) embriyoları kullanılarak saptanmaya çalışılmıştır. Derelerden alınan sediment örnekleri 0.6, 2 ve 6 mg/ml (yaş ağırlık) olacak şekilde; su örnekleri ise 10-2, 10-3 ve 10-4 oranlarında filtre edilmiş deniz suyunda seyreltilmiş ve deniz kestanesi embriyoları bu ortamlarda 72 saat (zigot oluşumundan pluteus larval safhasına kadar) süreyle gelişmelerine izin verilmiştir. Gelişen embriyolar üzerine toksik etkiler gelişim geriliği, larval bozukluklar, embriyonik-larval ölüm gibi morfolojik özelliklere bakılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Mikroskobik gözlemler sonucunda deniz kestanesi üzerine en fazla toksik etkiye Bostanlı Deresi suları neden olurken bunu sırası ile Laka Deresi, Manda Çayı, Bornova Deresi ve Melez Çayı izlemiştir. Bu akarsuların sedimentlerinin toksik potansiyeline bakıldığında ise en toksik etkiye Bostanlı Deresi sedimentleri neden olmuş ve bunu Manda Çayı, Halkapınar Deresi, Laka Deresi ve Melez Çayı izlemiştir. Özellikle Bostanlı ve Bornova Dereleri sedimentlerinin test edilen en küçük derişimlerde bile İzmir Körfezi’nde yaşayan deniz kestanesi embriyonik gelişimi üzerine çok kesin toksik etkileri olduğu ve bu akarsuların denizel ortamın sağlığını çok ciddi bir şekilde etkilediği görülmüştür. Akarsuların hem sedimentlerinin ve hem de sularının seyrelme dereceleri ile deniz kestanesinin vermiş olduğu biyolojik cevap arasında çok iyi bir doz cevap ilişkisi gözlenmiştir. Tüm bunlara ilave olarak bu akarsuların sedimentlerinin sularına oranla deniz kestanesi embriyolarının gelişimi üzerinde daha fazla zararlı etkilere neden olduğu bulunmuştur. Bu araştırma sonucunda deniz kestanesi embriyoları ile gerçekleştirilen bu biyotestin evsel, endüstriyel ve tarımsal atık gibi kompleks karışımlarla kirlenmiş akarsuların su ve sedimentlerinin denizel biota üzerine olumsuz etkilerinin belirlenmesinde kullanılabilecek çok uygun bir test olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deniz kestanesi, embriyo, toksisite, sediment

en ABSTRACT

Determination Of Emriotoxic Characteristics Of Streams Flow Trough The Inner Part Of Izmir Bay

Toxic potential of the sediment and water samples from the streams running into the Inner Part of Izmir Bay were investigated using embrio of sea urchin, Paracentrotus lividus (Lamarck,1816) which is common at Mediterranean Sea. The sea urchin embrios were kept and permitted to develope for 72 hours (from zigot to pluteus stage) in the subsamples from the sediments taken as 0.6, 2 and 6 mg/ml wet weight and in the water samples were diluted in order as 10-2, 10-3 and 10-4 with filtered sea water.The toxic parameters were determined as retarded embrio, larval abnormalities, embrionic-larval death rate and morphological properties. According to the result of microscopical observations the most toxic water bodies belong to Bostanlı stream. The others has the toxic effects in descending order as Laka , Manda, Bornova and Melez Streams. Besides that, most toxic sediments were come from Bostanlı stream and the others were lower in toxicity as Manda, Halkapınar, Laka and Melez Streams. It must be expressed that the sediments from Bostanlı and Bornova Streams were toxic effects even in the lower test concentrations. These results shows that the effluents discharged to these streams may effect the biota in the Inner Part of Izmir Bay. As test technique, it had been obtained perfect dose-response relationship even with the lowest concentrations on water and sediment samples. It has also determined that the stream sediments were toxic to the development of sea urchin embrios than the water. From the results of this research, it has been concluded that the sea urchin embrio test were quite available to determine the advers effects of the polluted waters and sediments by domestic, industrial and agricultural effluents.

Keywords:Sea urchin, embryo , toxicity, sediment

 

Yayla Gölü'nün (Bldan-Denizli) Limnolojik Yönden İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Balık, S., Aysel,V., Sarı, H.M., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:00-SÜF-008

Başl.-Bitiş T.:1/1/2000 - 1/1/2003

tr ÖZET

Batı Anadolu’da Aydın Dağları üzerinde bulunan Yayla Gölü’nün su kalitesi, flora ve faunasını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma 2000 ve 2002 yıllarında mevsimsel olarak gerçekleştirilmiştir. Suyun fiziko-kimyasal özelliklerinden su sıcaklığı, berraklık, pH, çözünmüş oksijen, oksijen saturasyonu ve iletkenlik tayinleri yerinde, diğerleri ise laboratuarda analiz edilmiştir. Plankton örneklemeleri horizontal ve vertikal olarak standart plankton kepçesi ile gerçekleştirilmiştir. Bentik örneklemeler ise Ekman-Birge grab, el kepçesi ve tül ığrıp ile yapılmıştır. Balık ve diğer nektonik örneklemeler ise galsama ağları ve ığrıp ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan biyolojik örnekler %4’lük formalinde tespit edilmiştir. Gölün maksimum derinliği 110 cm olup, yüzey suyu sıcaklığının 4.9-22.7 °C; pH’nın 7.15-9.23; çözünmüş oksijenin 2.4-11.3 mg/l; iletkenliğin 105-247 µS25°C; geçici sertliğin 5.04-16.0 d°H; nitrit azotunun 0-36.25 µg NO2-N/l; nitrat azotunun 0-100.14 µg NO3-N/l; amonyum azotu 3.17-80.49 µg NH4-N/l; fosfat fosforunun 0.87-27.98 µg PO4-P/l ve çözünmüş silisin 2.65-4152.50 µg SiO2/l arasında değiştiği belirlenmiştir. Biyolojik analizler sonucunda, Yayla Gölü’nde fitoplanktondan 80, sucul fanerogamlardan 11, zooplanktondan 86, zoobentostan 32, omurgalılardan ise 5 olmak üzere toplam 214 takson bulunmuştur. Çiçekli bitkilerden Eleocharis palustris, Carex elat, Potamogeton türleri ve Ceratophyllum submersum göl vejetasyonunda hakim durumdadır. Yayla Gölü’nde Euglenophyta’dan Euglena pisciformis, Phacus pleuronectes, Trachelomonas planctonica, Trachelomonas stokesiana, Chlorophyta’dan Kirchneriella contorta var. contorta, Pediastrum boryanum cornutum, Pediastrum argentiniense, Pediastrum duplex var. rugulasum, Scenedesmus acutus var. globosus f. alternans, Scenedesmus armatus var. boglariensis f. bicaudatus, Scenedesmus dispar, Sphaerocystis planctonica, Tetrastrum punctatum, Closterium leiblenii var. leiblenii, Closterium dianea var. pseudoleiblenii, Cosmarium regnelii var. montanum olmak üzere toplam 16 takson Türkiye tatlısu alg florası için; rotiferlerden Beauchampiella eudactylota eudactylota, Euchlanis triquetra, Mytilina mucronata spinigera, Colurella uncinata deflexa, Squatinella mutica tridentata, Lepadella heterostyla, Lecane tenuiseta, Trichocerca lophoessa, Trichocerca inermis, Trichocerca myersi ve Rotifer tardigradus ile kladoserlerden Acroperus neglectus olmak üzere 12 takson Türkiye içsu zooplankton faunası için yeni kayıt niteliği taşımaktadır. Fanerogamlar hariç saptanan diğer fauna ve flora elemanları ise Yayla Gölü’nden ilk defa bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yayla Gölü, Limnoloji, Flora, Fauna, Biyolojik Çeşitlilik, Anadolu

en ABSTRACT

Investigation On Limnology Of Yayla Lake (Buldan-Denizli)

In order to determine water quality, flora and fauna of lake Yayla, which situated at Aydın Mountains on western Anatolia, this study was performed seasonally in the years of 2000 and 2002. While the water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen concentration, dissolved oxygen saturation and conductivity measurements were performed in place, other measurements were performed in the laboratory. Using standard plankton net collected plankton samples both horizontally and vertically. Bentic samples were collected by using various equipment such as Ekman-Birge grab, hand dip-net and tulle seine. Fishes and other nektonic samples were collected by using gillnets and seine. The collected materials were immediately fixed in 4% formalin. The maximum depth of the lake was determined as 110 cm. The surface water temperature of the lake ranged from 4.9 to 22.7ºC. Measurements of the water samples taken from the site giving pH values of 7.15 to 9.23; dissolved oxygen concentration values of 2.4 to 11.3 mg/l; conductivity values of 105 to 247 µS25°C; hardness values of 5.04 to 16.0 d°H; nitrite nitrogen values of 0 to 36.25 µg NO2-N/l; nitrate nitrogen values of 0 to 100.14 µg NO3-N/l; ammonium nitrogen values of 3.17 to 80.49 µg NH4-N/l; phosphate phosphorus values of 0.87 to 27.98 µg PO4-P/l and dissolved silica values of 2.65 to 4152.50 µg SiO2/l respectively. The biological analyses of the samples indicated the presence of 80 taxa of phytoplankton, 11 taxa of aquatic phanerogams, 86 taxa of zooplankton, 32 taxa of zoobenthos and 5 taxa of chordata in Lake Yayla. Eleocharis palustris, Carex elat, Potamogeton spp. and Ceratophyllum submersum of phanerogams were dominant in the lake. Euglena pisciformis, Phacus pleuronectes, Trachelomonas planctonica, Trachelomonas stokesiana of Euglenophyta and Kirchneriella contorta var. contorta, Pediastrum boryanum cornutum, Pediastrum argentiniense, Pediastrum duplex var. rugulasum, Scenedesmus acutus var. globosus f. alternans, Scenedesmus armatus var. boglariensis f. bicaudatus, Scenedesmus dispar, Sphaerocystis planctonica, Tetrastrum punctatum, Closterium leiblenii var. leiblenii, Closterium dianea var. pseudoleiblenii, Cosmarium regnelii var. montanum of Chlorophyta are new record for the freshwater algae flora of Turkey. Also, Beauchampiella eudactylota eudactylota, Euchlanis triquetra, Mytilina mucronata spinigera, Colurella uncinata deflexa, Squatinella mutica tridentata, Lepadella heterostyla, Lecane tenuiseta, Trichocerca lophoessa, Trichocerca inermis, Trichocerca myersi and Rotifer tardigradus of rotifera and Acroperus neglectus of cladocera are new record for the freshwater zooplankton fauna of Turkey. Beside that, all taxa are new record for the study area, excluding phanerogams.

Keywords:Lake Yayla , limnology, flora, fauna, biological diversity, Anatolia.

 

Orta Toroslardaki Eğrigöl’ün Limnolojik Özelliklerinin Sualtı Araştırmaları İle İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Egemen, Ö., Aysel, V., Sarı, H.M., Özbek, M., Aygen, C., Bilecenoğlu, M.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:TBAG-1795 (199T024)

Başl.-Bitiş T.:1/1/1999 - 1/1/2002

tr ÖZET

Orta Toroslarda Taşeli platosunda 2000 m rakımda bulunan Eğrigöl’ün morfometrik özellikleri, su kalitesi, flora ve faunasını belirlemek amaçıyla yapılan bu araştırma 2000 ve 2001 yılında Haziran ve Eylül ayları arasında toplam 4 kez saha çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Suyun fiziko-kimyasal özelliklerinden su sıcaklığı, berraklık, pH, çözünmüş oksijen, oksijen saturasyonu ve iletkenlik tayinleri in situ olarak, diğerleri ise laboratuarda analiz edilmiştir. Plankton örneklemeleri horizontal ve vertikal olarak standart plankton kepçesi (55µm ve 60µm) ve Schindler su alma kabı ile vertikal olarak birer metre aralıklarla alınan su örneğinin 60 µm göz açıklığında bir kollektörden süzülmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bentik örneklemeler ise Ekman-Birge grab ile alınan çamur örneklerinin 500 µm göz açıklığına sahip elekten geçirilmesiyle elde edilmiştir. Balık örneklemeleri çeşitli göz açıklığındaki ağlarla ve ığrıp ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan biyolojik örnekler %4’lük formolde tespit edilmiştir. Gölün alanının 1.14 km2, maksimum derinliğinin 10 m olduğu ve holomiktik bir karakter taşıdığı saptanmıştır. Eğrigöl’de yüzey suyu sıcaklığı 15.9-21.1°C; pH 7.79-8.74; çözünmüş oksijen 4.3-11.7 mg/l; iletkenlik 200-300 µS25°C; Mg+2 26.8-114.3 mg/l; Ca+2 32.1-120.2 mg/l; SBV 1.7-3.2; Nitrit azotun 0-4.9 µg/l; Nitrat azotu 0-38.70 µg/l; Amonyum 0-126.9µg/l; orta fosfat değişimi 0-26.30 µg/l; silis 0-134.20 µg/l; klorofil-a 0.250-2.530 µg/l; Organik madde miktarı 15.80-91.60 mg KMnO4/l arasında değiştiği tespit edilmiştir. Biyolojik analizler sonucunda, Eğrigöl’de fitoplanktondan 198, sucul fanerogamlardan 15, zooplanktondan 43, zoobentostan 35, omurgalılardan ise 3 olmak üzere toplam 294 takson bulunmuştur. Çiçekli bitkilerden Eleocharis, Phragmites ve Potamogeton türleri ile Nymphaea alba ve Myriophyllum spicatum göl vejetasyonunda hakim durumdadır. Eğrigöl’de Mavi-Yeşil alglerden 5’i (Aphanocapsa delicatissima, Gloeocapsa conglomerata, G. gigas, Gloeothece ustulata, Anabaenopsis circularis), Altın Sarısı alglerden 1’i (Dinobryon divergens), Diyatomelerden 6’sı (Fragilaria atomus, F. Cylindricus, Lichmophora oidipus, Cymbella amphicephala var. hercynica, Gyrosigma acuminatum var. lacustre, Surirella helvetica), Yeşil alglerden 17’si (Ankistrodesmus quaternatus, Botryococcus sudeticus, Coenochloris ovalis, Palmellococcus minitus, Pediastrum duplex var. subgranulatum, P. glanduliferum, Schizochlamydella solitaria, Scenedesmus balatonicus, S. denticulatus, S. linearis, Geminella interrupta, Bulbochaeta monile, Gloeocystis vesiculosa, Closterium tumidum var. nylandicum, Staurastrum alternans, S. curvatum, S. lunatum) olmak üzere toplam 29 takson Türkiye alg florası için, rotiferlerden 4’ü (Euchlanis deflexa, Euchlanis triquetra, Testudinella parva, Dissotrocha macrostyla) ile oligoketlerden 3’ü (Ilyodrilus frantzi, Potamothrix moldaviensis, Potamothrix bedoti) olmak üzere 7 takson ise Türkiye içsu faunası için yeni kayıttır. Saptanan diğer fauna ve flora elemanları ise Eğrigöl’den ilk defa bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğrigöl, limnoloji, flora, fauna, Orta Toros, Dağ gölü, Anadolu

en ABSTRACT

 

This study was carried out during 2000 and 2001, where a total of 4 field works were conducted between June and September months in order to determine flora and fauna, water quality and morphometric characters of Eğrigöl, which is located at an altitude of 2000 m at Taşeli plateau, middle Taurus mountains. Among physico-chemical features of water, the water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen, oxygen saturation and conductivity analysis were carried out in situ, while the rest with laboratory analyses. Plankton was sampled both with horizontal and vertical hauls by a standard plankton net (55µm and 60µm) and also by Schindler water container, in which the water sampled vertically within intervals of 1 m was strained by a collector with 60µm mesh size. Benthic samples were taken with a Ekman-Birge grab and the mud material collected was washed through a sieve of 500mm mesh size. Fish samplings were conducted by using gill nets of various mesh sizes and a beach seine. All specimens collected were fixed in 4% formalin. It is determined that the lake is of holomictic character, having a surface area of 1.14 km2 and a maximum depth of 10 m. The minimum and maximum values of parameters determined from Eğrigöl are as follows: surface water temperature 15.9-21.1°C, pH 7.79-8.74, dissolved oxygen 4.3-11.7 mg/l, conductivity 200-300 µS25°C, SBV 1.7-3.2, nitrite-nitrogen 0-4.9 µg/l, nitrate-nitrogen 0-38.70 µg/l, ammonium 0-126.9µg/l, orthophosphate 0-26.30 µg/l, silica 0-134.20 µg/l, chlorophyll-a 0.250-2.530 µg/l, organic matter amount 15.80-91.60 mg KMnO4/l. As a result of biological analyses, a total of 294 taxa were determined from Eğrigöl, including 198 phytoplankton, 15 aquatic phanerogames, 43 zooplankton, 35 zoobenthos and 3 vertebrate species. Among flowering aquatic plants, Eleocharis sp., Phragmites sp., Potamogeton sp., Nymphaea alba and Myriophyllum spicatum dominates in the lake vegetation. In Eğrigöl, a total of 29 taxa comprising 5 blue-green algae (Aphanocapsa delicatissima, Gloeocapsa conglomerata, G. gigas, Gloeothece ustulata, Anabaenopsis circularis), 1 golden-brown algae (Dinobryon divergens), 6 diatomes (Fragilaria atomus, F. Cylindricus, Lichmophora oidipus, Cymbella amphicephala var. hercynica, Gyrosigma acuminatum var. lacustre, Surirella helvetica) and 17 green algae (Ankistrodesmus quaternatus, Botryococcus sudeticus, Coenochloris ovalis, Palmellococcus minitus, Pediastrum duplex var. subgranulatum, P. glanduliferum, Schizochlamydella solitaria, Scenedesmus balatonicus, S. denticulatus, S. linearis, Geminella interrupta, Bulbochaeta monile, Gloeocystis vesiculosa, Closterium tumidum var. nylandicum, Staurastrum alternans, S. curvatum, S. lunatum) are new records for the Turkish algae flora, and 7 taxa comprising 4 rotifera (Euchlanis deflexa, Euchlanis triquetra, Testudinella parva, Dissotrocha macrostyla) and 3 oligochaeta (Ilyodrilus frantzi, Potamothrix moldaviensis, Potamothrix bedoti) are new records for the Turkish inland water fauna. All other fauna and flora species are recorded for the first time from Eğrigöl.

Keywords:Eğrigöl, limnology, flora, fauna, middle Taurus mountain, mountain lake, Anatolia

 

Homa Dalyanı’nda Has Kefal (Mugil cephalus L.) Türüne Ait Yumurta ve Larvaların İzlenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Belgin Hoşsucu

Araştırmacılar: Hoşsucu,B., Sezen, B.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:98-SÜF-001

Başl.-Bitiş T.:7/1/1998 - 7/1/1999

tr ÖZET

Bilindiği gibi Homa Dalyanı’na beslenmek için gelen has kefal türüne ait bireyler üreme içgüdüsüyle tekrar denizel ortama dönmek istediklerinde dalyan kuzuluklarından avlanmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı dalyandan avlanamayan has kefal bireylerinin dalyan içine yumurta bırakıp bırakmadığının saptanmasıdır. Bu amaca uygun olarak lagünden 5 istasyon seçilmiştir. Bu istasyonlardan aylık sıcaklık, salinite, çözünmüş oksijen ve pH değerleri saptanmıştır. Aynı zamanda has kefalin üreme zamanı çok yoğun olmak üzere (haftalık) genelde aylık ihtiyoplanktonik örneklemeler plankton kepçesiyle yapılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde araştırma periyodu boyunca lagünün içindeki 4 istasyondan toplam 966 balık yumurtası ve 458 balık larvası toplanmış ve bu miktarların sadece % 16.5’i kefal yumurtası ve % 0.2’si larvası olarak saptanmıştır. Has kefale ait yumurtalar yıl boyunca sadece Eylül ve çoğu Ekim ayında, tek bir prelarvada eylül ayında bulunmuştur. Has kefal yumurtalarının tümü döllenmemiştir. Genelde de iç istasyonlara ait balık yumurtalarının % 94.5’i, dış istasyonlardaysa % 12.7’si ölü yumurtalardır. Sonuç olarak has kefal yumurtalarına ait sadece döllenmemiş ve az sayıda yumurtaya rastlanmış olması bu türün dalyana yumurta bırakmadığını göstermektedir.Yumurtalarını dökmeye fırsat bulamadan avlandıklarını veya yakalanmayanların genelde cinsel olgunluğa ermemiş bireyler olduğu ayrıca olgun gonadlı olsa bile bunların gonadlarını absorbe edebileceğini göstermektedir. Ayrıca elde edilen döllenmemiş yumurtaların olgun bireylerin avlanması sırasında mekanik etkiler sonucu balığın gonadından fırladığı ve ihtiyoplankton materyalinde yer aldığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Homa Dalyanı, has kefal yumurta ve larvası, ihtiyoplankton

en ABSTRACT

Monitoring Of Eggs And Larvae Of Grey Mullet (Mugil cephalus L.) in Homa Lagoon

As it is well known that mullet species has been caught from Lagoon traps of Homa Lagoon during their migration towards the sea for reproduction. The purpose of this investigation is to determine whether uncatched individuals of grey mullet spawn their eggs in the lagoon or not. Fort his purpose, 5 stations have been selected from lagoon.one of their located outside of the lagoon in order to make comparison. Monthly determinations of temperature, salinity, dissolved oxygen and pH has been carried on. Also monthly sampling of ichthyoplankton (weekly, during spawning season of grey mullet) had been done using plankton net. As a result 966 of fish eggs and 458 of fish larvae were collected during the research period. 16.5% of a ve lartotal fish eggs were the eggs of mullets and 0.2% of fish larvae was belong to mullet species. The eggs of mullets were found in September and October, but higher in number in Octaber. The only larvae were found September. All these eggs were unfertilized. Generally, 94.5% of fish eggs from inner stations and 12.7% of eggs from outerstation were dead. Finally, it has been concluded that the grey mullet hasn’t spawn in lagoon from the results of less number of unfertilised eggs. It shows that the mullet had been caught before spawning or the uncatched fish were unmature or even they have matured gonads it may absorbed. Besides that, it has been considered that the unfertilized eggs may flied off the oosit from gonads mechanically effects during the catch, and included in ichthyoplankton materials.

Keywords:Homa Lagoon, eggs and larvae of Grey mullet, ichthyoplankton.

 

İzmir Körfezi Sedimanının Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu

Araştırmacılar: Parlak, H.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:97-SÜF-006

Başl.-Bitiş T.:3/10/1998 - 9/9/1999

tr ÖZET

Bu çalışmada, Ekim 1995-Aralık 1995 tarihleri arasında İzmir Körfezi'ne drene olan dere ve kanalizasyon ağızlarından ve İzmir Körfezi' nin iç, orta ve dış kısımlarından seçilen istasyonlardan alınan sediment örneklerinde S.typhimurium TA98 ve TA 100 suşları ile Ames' in mutajenite testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre, körfezin iç kısmına drene olan dere ve kanalizasyonlar taşıdıkları kirlilik yükü sebebi ile körfez için mutajenik aktivite kaynağı teşkil etmektedirler. Mutajenik aktivitenin iç körfezden orta kısma doğru seyreldiği tespit edilmiştir. Dış Körfez' de tespit edilen mutajenik aktivite , Gediz Nehri' nin taşıdığı kirlilik yüküne ve "Dökü Sahası"nın etkisine bağlanmıştır. İzmir iç, orta ve dış körfez kısımları arasında yapılan istatistik çalışmalarında büyük farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ames testi, Genotoksisite, Mutajenite,Salmonella typhimurium, Sediment

en ABSTRACT

Research Of Genotoxic Effects In Sediments Of İzmir Bay.

In this study, genotoxic and mutagenic effect in the sediment samples of Izmir Bay collected between October-December 1995 from the stations on the rivers and sewages draining to Izmir and in the inner, middle and outher parts of the Bay has been studied by Ames mutagenicity activity due to their pollution load. Mutagenic activity has been detected to dilute from the inner to outer parts of the Bay. Additionally the mutagenic activity of the outer parts of the Bay has been detected to be higher than the middle parts. This has been thought to be due to the Gediz River's pollution load. Statistical analysis has shown that the inner, middle and outer parts have meaningful differences.

Keywords:Ames test, Genotoxicity, Mutagenicity, Salmonella typhimurium, Sediment

 

Kızıldeniz Göçmeni Balıkların Antalya-Mersin Arasındaki Dağılımı ve Bölge Balıkçılığına Etkileri

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Murat Kaya

Araştırmacılar: Mater, S., Toğulga, M., Taşkavak, E., Hoşsucu, B., Akalın, S., Bilecenoğlu, M.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:97-SÜF-016

Başl.-Bitiş T.:1/1/1998 - 4/30/1999

tr ÖZET

Bu çalışma, Antalya Körfezi ile Mersin arasında dağılım gösteren Lessepsiyan balık türlerinin belirlenmesi ve bu türlerin bölge balıkçılığı üzerindeki etkilerinin araştırılmasını kapsamaktadır. Bu amaçla, Antalya ile Mersin arasında toplam 7 istasyon tespit edilmiştir. Bu istasyonlar sırası Kemer (İst.1), Antalya Limanı (İst.2), Alanya Limanı (İst.3) ve Gazipaşa önleri (İst.4), Taşucu Limanı (İst.5), Erdemli önleri (İst.6) ve Mersin Limanı (İst.7)’ dır. Örneklemeler sonucunda, toplam 17 adet Lessepsiyan balık türü tespit edilmiş olup, metin içerisinde bu türlere ait morfometrik ve meristik karakterler ile bazı biyolojik özellikleri ve dağılımları verilmiştir. Çalışmada saptanan 17 tür Lessepsiyan balıktan bilhassa : Etrumeus teres, Saurida undosquamis, Upeneus moluccensis, Upeneus pori, Siganus rivulatus, Siganus luridus, Scombremorus commerson ve Syphraena chrysotaenia türleri ekonomik açıdan kıymetli olup,Türkiye’nin Güney Ege ve Doğu Akdeniz balıkçılığında büyük önem taşımaktadırlar. Sargocentron rubrum ve Atherinomorus lacunosus gibi türlerin günümüzde avcılığı yeterince yapılamamakta ve yeterince talebi olmadığından, pazarlama problemleri bulunmaktadır. İleriki senelerde bu türlerin, potansiyel av kaynağı olarak kullanılması kaçınılmaz görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Lessepsiyan türler ve İhtiyofauna

en ABSTRACT

The Distribution Of Red Sea Immigrant Fishes Between Antalya To Mersin Coast And Their Impacts On The Regional Fisheries

In this study, the distribution of Lessepsian migrants along the coastline between Antalya and Mersin is determined with a special emphasise to their impact on regional fisheries. Field works were carried out at 7 stations, as follows: Kemer (station 1), Antalya Bay (st.2), Alanya Harbour (st.3), Gazipaşa (st.4), Taşucu Harbour (st.5), Erdemli (st.6) and Mersin Harbour (st.7). As a result of the study, a total of 17 Lessepsian fish species were sampled. Their morphometrical and meristical characters, biological peculiarities and distribution in Turkey are given in the text. The commercial species among the Lessepsian migrants are: Etrumeus teres, Saurida undosquamis, Upeneus moluccensis, Upeneus pori, Siganus rivulatus, Siganus luridus, Scombremorus commerson ve Syphraena chrysotaenia ,which play an important role in the fisheries of southern Aegean and eastern Mediterranean seas. Although Sargocentron rubrum and Atherinomorus lacunosus are of no economical value currently, both seem to contribute to the local fishing activities in the future.

Keywords:Eastern Mediterranean, Lessepsian species and ichthyofauna

 

Ege Denizi'nde Yaşayan Anomur (Crustacea-Decapoda) Türlerinin Taksonomisi Üzerine Bir Araştırma

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Cengiz Koçak

Araştırmacılar: Koçak,C.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:97-SÜF-002

Başl.-Bitiş T.:9/21/1997 - 8/17/1998

tr ÖZET

Bu çalışma Ege Denizi'nde yaşayan Anomura (Crustacea-Decapoda) türlerinin taksonomik ve ekolojik özelliklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçlakuzeyde Saros Körfezi'nden, güneyde Turunç (Marmaris)'a kadar uzanan sahada 76'sı alt istasyon olmak üzere 18 ana istasyonda örneklemeler yapılmıştır. Çalışma sonunda bölgeden 29 tür anomur örneği tespit edilmiştir. Türlrin ekolojik özelliklerini saptamak amacıyla subsratum faktörü ile olan ilişkileri ele alınmış olup, subsratum özelliğine dayalı 7 tip biotopa rastlanılmış ve her biotopun karakteristik türleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arthropoda, Anomura, Crustacea, Decapoda

en ABSTRACT

A Investigation On The Taxonomy Of Anomura (Crustacea-Decapoda) In The Aegean Sea

This study was carried out for the purpose of defining the taxonıomic and ecologic propertiesof the species of the infra-ordO Anomura (Crustacea-Decapoda) which are living in the sea of Aegean.For this purpose, samplings were made in 18 primary stations and 76 sub-stations in the region laying between Gulf of Saros, up in north and Turunç (Marmaris), down in the south. At the end of the study, 29 species of Anomura were established from the region. By dealing with the relations of the species with subsratum factor which is of their ecologic properties the investigation area has beeen examined by dividing it into 7 biotopes and the characteristic species of each biotope were defined.

Keywords:Arthropoda, Anomura, Crustacea, Decapoda

Türkiye Denizleri Mikroplankton'unun Taksonomik Kompozizyonu, Biyoması ve Boy Spektrumu

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Tufan Koray

Araştırmacılar: Koray, T., Gökpınar, Ş., Yurga, L., Türkoğlu, M.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:YDABÇAG-296

Başl.-Bitiş T.:4/1/1996 - 4/1/1998

tr ÖZET

Pelajik ekosistemlerin boy yapısının, taksonomik kompozisyonu ile birlikte ele alınması, okyanuslarda karbon akışı modellerini gelistirmede gerekli bir adım olarak görUlmektedir. PartikUl boyu dağılışları veya biyomas boy spektrumları tanımlarından planktonik ekosistemin açıklanmasında yararlanılabilir. Bu dagılıslar, planktonik besin zinciri modellerinin gelismesi yaklasımlarından önce arastırılması gereken özelliklerdir. Bu çalısmanın amacı, TUrkiye denizlerinde bir hücreli mikroplankton tUrlerinin taksonomik kompozisyonlarının belirlenmesi ve abundant türler için biyomas boy spektrumunun hazırlanmasıdır. Bu amaçlarla, önce mikroplanktonik tUrler tayin edilecek ve takiben kamera lusida çizimleri bir optik tarayıcı ile bilgisayarortamı için dijitize edilecektir. Hücre yüzeyi ve hacımlarının üç boyutlu bilgisayar destekli bir programla saptanmasından (3D-CAD) sonra hUcre karbonu literatürden temin edilen allometrik esitliklerle hesaplanacak ve Türk denizleri için standardize edilecektir. Son olarak, bir preparat koleksiyonu yapılacak ve dijitize edilmiş tür şekilleri,ilgili araştırıcılar için daha ileri çalısmalarda kullanılmak üzere disketlerde korunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mikroplankton, species, biyomass, 3D-CAD uygulamaları.

en ABSTRACT

Taxonomic Composition, Volumetric Biomass And Size Spectrum Of Microplankton Of Turkish Seas.

The consideration of size structure with taxonomic composition of pelagic ecosystems appears as a necessary step in developing models of carbon flux in the ocean. The particle size distributions or biomass size spectra descriptions can be used to produce a description of the planktonic ecosystem. These distributions have properties that need to be investigated before applying the conceptual approaeh to the development of planktonic food web models. The aims of this study are to determine the taxonomic composition of the one-celled rnicroplankton and to evaluate biomass size spectra descriptions for abundant species in turkish seas. For these purposes, first the species of the mieroplanktonic protists will be identified and then camera lucida drawings will be digitized with an optical scanner for the computer media. After identifying the cell surface and volume with a three dimensional computer aided design software (3D-CAD), the cell carbon wiIl be estimated by allometric equations obtained from literature and standardized for turkish seas. FinaIly, a permanent slide collection will be made and digitized species drawings stored on floppy diskets for related scientists for further studies.

Keywords:Microplankton, species, biyomass, 3D-CAD applications.Pelajik ekosistemlerin boy yapısının, taksonomik kompozisyonu ile birlikte ele alınması, okyanuslarda karbon akışı modellerini geliştirmede gerekli bir adım olarak görülmektedir.

 

Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Balık, S., Sarı, H.M., Şipal-Gezerler, U., Özdemir Mis, D., Özbek, M., Aygen, C., Taşdemir, A.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:96-SÜF-006

Başl.-Bitiş T.:1/1/1996 - 1/1/2000

tr ÖZET

Toros sıra dağları üzerinde yer alan 16 dağ gölünün (Yazır Gölü, Yeşil Göl, Karın Gölü, Karıncalı Gölü, Kızılot Gölü, Duruca Gölü, Susam Gölü, İlvat Gölü, Dipsiz Göl (Bozkır), Sülüklü Göl (Bozkır), Kovalı Göl, Dipsiz Göl (Seydişehir), Sülüklü Göl (Seydişehir), Gavur Gölü, Karagöl (Bolkar) ve Çinili Göl) limnolojik özelliklerinin belirlenmesi için 1996-1997 yıllarında iki arazi çalışması yapılmıştır. Çalışma yapılan göllerin bazı fiziko-kimyasal özellikleri (yükseklik, derinlik, berraklık, sıcaklık, elektriki iletkenlik, çözünmüş oksijen, tuzluluk, alkalinite, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik ve geçici sertlik) saptanmıştır. Biyolojik örneklemeler sonucunda, zooplanktonda 94 tür (58 rotifer, 24 kladoser, 12 kopepod), zoobentosta 65 tür (12 Gastropoda, 8 Bivalvia, 18 Oligochaeta, 7 Hirudinea, 4 Malacostraca, 8 Ostracoda, 15 Chironomidae, 2 Chaoboridae) ve omurgalılardan ise 8 tür (3 Osteichthyes, 4 Amphibia, 1 Reptilia) tespit edilmiştir. Rana holtzi türü hariç, diğer türler saptandıkları lokaliteler için yeni kayıttır. Rotifer’lerden Brachionus polyacanthus, Testudinella patina intermedia, Dissotrocha aculeata medio-aculeata; Kopepod’lardan Arctodiaptomus (Rh.) alpinus; Gastropod’lardan Gyraulus cf. cristata cristatus; Bivalvia’dan Pisidium cf. subterraneum, P. cf. subtruncatum, P. obtusale, P. annandalei, Sphaerium cf. corneum mamillanum, S. rivicola; Oligoket’lerden Limnodrilus claparedeianus, L. udekemianus, Psammoryctides barbatus, Tubifex ignotus, T. montanus, Ilyodrilus perrieri, I. templetoni, Pristina bilobata ve Hirudinea’dan Trocheta bykowskii, Theromyzon tesselatum türleri Türkiye İçsu Faunası için yeni kayıttırlar.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Fauna, Flora, Dağ Gölleri, Toroslar

en ABSTRACT

Investigation Of Some Mountain Lakes On Taurus Range From The Viewpoint Of Limnology And Fisheries

In order to determine limnological characteristics of 16 mountain lakes (Yazır Lake, Yeşil Lake, Karın Lake, Karıncalı Lake, Kızılot Lake, Duruca Lake, Susam Lake, İlvat Lake, Dipsiz Lake(Bozkır), Sülüklü Lake (Bozkır), Kovalı Lake, Dipsiz Lake (Seydişehir), Sülüklü Lake (Seydişehir), Gavur Lake, Karagöl (Bolkar) and Çinili Lake) on Taurus Mountains, two expeditions were performed in 1996 and 1997. Some physico-chemical features of the lakes (altitude, depth, transparency, temperature, conductivity, dissolved oxygen, salinity, alkalinity, calcium, magnesium, total hardness and temporary hardness values) were determined. As a result of biological samplings, 94 species of zooplankton (58 to Rotifera, 24 to Cladocera, 12 to Copepoda), 65 species of zoobenthos (12 to Gastropoda, 8 to Bivalvia, 18 to Oligochaeta, 7 to Hirudinea, 4 to Malacostraca, 8 to Ostracoda, 15 to Chironomidae, 2 to Chaoboridae) and 8 species of invertebrates (3 to Osteichtyes, 4 to Amphibia, 1 to Reptilia) were found as well. All the species determined are new records for given localities except Rana holtzi. Brachionus polyacanthus, Testudinella patina intermedia, Dissotrocha aculeata medio-aculeata belong to Rotifera; Arctodiaptomus (Rh.) alpinus to Copepoda, Gyraulus cf. cristata cristatus to Gastropoda, Pisidium cf. subterraneum, P. cf. subtruncatum, P. obtusale, P. annandalei, Sphaerium cf. corneum mamillanum, S. rivicola to Bivalvia, Limnodrilus claparedeianus, L. udekemianus, Psammoryctides barbatus, Tubifex ignotus, T. montanus, Ilyodrilus perrieri, I. templetoni, Pristina bilobata to Oligochaeta and Trocheta bykowskii, Theromyzon tesselatum to Hirudinea are firstly recorded for Turkish inland waters fauna.

Keywords:Biological Diversity, Fauna, Flora, Mountain Lakes, Taurus Range

 

İzmir Körfezi'ndeki Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Metal Bağlayıcı Proteinler Ölçülerek Metal Kirliliği Düzeyinin Saptanması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Hatice Parlak

Araştırmacılar: Parlak H., Büyükışık B., Demirkurt E.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:DEBAG-64

Başl.-Bitiş T.:2/1/1995 - 2/1/1997

tr ÖZET

Ülkemizde sanayileşme paralel olarak artan çevre sorunları denizsel ortamda da karşımıza çıkmaktadır. İzmir Körfezi de, hem giderek artan endüstriyel faaliyetler hem de çevresinde gelişen kentin evsel atıkları ile kirlenmiştir. Körfez'de yaşanan çevre sorunları zaman zaman ülke gündeminde ön sıralarda yer almış ve çeşitli araştırma programlarına konu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal kirliliği, Mytillus galloprovincialis, toksisite

en ABSTRACT

Detection Of Metal Pollution Levels In Izmir Bay By Measuring The Metal Binding Proteins.

The aim of this investigation was to predict the effect and possible harm of metal pollution on marine organisms. Besides that it was intended to adapt an alternative method which might be easy and sensitive to determine the effect of metal pollution in sublethal level nd it's application to field.

Keywords:Heavy metal pollution, Mytillus galloprovincialis, toxicity

 

Buldan Baraj Gölünün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu,M.R., Sarı,H.M., Şipal,U., Özdemir-Mis,D., Aygen,C., Özbek, M.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:94-SÜF-003

Başl.-Bitiş T.:1/1/1994 - 1/1/1999

tr ÖZET

Buldan Baraj Gölü’nde Eylül 1995-Ağustos 1996 tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile baraj gölünün limnolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmamız esnasında, baraj gölünün 19 m olarak saptanan maksimum derinliğinin yaz aylarında sulama nedeniyle 11 m’ye kadar düştüğü tespit edilmiştir. Planktonik çalışmalar sonucunda, fitoplanktonda 85, zooplanktonda ise 30 olmak üzere baraj gölünde toplam 115 takson saptanmıştır. Fitoplanktonda Chlorophyta ve Bacillariophyta, zooplanktonda ise Rotifera gruplarının baskın olduğu bulunmuştur. Bentosunda ise 14 tür saptanmış olup, bu türlerin çoğunluğunu Oligochaeta türleri oluşturmaktadır. Balıklardan ise 4 tür tespit edilmiş olup en büyük populasyona Carassius auratus gibelio alttürü sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Fauna, Flora, Baraj Gölü

en ABSTRACT

Limnological Investigation Of Buldan Dam Impoundment (Buldan-Denizli)

The limnological characteristics of Buldan Dam Impoundment were determined by investigations carried out monthly between September 1995-August 1996. During the study, it was found that the maximum depth of dam impoundment 19 m, decreased to 11 m due to the irrigation in summer period. At the end of planktonic research, of 115 taxa described, 85 belong to phytoplankton and 30 to zooplankton. Chlorophyta and Bacillariophyta in phytoplankton, Rotifera in zooplankton were the dominant groups. Of the 14 species described in benthos, most of them were Oligochaeta species. In addition, 4 fish species were describe and the dominant population belonged to C. auratus gibelio.

Keywords:Biological Diversity, Fauna, Flora, Dam Lake

 

Gölcük Gölü (Ödemiş-İzmir)’Nün Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Özdemir Mis, D.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Projesi

Proje No:1993/FEN/026

Başl.-Bitiş T.:1/1/1993 - 1/1/1999

tr ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Gölcük Gölü zooplanktonunun kalitatif ve kantitatif yönden incelenerek kompozisyonunun ortaya konması ve daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak değişimlerin saptanmasıdır. Bu amaçla, gölde belirlenen 5 istasyondan aylık olarak vertikal ve horizontal örneklemeler yapılmış, su örnekleri alınarak gölün fiziko-kimyasal yapısı araştırılmıştır. Bu çalışmalar sonunda gölün zooplankton faunasını Rotifera, Cladocera ve Copepoda gruplarının oluşturduğu belirlenmiş; Rotifera’dan 17, Cladocera’dan 10, Copepoda’dan ise 6 tür saptanmıştır. Kantitatif açıdan ise Copepoda birinci sırada yer alıp onu Cladocera ve Rotifera izlemektedir. Saptanan bu türler içinde Rotifera’dan 8, Cladocera’dan 4 ve Copepoda’dan 2 tür Gölcük Gölü’nden ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gölcük Gölü, Zooplankton, Crustacea, Ötrofikasyon

en ABSTRACT

An Investigation On The Zooplankton Of Gölcük Lake (Ödemiş-İzmir)

The aim of this research is an investigation of the zooplankton biomass of Gölcük Lake, defining of community and meeting another research which studied on before and exposing the changings. With this aim, vertical and horizontal samples were taken from 5 stations chosen in the lake. The physic-chemical construct of water was researched. In the results, determined that the Rotifera, Cladocera and Copepoda were composed of zooplanktonic fauna of lake. 17 species from Rotifera, 10 species from Cladocera and 6 species from Copepoda are determined. It can explain that, numerously Cladocera was the first group; Rotifera and Copepoda was followed it. 8 species from Rotifera, 4 species from Cladocera and 2 species from Copepoda was reported the first time from Gölcük Lake.

Keywords:Gölcük Lake, Zooplankton, Crustacea, Eutrophication

Güllük Lagünü Ekosistemi ve Modellemesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Egemen

Araştırmacılar: Egemen,Ö., Gökpınar,Ş., Büyükışık,B., Önen,M.,Cirik,S., Hoşsucu,B., Sunlu,U.

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:DEBAG-52

Başl.-Bitiş T.:3/1/1992 - 12/30/1995

tr ÖZET

Derinliği 0.5 - 5.0 m. arasında değişen, 2500 dekarlık bir alanı kaplayan Güllük lagünü bir kanal ile Güllük körfezine bağlanır. Bu çalışmada, fiziko-kimyasal, fitoplankton bentik ve balık örneklemeler 1993 yılında 5 istasyonda aylık olarak yürütülmüştür. Lagün yıllık 10-69 ton arasında değişen balık verimine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Güllük lagünü, Fiziko-kimyasal parametreler, Planktonik ve bentik organizmalar, Balık verimliliği, Modelleme

en ABSTRACT

Güllük Lagoon Ecosystems And Modelling

Güllük lagoon has an area of 2500 decares with a depth of 0.5 - 5.0 m.and is connected to Güllük Bay by a channel. In this study, samplings of phytoplankton and benthos were taken physico-chemical parameters were recorded monthly during 1993 at 5 stations. With an annuall yield varying from 10 to 69 tonnes.

Keywords:Güllük lagoon, Phsico-chemical parameters, Planctonic and benthic organisms, Fish productivity, Modelling

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30