temel-header

Sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Bahar BAYHAN

BalBio1 1Balıkçılık biyolojisi laboratuvarında genç ve ergin balıklarda tür tayini, sindirim sistemi içeriklerinin tespiti, üreme şekilleri ve üreme ortamları ile yumurta verimliliklerinin (fekondite) belirlenmesi, metrik ve meristik karakterlerin tespiti ve dokuların histolojik olarak incelenmesi gibi, balık biyolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla trol, uzatma ağı, ığrıp, gırgır gibi farklı örnekleme araçları kullanılarak elde edilen balık örnekleri, amaca uygun olarak dondurularak ya da formalin solüsyonunda fikse edilerek, balıkçılık biyolojisi laboratuvarına getirilmektedir. Balık boy ve ağırlık ölçümleri ile cinsiyet tayinleri yapıldıktan sonra yaşlarının tespit edilebilmesi amacı ile otolitleri alınmaktadır. Alınan otolitler stereo mikroskop altında incelenerek yaş halkalarından faydalanılarak yaşları tespit edilmektedir. Balığın üreme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle dişi ve erkek bireylerdeki ovaryum ve testisler alınarak yıl içinde aylara bağlı olarak yapılarında meydana gelen değişimler ve olgunluk durumları histolojik açıdan incelenmektedir. Ayrıca dişi bireylerin yumurta verimliliğini saptamak amacıyla ovaryumlar mikroskop altında incelenerek yumurta sayımları gerçekleştirilmektedir. Ergin balık üzerine yapılan çalışmalar dışında balık yumurta ve larvaları üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla arazi ortamından plankton kepçesi ile vertikal ya da horizontal olarak elde edilen plankton örnekleri laboratuvarda zooplankton materyalinden ayrılarak stereo mikroskop altında tür tayinleri gerçekleştirilmektedir ve bu sayede balık türlerinin üreme amacıyla hangi ortamları tercih ettiği ve üreme dönemlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek özellikle balıkların stok durumları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Özlem Çakal ARSLAN

Ekotoksikoloji 1Ekotoksikoloji Bilim Dalı, çevresel kirleticilerin biyosfer içindeki dağılımı ve farklı ekosistemlerdeki etki mekanizmalarını araştırır. Türlerin ve tür topluluklarının korunması amacıyla kimyasalların olumsuz etkilerini belirlemeye çalışır. Bu amaçla laboratuvarda, hem araziden toplanan örneklerdeki zehirli kimyasalların miktarlarının saptanması hem de deneysel ortamda besin zincirinin farklı basamaklarını temsil eden test canlıları kullanılarak, kirleticilerin fizyolojik, metabolik ve üreme üzerindeki toksik etkileri araştırılmaktadır. Laboratuvar ortamında elde edilen veriler bilimsel amaçlar için olduğu kadar çevre koruma çabalarına yönelik yasal düzenlemeler için de kullanılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel ürünlerin çevresel etkisinin belirlenmesi amacıyla REACH (kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören Avrupa Birliği mevzuatı) kapsamında standart testlerin uygulanması ve raporlarının hazırlanması işlemi de yapılmaktadır.

Sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Şule GÜRKAN

BalBio2 1Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 2016 yılından itibaren Balıkçılık Biyolojisinin ikinci laboratuvarı kullanıma açılmıştır. Çoğunlukla histolojik çalışmaların gerçekleştirildiği bu laboratuvarda kimyasal malzemelerin güvenli kullanımı için çeker ocak ve göz duşu bulunmaktadır. Bununla birlikte laboratuvarda juvenil ve ergin balıkların tür tayini, sindirim sistemi içeriklerinin tespiti, üreme şekilleri ve üreme ortamları ile yumurta verimliliklerinin (fekondite) belirlenmesi, metrik ve meristik karakterlerin tespiti ve dokuların histolojik olarak incelenmesi gibi balık biyolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla trol, uzatma ağı, ığrıp, gırgır gibi farklı örnekleme araçları kullanılarak elde edilen balık örnekleri amaca uygun olarak dondurularak ya da formalin solüsyonunda fikse edilerek, balıkçılık biyolojisi laboratuvarına getirilmektedir. Balık boy ve ağırlık ölçümleri ile cinsiyet tayinleri yapıldıktan sonra yaşlarının tespit edilebilmesi amacı ile otolitleri alınmaktadır. Alınan otolitler stereo mikroskop altında incelenerek yaş halkalarından faydalanılarak yaşları tespit edilmektedir. Balığın üreme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle dişi ve erkek bireylerdeki ovaryum ve testisler alınarak yıl içinde aylara bağlı olarak yapılarında meydana gelen değişimler ve olgunluk durumları histolojik açıdan incelenmektedir. Ayrıca dişi bireylerin yumurta verimliliğini saptamak amacıyla ovaryumlar mikroskop altında incelenerek yumurta sayımları gerçekleştirilmektedir. Ergin balık üzerine yapılan çalışmalar dışında balık yumurta ve larvaları üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla arazi ortamından plankton kepçesi ile vertikal ya da horizontal olarak elde edilen plankton örnekleri laboratuvarda zooplankton materyalinden ayrılarak stereo mikroskop altında tür tayinleri gerçekleştirilmektedir ve bu sayede balık türlerinin üreme amacıyla hangi ortamları tercih ettiği ve üreme dönemlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek özellikle balıkların stok durumları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Aslı BAŞARAN

Kimya1Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Kimya Laboratuvarında, araştırma projeleri kapsamında deniz, nehir ve lagün alanlarından alınan su ve sediment örneklerinin kimyasal analizleri yapılmaktadır. Alınan örneklerin kalitatif ve kantitatif analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik ve diğer analitik standart yöntemler kullanılmaktadır. Aynı zamanda Kimya laboratuvarı E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin uygulamaları ve araştırmaları için gerekli alt yapıyı da sağlamaktadır.

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR

bento3Bentoloji laboratuvarında, bentik bölgeden farklı habitat ve derinliklerden örnekleme aletleri ile veya dalışlar (tüplü veya serbest) yapılarak toplanan kalitatif ve kantitatif örnekler, çeşitli elek sistemlerinden geçirilmekte ve elek üzerinde kalan materyal stereomikroskop altında ayıklanmaktadır. Elde edilen bireyler bentosa ait farklı sistematik gruplara ayrılmakta ve özel fiksatifler içeren tüplerin içine konularak saklanmaktadır. Materyallerden elde edilen zoobentos ve fitobentos gruplarına ait bireyler, araştırma mikroskopları kullanılarak tayin edilmekte ve farklı hassasiyetlere sahip teraziler kullanılarak biyokütleleri hesaplanmaktadır. Laboratuvarda ayrıca zoobentos türlerine ait bireylerin mikroskop altında biyometrik ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gelişmiş araştırma mikroskopları (stereomikroskop ve ışık mikroskobu) ile bireylerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilmektedir. Bentik bölgede yaşayan farklı taksonomik gruplara ait türlerin üreme ve beslenme biyolojilerine yönelik çalışmalar da laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda türlerin farklı ortam koşullarındaki davranış modellerinin belirlenmesine yönelik deneysel araştırmalarda yapılmaktadır. Ayrıca, laboratuvar işlemleri sonucunda elde edilen veriler ve/veya arazide farklı habitatlardan (örneğin korallijen) fotokuadrat yöntemi ile çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, çeşitli paket programlar kullanılarak değerlendirilmektedir. Bentoloji laboratuvarının başlıca araştırma konuları; bentos taksonomisi; bentosun dağılımı ve bunun üzerine etki eden biyotik ve abiyotik faktörler; populasyon dinamiği; üreme ve beslenme biyolojileri; yabancı türler; yapay resifler; kirlilik izleme; ekolojik kalite durumu; fouling ve küresel ısınmadır.

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Murat ÖZBEK

Limnoloji1 2İçsular Biyolojisi Laboratuvarı, başta göl ve akarsular olmak üzere, ülkemizin tatlısularında dağılım gösteren balık, bentik makroomurgasız ve zooplanktonik organizmalar hakkında taksonomik ve ekolojik çalışmaların yürütüldüğü bir ortamdır. Son yıllarda özellikle nehir havzaları yönetimi konusunda çalışmalar ağırlık kazanmış olup, kamu ve özel sektör aracılığıyla yürütülen büyük bütçeli döner sermaye projeleri sayesinde hem bilimsel hem de ekonomik anlamda verimli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TÜBİTAK MAM ve DOKAY A.Ş. ile ortaklaşa yürütülen ve nehir havzalarında durum ve hassas alan belirlenmesi çalışmaları sıralanabilir.​

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Baha BÜYÜKIŞIK

Biyojeokimya Laboratuvarı kimyasal, biyolojik ve jeolojik oşinografi alanlarında örnek toplama ve analiz ekipmanlarını içermektedir. Deniz suyunda, spektrofotometrik olarak nutrient analizleri (amonyum, nitrit, nitrat, fosfat, silikat), klorofil a ölçülmektedir. Ayrıca fluorometrik olarak ise in vivo Chl a ölçümleri yapılmaktadır. Voltametrik olarak suda ve sedimentte metal analizlerinin yanı sıra deniz suyunda toplam ve çözünmüş organik karbon analizleri ise TOC (total organik karbon) aleti ile analizleri yapılmaktadır. Bunların yanında, secchi disk, sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, pH, DO fizikokimyasal parametrelere de bakılmaktadır. Laboratuvarda aynı zamanda ışık kontrollü sabit sıcaklık odası mevcuttur. Sabit sıcaklık odasında fitoplankton ile kültür çalışmaları ve kinetik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Olympus BH2 faz kontrast araştırma mikroskobu ve saf su sistemi de yer almaktadır. Jeolojik ölçümlerden tane boyu analizi, elek ve pipet yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Bunun yanında, sedimentte org.C, Karbonat klorofil bozunma ürünleri de tayin edilmektedir. Yukarıda belirtilen işlemlerin dışında, metal analizleri de yapılmaktadır. Bunlar, “ Metrohm” marka voltametre, “CEM” marka mikrodalga yakma sistemi ve UV /H2O2 oksitleme sistemi aletleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerde, kurutma fırını ve etüv, örneklerin incelemeye hazırlanmasında kullanılmaktadır Organometal çalışmalarında GC/MS (gaz kromatografisi/kütle spektromere) cihazı ve etüv, ekstraksiyon seti, mirodalga fırın (40W), ultrasonik homojenizatör, glovebox cihazlarından yararlanılmaktadır.

Biyojeokimya1

Gaz kromatografi cihazı ve kütle spektroskopisi

 

 

Biyojeokimya2

Biyota ve sediment örneklerini yakmak için kullanılan mikrodalga yakma sistemi (solda), voltametre ile metal analizi (sağda).

Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ali İLHAN

Limnoloji2 2İçsular Biyolojisi Anabilim Dalına ait bu laboratuvarda, projeler kapsamında toplanmış olan içsu balıklarının taksonomik ve morfometrik incelemeleri, bentik ve planktonik organizmaların incelenmesi yapılmaktadır. Bu incelemelerden elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması da yine bu ortamda yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, İç sular Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütülen lisans ve lisansüstü tezlerinin uygulamaları da bu laboratuvarda yürütülmektedir.

Sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Rahime ORAL

ekobiyotest 1Laboratuvarda aşağıda belirtilen test çalışmaları yapılmaktadır:

  • Deniz kestanesi ile embriyotoksisite, spermiyotoksisite ve genotoksisite testleri
  • Su piresi ile akut ve kronik toksisite testleri,
  • Atıksu toksisite testleri, sediment toksisite testleri
  • Makrofit ile fitoremediasyon testleri

Sorumlu öğretim elemanı: Araş. Gör. Dr. Fatma SABANCI

Planktonoloji 3Bu laboratuvarda, denizel ekosistemden örneklenen fitoplanktonik organizmaların mikroskop altında inceleme aşamasına getirilmesi, tür tayinlerinin yapılması, tür çeşitliliğinin ve hücre sayılarının çıkartılması, toksik ve zararlı türlerin belirlenmesi ve bu olayların meydana gelme sıklığının tespit edilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca lagüner ortamlardan alınan epipelik, epifitik ve epilitik diyatom örneklerinin preperasyonu ve tür tayinlerinin yapılmasıyla birlikte, bunların fotoğraflanması ve morfometrik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da burada yürütülmektedir.

Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. H. Göknur ŞİŞMAN AYDIN

Ekoteknoloji1Fitoplankton başta olmak üzere, akuatik organizmalardan faydalanarak evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmasına ve geri kazanım modellerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge Projelerin yürütüldüğü Ekoteknoloji Laboratuvarında, arıtma performanslarını arttıracak yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, fitotoksisite testi, fitoplankton tür izolasyonu ve kültür çalışmalarının yanı sıra, su kalitesi parametrelerinin (bazı ağır metaller, pH, renk, KOİ, N, P, Si vb. 57 parametre) ölçüm ve analizi de yapılmaktadır.

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31