akademik-header

Prof.Dr. Adnan TOKAÇ, 2010, ISBN: 975483855-8 

Balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bu farklı av araçlarının kullanma şekli ise avlanma yöntemini belirlemektedir. Günümüzde av araçları ve yöntemleri arasında ağlarla yapılan balıkçılık, diğer avcılık yöntemlerine göre, özellikle yakalanan av miktarı bakımından daha ön plana çıkmaktadır. Ağlardan oluşan balıkçılık takımlarının tasarımı, yapımı ve kullanılan malzemeler, kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Ders kitabı formatında hazırlanan kitap, 10 bölümden oluşup, bu bölümler sırasıyla; ağ yapım ve donam tekniğine ilişkin temel bilgiler, balıkçılık takımlarının yapımında kullanılan malzemelerin tanıtımı, ağ fabrikaları ve üretim teknolojisi, ağ donatılmasında kullanılan temel oran ve hesaplamalar, ağ kesimi ve kesim hesaplamaları, balıkçılık takımlarının yapımı ve donamı, ağ tamiri ve örme, balıkçılık takımlarına etki eden temel kuvvetler, balıkçılık takımlarının plan ve çizimleri ve son olarak model planlarının tanıtımı ve pratik uygulamalar ele alınmaktadır.

Prof.Dr. Semra CİRİK, Prof.Dr. Şükran CİRİK, 2008, ISBN: 975-483-103-3

Limnoloji iç sularda biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden doğal faktörleri çeşitli bilimlerin (Kimya, fizik, biyoloji, bakterioloji, jeoloji gibi) metot ve yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden inceleyen bir bilim dalıdır. Birçok üniversiter kuruluşun eğitim programında yer alan "Limnoloji" dersi için 1990 da yazılan bu eser 5000'den fazla basılıp tükenmiş ve VI. Baskısını yapmıştır.
Tanım ve Limnolojinin tarihçesiyle başlayan kitap; suyun yeryüzünde dolaşımını, iç suların sınıflandırması, Anadolu'daki içsular, Göller sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulardaki canlı organizmalar, Göllerde yaşam ve Evolüsyon, Akarsular ve Akarsu tipleri, zonasyon, Akarsuların fiziko-kimyasal özellikleri, biyolojik özellikleri ile suların kirlenmesi ve kontrolü konularını içermektedir.

akvaryumteknolojisiYrd.Doç.Dr. Müge Aliye HEKİMOĞLU, 2008, ISBN:978-975-483-8

2008 yılında son güncel bilgilerle donatılıp hazırlanan kitap 360 sayfa olup Ege Üniversitesi Basımevi'nde basılmıştır. Akvaryum Teknolojisi ders kitabı 200'den fazla yerli yabancı kaynak ve internet ortamından faydalanılarak hazırlanmıştır. Dolu dolu bir bilgi dağarcığı ile donatılmış, çağdaş, güncel ve dinamik bir zihniyet ile yazılan Akvaryum Teknolojisi kitabı, Her gruptan akuvarist için mutlak edinilmesi gereken, gönül rahatlığı ile tavsiye edebilecek bir eserdir. Kitabın ana bölümleri şu konuları kapsamaktadır: Akvaryum balıklarının önemi ve sektörün dünyadaki genel durumu; Akvaryum teknolojisi; Akvaryum balıklarının anatomisi; Akvaryum balıklarının beslenmesi ve yem çeşitliliği; Tatlı su akvaryum balıklarının üretilmesi; Akvaryum bitkileri ve yetiştiriciliği; Akvaryum balık hastalıkları; Deniz Akvaryumları; Akvaryum balıklarının taşımacılığı ile ilgili konular.

Prof.Dr. Hikmet HOŞSUCU, Yrd.Doç.Dr. Raşit GURBET, Yrd.Doç.Dr. F. Ozan DÜZBASTILAR, 2004, 975-483-526-8

Malzeme Bilgisi kitabı özellikle Su Ürünleri Mühendisleri ve Teknikerlerinin teknik bilgi ve becerilerini artırarak meslek hayatlarında daha başarılı olmalarını hedeflemektedir. Mühendislik adayları çalıştıkları ortamlarda kullanılan farklı malzemeleri ve bunlara ait özellikleri bilmek zorundadırlar. Buradan yola çıkarak madde ve maddenin temel yapısı, malzemeye genel bakış, metaller, ahşap, plastikler, lifler, mineral malzemeler, gazlar ve boyalar olmak üzere farklı malzeme grupları kitapta yer almıştır. Özellikle deniz ve canlılarla ilgilenen kişilere faydalı olabilecek örnek ve anlatımlarla uygun malzeme seçimi, genel özellikler, avantaj ve dezavantajlar, yeni ve geleneksel malzemeler, farklı malzemelerden üretilmiş ürünler kitap içinde anlatılmıştır. Son baskısı yapılmış ders kitabı 218 sayfadan oluşmaktadır.

balikbesleme yemProf.Dr. Belgin HOŞSU, Yrd.Doç.Dr. Ali Y. KORKUT, Yrd.Doç.Dr. Aysun Fırat KOP, 2008, ISBN: 975-483-317-6 (TK) ISBN: 975-483-318-4 (1C)

Bu kitabın genel kapsamında balıkların besinlerindeki enerji kaynakları olan protein, yağ, karbonhidrat gibi makronütrientler ile gelişme üzerinde etkili olan vitamin, mineral gibi mikronütrientler ve bunların eksiklikleri hakkında bilgi verilmektedir. Kitap şu ana konu başlıklarından oluşmaktadır; Giriş, Balıkların beslenme alışkanlıkları ve Besin zinciri, Sindirim, Fizyolojik Enerji, Metabolizma, Boşaltım, Büyüme, Biyokimya ve besin madde gereksinimleri (Proteinler, Lipidler, Karbonhidratlar, Vitaminler, Mineral maddeler) ve Balıklarda beslenmeye bağlı hastalıklar. Kitap toplam 276 sayfa olup, 68 adet Tablo, 96 adet şekilden oluşmaktadır.

oseanolojiProf.Dr. Ahmet KOCATAŞ, 2007, ISBN: 975-483-182-1

Kitap, oseanografinin tarihsel gelişiminden başlayarak, yeryuvarı ve okyanusların genel özellikleri; okyanus dibinin fizyografik yapısı (kıtasal kenar, okyanus çukuru, okyanus ortası sırtları), okyanuslarda sedimentasyon ve kaynakları; deniz suyunun genel bileşimi, bu bileşimi etkileyen süreçler, deniz suyunda çözünmüş halde bulunan inorganik, organik maddeler ve gazlar; deniz suyunun temperatür, salinite, basınç, optik ve akustik özellikleri, akıntılar, dalgalar, med-cezir hareketleri; denizlerde yaşayan denizel bitkiler, hayvanlar ve sistematikleri, deniz ekolojisi; denizel kaynaklar ve bunlardan yararlanma, oseanolojik araştırmalar ve bu araştırmalarda kullanılan araç ve gereçler konularını içeren 11 bölüm ve Oseanolojide Kullanılan Bazı Terimlerin Açıklanması, Yararlanılan Kaynaklar ve İndeks olmak üzere 353 sayfadan ibarettir.

balikbesleme yem2Yrd.Doç.Dr.Belgin HOŞSU, Yrd.Doç.Dr. Ali Y. KORKUT, Yrd.Doç.Dr. Aysun Fırat KOP, 2008, ISBN: 975-483-317-6 (TK) ISBN: 975-483-369 (2C)

Bu kitapta, özellikle balık beslemede kullanılan yem tipleri, bunların yapımında kullanılan ham maddeler ve işlenmesi, yem katkı maddelerinin incelenmesi ve tanımlanması anlatılmaktadır. Ayrıca, balık yemlerinin yapımında kullanılan karma yem yapım teknolojisi ve sistemleri anlatılmaktadır. Kitap, şu başlıklardan oluşmaktadır: Genel giriş, Balık Besleme Laboratuvarı, Karma Yem ve Yem Hammaddelerinden Örnak Alma, Karma Yem ve Hammaddelerinin Analizleri, Karma Yem Teknolojisi (Karma yem tipleri, karma yem yapımında kullanılan hammaddeler, ham madde yapım teknolojisi, karma yem yapım teknolojisi, kalite kontrol metotları, karma yem hazırlamada kullanılan hesaplama yöntemleri, karma yem fabrikalarının kuruluşunda dikkat edilecek hususlar ve çalışma prensipleri). Kitap toplam 320 sayfa olup, 72 adet resim ve 51 adet şekil içermektedir.

Prof.Dr. Semra CİRİK, Prof.Dr. Şevket GÖKPINAR, 2006, ISBN: 975-483-221-8

Bu kitap kapsamında pelajik bölgede yaşamlarını sürdüren planktonik organizmaların biyoloji, ekolojik özellikleri yanı sıra bu organizmaların gıda zincirinde fonksiyonları nedeniyle yetiştirme koşulları ve teknikleri anlatılmaktadır. Mikroalg kültürleri sadece su canlıları yetiştiriciliği ile uğraşan su ürünleri mühendislerinin değil aynı zamanda bitki fizyologları, fikologlar ve biyomühendislerin çalıştıkları konular olduğundan kitap 5. Baskısını (5000 adet) yapmıştır. 265 sayfa, 153 şekil, 17 tablo ve 32 adet orijinal mikro fotoğraftan oluşan eser; Planktonun sınıflandırılması, toplanması, tespiti ve miktarının tayini; fitoplankton ve zooplanktonik organizmaların sistematiği ve genel özellikleri, plankton ekolojisini, Plankton kültürlerini (Mikroalg, Rotifer, Artemia, Daphnia) içermektedir.

balik davranislariProf.Dr. Sumru ÜNSAL, 2002, 975-483-569-1

Kitap, tanım ve genel bilgilerden başlayarak, balıklarda hareket ve çeşitleri; solunum; su altı optiği, balıkta görme, balık gözü kapasitesi; yanal çizgi ve labirent; su altında ses üretimi ve işitme; balıklarda koku alma ve tat alma; türdaşların tanınması, iletişim, sürü halinde yüzme, üreme ve yavru bakımı, saldırı ve savunma, sürü oluşturma; şartlanma, öğrenme ve problem çözme, balık eğitimi; yol ve yön tayini; bireysel davranış farklılıklarının önemi ve ortaya çıkması, bireysel farklılıklar, cinsiyet değiştirme, bireyler arasındaki farklar, alternatif davranışları kazanma, biyolojik farklılıkların ekolojik ve evrimsel önemi; elektrik organları, elektroduyu ve elektrolokasyon konularını içeren 12 bölüm ve Kaynaklar olmak üzere 187 sayfadan ibarettir.

planktonoloji1Prof.Dr. İsmet ÖZEL, 2008, ISBN: 975-483-182-3

Denizel yaşamda merkezi bir rol oynayan plankton, omurgasızlar başta olmak üzere diğer hayvanların, balıkların besinini oluştururlar. Ortamdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişiklikler planktonu etkiler. Bu kitapta, bir bölgenin plankton bakımından değerlendirilmesinde esas olan konuların verilmesi amaçlanmıştır. Planktonik organizmalarda pelajik yaşama uyum, plankton populasyonlarının yapısı ve zamana bağlı değişimleri, planktonik organizmaların beslenme şekilleri, nöston ve plöston, su kütlelerinin belirlenmesinde rol oynayan planktonik indikatör türler, planktonun balıkçılıkla ilişkisi, plankton araştırma ve değerlendirme yöntemleri başlıca konular arasında yer almaktadır.

Prof.Dr. Hikmet HOŞSUCU, 2005, 975-483-377-X

planktonoloji2Prof.Dr. İsmet ÖZEL, 2008, ISBN: 975-483-285-4

Bu kitap, denizel planktonu oluşturan iki gruptan biri olan zooplanktonik formların tanınmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Denizlerimizde en çok rastlanan, sistematik sırayla protozoonlar, medüzler, ktenoforlar, mollusklar, poliketler, kopepodlar başta olmak üzere diğer krustase grupları, ketognatlar, ekinodermler, tunikatlar ve sefalokordatların başlıca türleri ile birlikte meroplanktonik formları tanıtılmaya çalışılmıştır.

Prof.Dr. Hikmet HOŞSUCU, 2005, 975-483-377-X

Prof.Dr. Bilal Öztürk, 2014, ISBN: 978-605-338-058-0

Ege University Press, 131 p. (in English)

çev. Türkiye Kıyılarının Kabuklu Deniz Yumuşakçaları

The book brings together all known information on the species of the informal group “Lower Heterobranchia” distributed along the Turkish coasts and includes 115 species belonging to 37 genera of the families Architectonicidae, Mathildidae, Omalogyridae, Cornirostridae, Hyalogyrinidae, Pyramidellidae, Amathinidae, Murchisonellidae, Graphididae, Acteonidae and Ringiculinidae. The species dealing with herein have been photographed by the author, and some information on their distributional and ecological features are presented.

 

balikciilk biyolojisiProf.Dr. Süleyman BALIK, Prof.Dr. Tufan KORAY, Prof.Dr. M. Ruşen USTAOĞLU

Bu kitaptaki temel hedef, Balıkçılık Biyolojisi çalışmaları için doğadan örnekleme yapma yöntemlerinin, balıklardaki büyüme olaylarının, populasyonu oluşturan bireylerin kondisyonunun, populasyondan örneklenen balıkların yaş, cinsiyet ve olgunluk safhalarının, populasyon dinamiğinin temel kurallarının, stok zenginliği hesaplamaları için gereksinim duyulan markalama yöntemlerinin, Balıkçılık Biyolojisinin temel konularından olan allometri olayının ve balıklardaki boyca ve ağırlıkça büyüme hesaplamalarının çeşitli formül ve yöntemlerden yararlanarak laboratuarda nasıl uygulanabileceğini öğretmek ve bunlarla ilgili çeşitli hesaplamalar yaptırmaktır.

su bitkileriProf.Dr. Şükran CİRİK, Prof.Dr. Semra CİRİK, 2007, ISBN: 975-483-417-2 (TK) ISBN: 975-483-416-4 (1CT)

Deniz bitkileri genellikle doğa severlerin ve denize ilgi duyanların çok az tanıdıkları canlılardır. Deniz yosunları (algler) ve çiçekli deniz çayırlarından oluşan deniz bitkileri biyolojik sınıflandırmada Algler; çiçeksiz bitkilerin (kriptogam), deniz çayırları ise çiçekli bitkilerin (fanerogam) içinde incelenmektedir. Kitapta alglerin biyolojik özelliklerinin yanı sıra deniz bitkilerinin dağılımımda etkin ekolojik faktörler. zonasyon vc ekonomik değeri olan bazı makro-alg türlerinin yetiştirilme yöntemleri de açıklanmış ayrıca çeşitli anthropolojik etkiler ve biyolojik nedenlerle nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşan deniz bitkileri; Süveyş kanalının açılmasından sonra Akdeniz'e giren türler üzerinde durulmuştur. 184 sayfa 72 şekil,13 tablo ve12 orijinal fotoğraftan oluşan kitabın; su ürünleri, hidrobiyoloji, çevre, eczacılık ve Ziraat gibi çeşitli yüksek öğretim dallarındaki öğrencilere biyoloji öğretmenlerine doğa ve deniz severlere yararlı ve önemli bir kaynak oluşturacağını ümit etmekteyiz.

cevre sukirliligiProf.Dr. Özdemir EGEMEN, 2006, 975-483-175-0

Çevre ve sınıflandırılması, çevre sorunları, kirleticilerin sınıflandırılması, denizleri kirleten kaynaklar, kükürt, karbon, silis devirleri, petrol kirliliği, deterjan kirliliği, pestisid kirliliği, ağır metal kirliliği, gübrelemenin çevre kirliliğine olan etkisi, toksisite çalışmalar ve sonucu etkileyen faktörler, göl kirliliği, akarsu kirliliği, yer altı suları kirliliği, sulak alanlar ve yaşanan çevre sorunları, turizmin çevreye olan etkisi, denizlerin katı atıklarla kirlenmesi ve MAR-POL sözleşmesi, su kirliliği kontrolü yönetmeliği, konuları kapsamlı olarak verilmektedir.

su bitkileri2Prof.Dr. Şükran CİRİK, Prof.Dr. Semra CİRİK, Meltem CONK DALAY, 975-483-416-4 (TK) ISBN: 975-483-476-8 (2C)

Çeşitli Kültürlere ait filozoflar ve bilim adamları canlılığın ilk oluştuğu ortamın ve yaşamın kaynağının su olduğu hususunda görüş birliğine varmışlardır. 3.8 milyar yıl önce sularda ilk önce tek hücreli bitkiler oluşarak yaşamsal faaliyet başlamıştır. Bu kitapda; akarsu, göl, lagün de rastlanan su şamdanları (Charophyta) ciğer otları ve karayosunları (Bryophyta). Kibritotları, atkuyrukları ve eğreltiotları (Pteridophyta) ile Kapalı Tohumlu Bitkilerin (Spermatophyta-Angiospermae). Tek çenekli (Monocotyledonae) ve Çift çenekli (Dicotyledonae) grubları içinde yeralan çeşitli takımlar (ordo) ve aileler (familya) içindeki su bitkilerinden örnekler verilmiş ve bu bitkilerin biyolojik özellikleri açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde ortam faktörleri ile sucul bitkiler arasındaki ilişkiler, sucul bitkilerin oluşturdukları gruplar sucul ortamlardaki aşırı otlanma ve mücadele yöntemleri, sulak alanlar, sorunları ve korunması ile sucul ortamlarda üretimin geliştirilmesi konularına değinilmiştir. Üçüncü bölüm su bitkilerinin değerlendirilmesi ve yetiştiriciliğine ayrılmıştır. Eser,159 sayfa,10 tablo,45 şekil ve Paris doğa tarihi müzesi havuzlarındaki bitkilerden çekilmiş 17 orijinal fotoğraftan oluşmaktadır.

Prof.Dr. Atilla G. ALPBAZ, 2001, 975-483-098-3

su kalitesiProf.Dr. Özdemir EGEMEN, 2006, 975-483-141-6

Bilimsel yönleriyle su, çözelti hazırlama usulleri, kimyasal hesaplamalar, suyun fiziko-kimyasal özellikleri, çözünmüş gazlar, BOI, KOI, suların sertliği, pH, tuzluluk ve klorür eşdeğeri, kondüktivite, besleyici elementler, nitrit, nitrat, amonyum, fosfat, silis, eutrofikasyon, akuakültür yapılacak suyun seçimi, klorofiller, çözünmüş inorganik elementler, organik maddeler, sularda kirlenme ve çeşitleri, suların tasfiyesi, AAS ile iz element analizleri gibi parametrelerin su ürünleri açısından önemi ve analizleri gerek volümetrik gerekse spektrofotometrik olarak verilmektedir.

deniz biyolojisiProf.Dr. Remzi GELDİAY, Prof.Dr. Ahmet KOCATAŞ, 2006, 975-483-662-0

Kitap, 12 bölüm, Kaynaklar, İndeks olmak üzere 614 sayfadan ibaret olup, deniz biyolojisinin tarihsel gelişiminden başlayarak, yeryuvarı, okyanus, denizlerin oluşumu ve özellikleri; okyanus ve denizlerin jeomorfolojik bölümleri (kıtasal kenar, okyanus çukuru, okyanus ortası sırtları); deniz suyunun kimyasal (tuzluluk, çözünmüş gazlar, asit ve bazik özellikleri, besleyici elementler), fiziksel (ışık, sıcaklık, basınç, özkütle, vizkozite, su hareketleri) özellikleri; denizel ortamın ekolojik bölümleri, denizel canlıların ekolojik sınıflandırılmaları, ekolojik faktörlerin canlılar üzerindeki etkileri, denizel ekosistemde üretim, enerji akımı ve madde döngüsü; pelajik ve bentik bölgenin canlı toplulukları; özel ekosistemler ve canlı toplulukları; denizlerin biyocoğrafyası, denizel kaynaklar ve yararlanma; insanın denize etkisi, denizlerde yaşayan canlıların sistematiği konularını içermektedir.

Prof.Dr. Tufan KORAY, 2008, 975-483-216-1

Canlılara ait ölçümlerin biyolojik-istatistik yöntemlerle değerlendirilmesinin yapılabilmesi ve doğru bilimsel sonuçlara ulaşılması araştırmacıların başlıca amaçlarından biridir. Bu kitapta, araştırmaları sırasında, tez öğrencilerine uygulayabilecekleri duyarlı biyometrik yöntemler pratikleri ile öğretilmekte, böylece, tez araştırmaları sonuçlarının çağdaş bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Biyometri'nin tarihçe ve gelişmesi, veri tipleri. kullanılan terim ve kavramlar, frekans dağılışları, örneği tanımlayıcı işlem ve yöntemler,örneği tanımlayıcı işlem ve yöntemlerin kullanımı, frekans dağılışı tipleri, transformasyonlar ve ortalayıcılar, hipotez testleri ve teorik frekans dağılışlarına uyum kitapta yer alan tek veri kolonu istetistiklerinden başlıcalarıdır.

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Göker ELBEK, 2008, 975-7-483-172-6

isleme teknolojisiProf.Dr. Şükran ÇAKLI, 2007, 978-975-483-761-2

Su ürünleri işleme Teknolojisi; deniz ve iç sulardan avlanan ve toplanan tüm ürünlerin insanlarda sağlık riski yaratmadan korunmasını, işlenmesini, raf ömrü süresinin uzatılmasını, kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi gibi konuları tüm yönleriyle inceleyen bir anabilim dalıdır. Su ürünleri işleme teknolojisi konularının genişliği ve Su Ürünleri Fakültelerindeki lisans programında; Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 ve 2 derslerinin ayrı dönemlerde olması nedeni ile bu konular iki ayrı kitapta, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 ve 2 kitaplarında olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve bunu yaparken de gelişen su ürünleri sanayi ve yeni teknolojilerden kopmadan dünya literatüründe yer alan en son bilgilerden yararlanılmaya çalışılmıştır. "Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1" kitabı; Türkiye su ürünleri işleme sektörünün durumunu, su ürünleri sektöründe HACCP uygulamalarını, su ürünleri etlerinin yapısı ve kimyasal komposizyonunu, su ürünlerinde ölümden sonraki değişiklikleri, kalite zincir uygulamalarını, tazelik kriterlerini, balıkçılık malzemeleri ve işlemlerini, soğutma, dondurarak-muhafaza, tuzlama, kurutma, tütsüleme, konserve ve marinat teknolojileri konularını ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde içermektedir.

fitoProf.Dr. Tufan KORAY, 2005, 975-483-545-4

Bu ders kitabı denizel fitoplankton'un evolüsyoner gelişimi, sistematiği, taksonomisi, ekolojisi, zararlı alg aşırı üremeleri ve ilgili araştırma teknikleri üzerine genel bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır Konular, Bacterioplankton (bacterioplankton sınılandirması, planktonık prokaryot ve eukaryot organizmalar, simbiosis), Cryptophyceae, Dinophyceae, Prymnesiophyceae, Chrysophyceae ve Dictyochophyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyceae ve Prasinophyceae, Euglenophyceae klasisleri başlıkları altında incelenmekte ve morfolojileri, hayat devirleri, bazı karakteristik türler ile birlikte detaylı tür sistematikleri verilmektedir. Ayrıca, zararlı planktonik organizmaların tanımları, sistematiği, denizlerdeki yayılışları, meydana getirdikleri zehirleri tipleri ve özellikleri ülkemizde saptanmış olan zararlı planktonik organizmalar ve sistematik konumları, aşırı üreme olaylarının meydana geliş nedenleri, red-tide olaylarının dinamiği, tatlı sularda meydana gelen aşırı üreme olaylarının dinamiği, aşırı üreme olayları sırasında ekolojik faktörlerin özellikleri, ötrofikasyon, zararlı planktonik organizmalar üzerine etkilerinin incelenmesi gibi konulara önem verilmektedir.

Prof.Dr. Şükran ÇAKLI, 2008, 978-975-483-762-9

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi; deniz ve iç sulardan avlanan, toplanan ve çıkan tüm ürünlerin insanlarda sağlık riski yaratmadan korunmasını, işlenmesini, raf ömrü süresinin uzatılmasını, kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi gibi konuları tüm yönleriyle inceleyen bir anabilim dalıdır. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi konularının genişliği ve Su Ürünleri Fakültelerindeki lisans programında; Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 ve 2 derslerinin ayrı dönemlerde olması nedeni ile bu konular iki ayrı kitapta; Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 1 ve 2 kitaplarında olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve bunu yaparken de gelişen su ürünleri sanayi ve yeni teknolojilerden kopmadan dünya literatüründe yer alan, en son bilgilerden yararlanılmaya çalışılmıştır. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 kitabı; surimi ve surimiye dayalı ürün üretimi ve kroket üretimi teknolojisini, kabuklu su canlıları ve tatlı su balıklarının değerlendirme teknolojilerini, fermente ve minimal su ürünleri işleme teknolojilerini, balıkçılık yan ürünleri teknolojilerini, bitkisel su ürünleri işleme teknolojisini ve Japonya su ürünleri işleme teknolojilerinin ana hatlarını ayrıntılı bir şekilde içermektedir.

egedenizibalikciligiAdnan TOKAÇ, Vahdet ÜNAL, Zafer TOSUNOĞLU, Okan AKYOL, Hüseyin ÖZBİLGİN, Gökhan GÖKÇE, 2010, ISBN: 978-9944-60-747-6 - PDF download linki [228 MB] Alternatif link

Halikarnas Balıkçısı'nın "O deniz, o adalar güzellikte en aşırı hayalin cennet diye göz önüne getirebileceğinden bir kat daha güzeldi" sözleriyle tanımladığı Ege kıyıları, bu kitapta balıkçılığıyla ön plana çıkıyor. Daha çok teknik bilgiler içerse de, farklı okuyucu gruplarına hitap etmeyi başaran bir kitap. Balıkçılıkla profesyonel düzeyde ilgilenenlerin yanı sıra, amatör ilgi grupları, Ege'de balıkçılık ne olup bittiğini merak eden akademisyenler, öğrenciler, balıkçılığın idaresinden sorumlu kişiler hatta balıkçıların bizzat kendileri kitaptan yararlanabilir. Yazarlar, her biri büyük bir özen ve çaba gerektiren av araç gereçlerinin planları, balıkçılar ve su ürünleri kooperatifleri hakkında sayısal verilerin temin edilmesi ve balıkçılığın sorunlarının ortaya çıkarılabilmesi için binlerce kilometre yol yapıp bilgilerin kaynağına, balıkçı barınaklarına, su ürünleri kooperatiflerine ve Ege'nin en kuytu koylarına gittiler. Yüzlerce fotoğraf çekildi, bir o kadar balıkçıyla görüşüldü. Veriler toplanırken alınan haz ve heyecan kitap oluşturulurken artarak devam etti ve ortaya okuyucunun da keyifle inceleyeceği bu kitap çıkarıldı. "Ege Denizi Balıkçılığı" kuzeyden güneye, Ege'nin her körfez, koy ve bükünde balıkçılık adına ne olup bittiğiyle ilgili size rehberlik edecek bir balıkçılık haritası".

 

Yrd.Doç.Dr. A. Göker ELBEK, Dr. Dilek İŞGÖREN EMİROĞLU, Uzm. Hülya SAYGI, 2000, 975-483-452-0

Su ürünleri ve su ürünleri mühendisliği ve su ürünleri mühendislerinin yasal statüsü, su ürünleri eğitimi ve araştırmaları hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmiştir. Bunun yanında 1996-1997 yıllarına kadar su ürünlerini bitirmiş 437 mühendisle yapılan anket çalışması sonucunda, mezunların bireysel özellikleri, meslekten beklentileri, çalışma yaşamları, su ürünleri mühendislik eğitimi ve örgütlenme konusundaki yaklaşımlarına değinilmiş ve su ürünleri mühendisliğine bakışları ortaya konmuştur.

ekolojiiProf.Dr. Ahmet KOCATAŞ, 2008, 975-483-117-7

Kitap, ekolojik sorunlar, toplumların gündemine yerleşmesi, ekoloji bilimi ve çevre biliminin tanımı ve tarihsel gelişimleri; yeryuvarının, atmosferin, hidrosferin oluşumu, yaşamın başlangıcı ve evrimi; ekolojide temel bazı kuram ve kavramlar; Birey ekolojisi kapsamında, abiotik ve biotik faktörler ve organizmalara etkileri; Populasyon ekolojisi kapsamında, populasyon kavramı, populasyonun yapısal özellikleri ve populasyon dinamiği; Tür toplulukları ekolojisi kapsamında, kommunite kavramı ve özellikleri, ekosistem kavramı, ögeleri, karasal, tatlı su, denizel ve özel ekosistemler; Uygulamalı ekoloji kapsamında, insanlığın ekolojik sorunları, doğanın korunması, çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar, ortak geleceğimiz olarak yeryuvarının devamlılığı, sürdürülebilir kalkınma konularını içeren 14 bölüm, Yararlanılan Kaynaklar ve İndeks olmak üzere 585 sayfadan ibarettir.

suurun-yonetmeligiAhmet Göker ELBEK, Ejbel ÇIRA, Dilek EMİROĞLU, 2009, ISBN: 978-975-483-481-9

Kitapta girişte su ürünleri sektörü, yürütmelik ve hukuk konuları ele alınmış, su ürünleri ve denizcilik yürütmelikleri Cumhuriyetten itibaren anlatılmıştır. Yürütmelikte kurallar dizesi üzerinde durulmuş ve su ürünleri bağlamında yasal tanımlamalar yapılmıştır. İlerleyen bölümlerde avcılık, yetiştiricilik ve su ürünlerine dayalı sanayiler alt sektörlerinde yürütmelik konuları ayrıntılı olarak işlenmiştir. Su ürünlerinde koruma ve kontrol sistemi ile standartlar; denetim, su ürünlerinde zapt ve elkoyma, standardizasyon ve su ürünleri standartları anlatılmıştır. Su ürünleri ile ilgili yürütmelik ayrıntılı olarak ele alınmış, bu bağlamda, ilgili kamu kurumları, kooperatif ortaklıklar, haller ve ilgili yürütmelikler, kredi yürütmeliği, deniz iş yasası ve ilgilik yürütmelik konuları ele alınmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği bağlamında uluslararası yürütmelik de ortak balıkçılık politikası çerçevesinde sunulmuştur.

ekotoksikolojiProf.Dr. Hatice PARLAK, Araş.Gör.Dr. Özlem ÇAKAL ARSLAN, Araş.Gör.Dr. Meltem BOYACIOĞLU, Biyolog M. Ali KARAASLAN, 2009, ISBN: 978-975-483-845-9

Ekotoksikoloji yeni bir bilim dalı olmasına karşılık birçok bilimsel makale ve kitap üretilmiştir. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde EKOTOKSİKOLOJİK konuları içeren dersler okutulmaktadır. Bu konuda oldukça çok sayıda yurt dışı kaynak bulunmasına karşılık Türkçe kaynak bulmak zordur. Bu bakımdan EKOTOKSİKOLOJİ Türkiye'de bu konuda yazılmış ilk kitaptır. Hedef kitlesi, lisans, lisans üstü öğrencileri, araştırıcılar veya bilgilenmek isteyen herkestir. Çevresel bozulmanın canlılar üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Ekotoksikoloji Biliminin Tanımı Ve Genel Prensipleri, Endokrin Bozucu Bileşikler ve Çevresel Etkileri, Çevresel Kirleticilerin Genotoksik(= Mutajenik) ve Kanserojenik Etkileri, İlaç Ve Kozmetiklerin Çevresel Etkileri 4 bölüm halinde ele alınmıştır.

A. Göker ELBEK, Erdoğan OKTAY, Hülya SAYGI, 2008, 975-483-325-7

İstatistik biliminin hayatımıza girmesi ve her geçen gün kullanım alanlarının artmasıyla beraber merak edilen birçok konu aydınlatılmış ve problemlere bilimsel çözümler getirme olanağı bulunmuştur. Su ürünleri fakültelerinde yapılan çalışmalarda araştırma yöntemlerini desteklemek yada yapılacak bir bilimsel araştırma verilerini analiz etmek için tek başına kullanılabilecek bir rehber kitap olarak kurgulanmıştır. Burada pek çok araştırmacı tarafından zor olarak nitelendirilen istatistiksel analiz konusu basit bir dille anlatmaya çalışılmıştır.

genel ekonomiDoç.Dr. Dilek İŞGÖREN EMİROĞLU, Dr. Ahmet Göker ELBEK, 2006, ISBN: 975-483-694-9

Genel ekonomi kitabı on bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ekonominin tanımı, kapsamı, ulusal ekonominin ana sorunları bu çerçevede mal gruplarında seçenek, üretim yöntemi, üretimde hedef kitle ve kaynakların tam kullanımı konuları anlatılmıştır.
İkinci bölümde ise gereksinim, fayda, mal, üretim, üretim faktörleri, gelir, tüketim, birikim, yatırım, değişim, fiyat gibi ekonominin temel kavramları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş ve üçüncü bölümde ise ekonomik düzenler anlatılmıştır. Dört ve beşinci bölümlerde, Pazar, pazarda karar birimleri, ticaret entegrasyonları, yabancı sermaye, çokuluslu yapılaşma ve fiyat teorisi konuları ele alınmıştır.
Tüketim teorisi ve üretim teorisi konuları altıncı ve yedinci bölümlerde anlatılmış, diğer bölümlerde ise Türkiye ekonomisi, Türkiye su ürünleri sektörü, çevresel kirlilik, çevre ve ekonomik gönenç konuları sunulmuştur.

deniz baliklari-kikirdaklilarProf.Dr. Savaş MATER, Prof.Dr. Murat KAYA, Araş.Gör.Dr. Murat BİLECENOĞLU, 2008, ISBN: 975-483-325-7

Su Ürünleri Fakültelerinde okutulan " Türkiye Deniz Balıkları " dersi ve uygulaması için hazırlanan bu kitapta: Türkiye denizlerinde dağılım gösteren 63 adet köpekbalığı türünün ayrıntılı biyolojik özellikleri, zoocoğrafik kökenleri, yaşadıkları biyotoplar ve Türkiye denizlerindeki dağılımlarını verilmektedir. Ayrıca bu türlerin kolayca tanınmalarını sağlayan bilimsel tayin anahtarları, temsili çizimleri ve orijinal renkli resimleri de kitap içinde yer almaktadır. Kitabımızın deniz balıklarına ilgi duyan, balıklar üzerinde araştırma yapmayı düşünen öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, denizlerimizde yaşayan balık türlerini öğrenmek isteyen profesyonel ve amatör balık avcılarına köpekbalıklarını tanıtması açısından çok yararlı bir kaynak niteliğindedir.

Prof.Dr. Atilla ALPBAZ, Prof.Dr. Hikmet HOŞSUCU, 2002, 975-483-556-X

Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. 1970 yıllarında ele alınmaya başlayan iç su balıkları yetiştiriciliği konularında , özellikle sazan ve alabalık yetiştiriciliği üzerinde, ülkemizde birçok uygulama başlamış ve bu balıkların yetiştiriciliği ile ilgili çeşitli yayınlar da yapılmıştır. Sazan ve labalık yanında iç sularda ele alınan çeşitli balık yetiştirme çalışmaları vardır ve dış ülkelerde konu oldukça yaygındır. Tilapia , Yayın, Sudak ve Yılan balığı bunlardan bazılarıdır. Özellikle yılan balığı yetiştiriciliği Uzak Doğu lkelerinde çok yaygın olup Japonya yılda 30000 ton dolayında yılan balığı üretimini etiştiricilik yolu ile sağlayabilmektedir. Bu kitap ile ülkemiz için her biri yeni olan bu balık türlerinin yetiştiriciliği konusundaki temel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Ülkemizde yeni kurulan Su Ürünleri Yüksek Okullarının ders programlarında bulunan iç su balıkları yetiştiriciliği dersi kapsamında kitaptaki konularda yer almakta- dır .Doğal olarak ülkemizde uygulanması bulunmayan bu yetiştiricilik çalışmaları hakkında bilgiler dış ülkelerdeki yayınlardan derlenmiştir. Dolayısı ile yazarların bile konular üzerindeki pratikleri kısıtlıdır. Fakat konuya merak duyanlara ve öğrencilerimize yararlı olacağı üşüncesinden cesaret alarak mevcut durumu ile yayınlamayı uygun gördük. Ümit ederiz ki bu çalışmalara ülkemizde de başlanır ve ileriki yıllarda ülkemizdeki uygulamalardan yararlanarak daha iyi yayınlar meydana getirilir.
Saygılarımızla, 27.3.1986

deniz baliklari atlasProf.Dr. Savaş MATER, Prof.Dr. Murat KAYA, Araş.Gör.Dr. Murat BİLECENOĞLU, 2008, ISBN: 978-975-483-546-5

Türkiye Deniz Balıkları dersi ve uygulamasında öğrencilere balık türlerinin tanıtılmasında kolaylık olması için hazırlanan " Türkiye Deniz Balıkları Atlası " kitabında, Türkiye denizlerinde dağılım gösteren 415 tür balığın sistematik konumları, denizlerimizdeki dağılımları ve temsili resimleri verilmektedir. Türkiye Deniz Balıkları Atlası, öncelikle Su Ürünleri Fakültesi ile Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilimdalı öğrencilerine, bilhassa ders ve özellikle laboratuvar çalışmalarında yararlı olması amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca denize, balıkçılığa ve doğaya meraklı amatör ve profesyonel insanlarımıza, ülkemiz denizlerinde dağılım gösteren balıkları tanıtması açısından çok yararlı bir kaynak niteliğindedir.

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Göker ELBEK, 1997, 975-483-174-2

ihtiyoplanktonProf.Dr. Savaş MATER, Araş.Gör.Dr. Tülin ÇOKER, 2004, ISBN: 975-483-570-5

İhtiyoplankton, balıkların planktonda geçen embriyonik (yumurta ve prelarva) larval evrelerini inceleyen bir bilim dalıdır. " Türkiye Denizleri İhtiyoplankton Atlası " kitabında, Türkiye denizlerinde dağılım gösteren çeşitli familyalara mensup 163 adet kemikli balık türünün yumurta ve larvalarının tayin edilebilmesi için, şematik çizimler ayrıntılı olarak verilmektedir. Su Ürünleri Fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan " Balık Yumurta ve Larvaları " ile lisans üstü düzeyde okutulan " İhtiyoplankton " derslerinin laboratuvar çalışmalarında, deniz balığı yetiştiricilerine ve özellikle de yetiştirilmesi amaçlanan alternatif türlerin yumurta ve larvalarının tanımalarına yardımcı olması açısından, konu hakkında yayınlanmış en önemli eserdir.

Prof.Dr. Atilla G. ALPBAZ, 2000, 983-142-4

Bu kitap Su Ürünleri Yüksekokulu ders programında var olan Kabuklu ve Eklem-bacaklılar Yetiştiriciliği dersi için hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz yanında konuya ilgi duyacak ülkemiz muıeşebbislerinin yararlanabilmesi ve yayım görevinin daha açık ve anlaşılır şekilde yapılabilmesi amacıyla kitaba gereğinden daha fazla resim konulmuştur. Böylece çok karlı olabilecek karides, istiridye, akivades gibi canlıların yetiştiriciliği ile ilgilenecek vatandaşlarımız için yetiştirme konularının daha açık bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkemizde bu konuda yayınlanan ilk kitaplardan biri olduğu ve ülkemizde bu konuda uygulamalar olmadığı için pek çok eksiklikleri olduğunun bilincindeyim. Fakat konuya ilgi duyanlara ön bilgiler verebileceği ümidiyle eksiklikleriyle beraber bol resimli olarak yayınlama cesaretini buldum. Okuyucuların hoşgörülerine sığındım. Kitabın içeriğinde, ekonomik önemi olan kabuklu deniz canlıları ile ilgili genel bilgiler, midye, istiridye, akivades, kerevit, karides ve ıstakoz yetiştiriciliği ana bölümleri altında canlıların özellikleri, anaç ve yavrular, üreme, büyüme, yetiştirme ortamları, dünyadaki uygulamalar v.b. konularda bilgiler yer almaktadır. 

icsu baliklari-labProf.Dr. Süleyman BALIK, M.Ruşen USTAOĞLU, 2004, 975-483-132-7

Bu kitabın amacı, öğrencilerin içsu balıklarını daha kolay tanımaları ve tayin anahtarlarından yararlanarak herhangi bir balık örneğinin hangi familyaya, hangi cins veya türe ait olduğunu kolayca saptamalarıdır. Dolayısıyla bir taraftan öğrencilerin derste teorik olarak öğrendiklerini bizzat görerek ve yaparak bilgilerini pekiştirme olanağı sağlanırken, bir taraftan da onların araştırıcılığa doğru yönlendirmeleri amaçlanmıştır.

Prof.Dr. Özdemir EGEMEN, Prof.Dr. H. Baha BÜYÜKIŞIK, 2007, 978-975-483-732-2

Kimya laboratuar çalışma kuralları, laboratuarda kullanılan malzemelerin tanıtılması, homojen ve heterojen karışımların ayrılması, asitler, bazlar, çökelme reaksiyonları, su ürünleri açısından önemli anyon (fosfat, klorür, karbonat, nitrit, sülfür, sülfit, sülfat, iyodür, bromür, nitrat ), katyon (kurşun, civa, gümüş, kalsiyum, baryum, stronsiyum, krom, demir, nikel, sodyum, potasyum, amonyum, çinko, mangan, bakır) tanınma reaksiyonları uygulamalı olarak verilmektedir.

tatlisu baliklariProf.Dr. Remzi GELDİAY, Prof.Dr. Süleyman BALIK, 2007, ISBN: 978-975-483-731-5

Bu ders kitabı, balıkların Anatomik, Morfolojik, Biyolojik ve Ekolojik özelliklerini kapsayan kısa ve öz bilgiler yanında, Türkiye içsularında (lagüner sahalar dahil) yaşayan balıkların günümüzdeki familya, cins, tür ve alttürler bazındaki sistematik durumlarını güncelleştiren önemli bir eser niteliği taşımaktadır. Ders kitabı olması nedeniyle ülkemizde sayıları giderek artan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültelerinin Su Ürünleri Bölümü öğrencileri için gerekli olan önemli bir Türkçe kaynak oluşturmaktadır. Bunların dışında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü elemanları ile DSİ'nin Su Ürünleri Şubelerindeki personeller için de sık sık başvurulan değerli bir kaynak durumundadır. Kitabın 2007 yılında gerçekleştirilen ve içerikleri genişletilen V. baskısı Türkiye Bilimler Akademisi tarafından "Kayda Değer Eser Ödülü" (Mansiyon) kazanmış ve Rektörlüğümüz tarafından da bir kutlama yazısı gönderilerek yazarları onore edilmiştir. Bu kitabın, ilgili öğrencilerimize, çeşitli Kurumların Su Ürünleri konusunda çalışan personellerine ve bu konularda kariyer yapan öğretim elemanlarına yararlı olmasını diler saygılar sunarım.

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Duyurular

Daha fazla